Меню сайту

Методика дослідження

Особливу увагу при проведенні аналізу варто приділяти ефективності й інтенсивності використання основного капіталу підприємства, оскільки інтенсивність використання основного капіталу в значній мірі визначає й ефективність роботи підприємства в цілому. Ступінь впливу інтенсивності використання основного капіталу на показники діяльності підприємства дуже велика, це можна бачити зі схеми, приведеної у Додатку В.

Взаємозв’язок між показником рентабельності сукупного капіталу і його оборотності відображає залежність (8):

(8)

де Рк - рентабельність сукупного капіталу;

П - прибуток;

К - середньорічна сума капіталу;

В - виручка від реалізації;

Таким чином, рентабельність капіталу (активів) дорівнює добутку рентабельності продаж (Рпр ) і коефіцієнту оборотності капіталу (Коб ) (9):

Рк = Рпр * Коб (9)

На підставі значень цих показників здійснюється оцінка фінансового стану і ділової активності підприємства.

Для розрахунку впливу факторів на зміну рівня рентабельності використовують метод ланцюгових підстановок. Факторна модель має вигляд (10):

(10)

де ФМ - фондомісткість продукції (вартість основних фондів / виручка від реалізації продукції);

- коефіцієнт оборотності оборотних коштів (залишок оборотних коштів/ виручка від реалізації продукції).

Швидкість оборотності капіталу характеризується коефіцієнтом оборотності капіталу (Коб ) і тривалістю одного обороту (Тоб ).

Коефіцієнт оборотності капіталу розраховується за формулою (11):

(11)

Обернений показник коефіцієнту оборотності капіталу - капіталомісткість (12):

(12)

Тривалість обороту капіталу розраховується за формулою (13):

де Д - кількість календарних днів в аналізованому періоді ( рік - 360 днів, квартал - 90, місяць - 30).

Для розрахунку впливу коефіцієнту оборотності капіталу на зміну сукупної виручки використовують наступну факторну модель (14):

В=К*Коб (14)

Прискорення оборотності капіталу може відбуватися за рахунок:

скорочення тривалості виробничого процесу за рахунок інтенсифікації виробництва;

покращення організації матеріально-технічного постачання;

прискорення оформлення розрахункових документів та відвантаження продукції;

скорочення термінів дебіторської заборгованості;

підвищення рівня маркетингових досліджень.

Рентабельність власного капіталу (Рвк) і рентабельність сукупного капіталу (Рск ) пов’язані між собою (15):

Рвк=Рск * МК або Рвк =Рпр * Коб * МК (15)

де Рвк - рентабельність власного капіталу;

Рск - рентабельність сукупного капіталу;

Рпр - рентабельність продажу;

МК - мультиплікатор капіталу (фінансовий важель).

Рентабельність продажу характеризує ефективність управління затратами та цінової політики підприємства. Мультиплікатор капіталу характеризує фінансову політику. Чим вищий рівень фінансового важелю, тим вищий ступінь ризику банкрутства підприємства. Проте, разом з тим, вища прибутковість власного капіталу при позитивному ефекті фінансового важеля.

Значення фінансового важеля розраховується за формулою (16):

(16)

Аналіз впливу факторів на зміну прибутковості власного капіталу здійснюється будь-яким методом елімінування.

Кредиторська заборгованість - це суми короткотермінових зобов’язань перед постачальниками, робітниками з оплати праці, бюджетом та інших фінансових зобов’язань. Її обсяг, якісний склад і рух характеризують стан платіжної дисципліни, яка є свідченням стійкості фінансового стану. В процесі аналізу необхідно оцінити обсяг і структуру кредиторської заборгованості, виявити невиправдану її частину і проаналізувати динаміку. Досліджують якість і оборотність кредиторської заборгованості. Водночас, важливою характеристикою оборотності поточних активів може бути оцінка відповідності умов отримання і надання позики. Така відповідність характеризується оборотністю кредиторської заборгованості як наданої (отриманої) підприємством спеціальної позики, що утворюється за умови проведення розрахунків за продукцією чи надані послуги з їх післяплатою.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Фондовая биржа, как элемент рыночной инфраструктуры
Ринок цінних паперів. Фіктивний капітал. Випущені акціонерними товариствами акції й облігації поступають в обіг, створюючи ринок цінних паперів. Про масштаби цього ринку свідчить то ...

Форми і системи оплати праці на підприємстві
Темою курсової роботи є заробітна плата: її сутність, форми і методи оплати праці на підприємстві. Актуальність досліджуваної теми полягає в тому, що сучасна економічна ситуація в Ук ...

Вольногорске скло
Скло – штучний матеріал який має такі властивості, як прозорість. Твердість хімічна стійкість, термостійкість. Крім того скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скл ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.