Меню сайту

Значення та завдання економічного аналізу

Капітал підприємства формується за рахунок власних і позичкових коштів, співвідношення яких розкриває сутність фінансового стану підприємства. Основну частину у структурі джерел фінансування займає власний капітал - це власні джерела фінансування підприємства, без зазначення терміну повернення, які внесені засновниками підприємства, накопичені впродовж періоду його існування. Власний капітал поділяється на: статутний, пайовий, додатковий, резервний, неоплачений, вилучений капітал (непокритий збиток) і відображається у ІІ розділі пасиву балансу підприємства (Додаток А).

Власні і позичкові кошти розподіляються на кошти тривалого і короткотермінового використання. За коштами короткотермінового використання слід здійснювати постійний оперативний контроль, який забезпечуватиме їх своєчасне повернення та оперативну мобілізацію в господарському обороті підприємства.

Кошти тривалого використання називають постійним капіталом, у який входять власний капітал і довготермінові позичкові кошти. Всякий позичковий капітал має термін повернення і тому підлягає оновленню, а, отже, перебуває у постійному русі. Крім цього, до складу власних коштів входять резерви, які становлять їхню найбільш рухому частину.

Основні джерела поповнення власного капіталу підприємства наведені в Додатку Б.

У процесі аналізу власного капіталу необхідно вирішити наступні завдання:

) здійснити загальну оцінку складу і структури власного капіталу підприємства;

) проаналізувати ефективність використання власного капіталу;

) проаналізувати оборотність капіталу;

) здійснити аналіз прибутковості власного капіталу;

) проаналізувати кредиторську заборгованість підприємства.

Основними джерелами інформації для аналізу власного капіталу є:

• форма № 1 "Баланс підприємства";

• форма № 2 "Звіт про фінансові результати";

• форма № 3 "Звіт про власний капітал";

• форма № 4 "Звіт про рух грошових коштів".

Слід зазначити, що пасиви підприємства (тобто джерела фінансування його активів) складаються з власного капіталу і резервів, довготермінових зобов'язань, поточних зобов'язань та кредиторської заборгованості. Узагальнено джерела коштів можна поділити на власні і позичені (прирівнюючи до останніх кредиторську заборгованість). Структуру пасивів характеризують коефіцієнт автономії, що дорівнює частці власних коштів у загальній величині джерел коштів підприємства, і коефіцієнт співвідношення позичених і власних коштів, обчислених за формулою:

К = скориговані довготермінові зобов'язання + скориговані поточні зобов'язання/реальний власний капітал (1)

Результати аналізу структури пасивів доцільно наводити в табличній формі.

Більш детальний аналіз структури пасивів і її зміни проводять окремо по кожному збільшеному виду пасивів. У результаті аналізу визначають статті пасиву, за якими відбулося найбільше зростання загальної величини джерел коштів.

Подібні статті по економіці

Діагностика відновлення основних фондів підприємства
Одне з чинних місць в управлінні матеріальними ресурсами займає процес відтворення та вдосконалення основних фондів. Мета даної роботи розглянути форми відтворення та вдосконалення осно ...

Аналіз фінансового стану підприємства Укррічтранспроект
Відхід суспільства від системи планової економіки і вступ у ринкові відносини дуже сильно змінили умови функціонування підприємств. Підприємства, для того щоб вижити, повинні проявити і ...

Визначення конкурентоспроможності оптового торгівельного підприємства Авіс
Об'єктивні чинники, що пояснюють багато глибинних причин наших економічних і соціальних труднощів, темпів економічного розвитку, що знижуються, за останні десятиліття, з одного боку, і п ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.