Меню сайту

Аналіз обсягу і асортименту товару власного виробництва

Обсяг готової продукції розглядається в розрізі показників випуску товарної і валової продукції Іншу групу показників складають значення чистої продукції, валового і внутрішнього обороту. Обсяг реалізації є мірилом збуту товарів. Він є невід’ємним показником ефективності виробництва.

В обсяг товарної продукції включають готову продукцію, послуги, капітальний ремонт свого підприємства, напівфабрикати, роботи, пов’язані з освоєнням нової техніки. В обсяг товарної продукції включають також тару, що не входить у гуртову ціну виробу.

Обсяг товарної продукції (ТП)

визначається за формулою:

(2.1)

де

- випуск продукції i-го товару в натуральних одиницях;

- гуртова ціна одиниці виробу i-го виду, грн.;

- кількість видів продукції, що виробляється на підприємстві;

- вартість робіт і послуг, грн.;

У валову продукцію (ВП)

включають всю продукцію у вартісному виразі, незалежно від ступеня її готовності і визначають за формулою:

(2.2)

де

- вартість залишків незавершеного виробництва відповідно на початок і кінець року, грн.;

- обсяг товарної продукції.

Валовий оборот підприємства (ВО)

– це обсяг валової продукції.

Внутрішній оборот (ВнО)

– це кількість продукції підприємства, який використовується всередині.

Тоді валова продукція (ВП)

:

(2.3)

де

- валовий оборот підприємства;

- внутрішній оборот.

Нарешті, реалізована продукція (РП)

– це продукція, яка надана споживачеві і за яку надійшли кошти на розрахунковий рахунок підприємства або можуть надійти у зазначений термін:

(2.4)

де

- залишки готової нереалізованої продукції відповідно на початок і кінець планового періоду, грн.;

- залишки продукції наданої, за яку термін оплати не настав, відповідно на початок і кінець року;

Виробнича програма будь-якого підприємства повинна бути обґрунтована наявними виробничими ресурсами (виробничими фондами, трудовими і матеріальними ресурсами), а також виробничою потужністю підприємства. Обсяг виробництва, наприклад, валової чи товарної продукції може бути обчислений через величину згаданих ресурсів таким чином:

(2.5)

де

- середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства, грн.;

- фондовіддача, грн.

(2.6)

де

- чисельність працюючих на підприємстві, (чол.);

- продуктивність праці, яка може бути виражена показником виробітку на одного працюючого,грн/чол;

Від рівня використання виробничої потужності залежить обсяг випуску продукції:

(2.7)

де

- виробнича потужність;

- коефіцієнт використання виробничої потужності;

За умов ринкової економіки пропозиція має залежати від попиту, потрібно адекватним чином підходити до питання про виробничу потужність підприємства і наявності основних фондів, тому що умовно-постійні витрати на утримання устаткування, коли воно не працює, може викликати збитковість підприємства.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Формування стратегії розвитку та її реалізація на підприємстві харчової промисловості
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується докорінною зміною умов функціонування організації, що обумовлюється підвищенням рівня мобільності зовнішніх чинників та посилен ...

Договірні взаємовідносини і партнерські зв'язки у підприємницькій діяльності
Договір є одним з основних видів зобов’язань по передачі товару, продукції чи наданні послуг в власність та розпорядження. Історія правового регулювання договору нараховує майже 4 тисяч ...

Аналіз ефективності діяльності малого підприємства
Наприкінці ХХ ст.. малий бізнес в Україні став реальністю і перетворився у самостійний сектор економіки, зорієнтований на ринкові умови розвитку. За останнє десятиріччя функціонуванн ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.