Меню сайту

Порівняльний аналіз викладених методів розрахунку чисельності працюючих на підприємстві

Розрахунок чисельності доцільно починати зі структурних підрозділів підприємства (дільниць, цехів, корпусів, виробництв) і закінчувати підрозділами апарату управління. Загальна чисельність працюючих на підприємстві в цілому визначається шляхом підсумовування чисельності робітників, учнів, службовців та інших категорій по всіх підрозділах підприємства. Забезпечення потреби в кадрах діючого підприємства припускає не тільки визначення чисельності працівників підприємства, але і її зіставлення з наявною робочою силою, оцінкою обороту, плинності кадрів, визначення додаткової потреби або надлишку кадрів.

Метод розрахунку чисельності персоналу по трудомісткості виробничої програми є найбільш точним і достовірним, оскільки вимагає застосування норм праці.

Визначення чисельності робітників за нормами виробітку є більш спрощеним і менш точним у зв'язку з впливом цін і матеріаломісткості продукції на обсяг продукції у вартісному вираженні.

Метод розрахунку за нормами обслуговування не вимагає яких-небудь істотних витрат, однак його недолік полягає в тому, що ця оцінка досить суб'єктивна.

При використанні методу розстановки персоналу по робочим місцям розглядають можливі варіанти скорочення витрат, можливості перекладу деяких робочих місць на обслуговування основними робітниками, суміщення інших функцій і робіт та об'єднання декількох робочих місць в одне. Даний метод не застосовний для ремонтних робітників, так як вони не прив'язані до конкретного устаткуванню. В основному цей метод використовується для нормування чисельності кранівників, шоферів автомашин, деяких інших професій.

В умовах нестабільності економіки фактична потреба підприємства в персоналі певних категорій працівників безперервно змінюється під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. У ринкових відносинах на використання трудових ресурсів, робочої сили, персоналу підприємства, як і на виробництво продукції, впливає закон попиту і пропозиції. Попит на робочу силу, відповідно до теорії, визначається граничним доходом підприємця, який отриманий від продажу товару, виробленого в зв'язку з залученням додаткової робочої сили, на одиницю товару. Виходячи з теорії граничного доходу, для кожного підприємства значно вигідніше забезпечувати приріст промислової продукції за рахунок підвищення продуктивності праці, що вимагає відносно все менше число працівників для збільшення випуску продукції. У зв'язку з цим в умовах ринку гостро постає проблема соціальної захищеності трудящих і безробітних, як з боку держави, так і з боку роботодавців.

Висновки

Персонал найбільш коштовна і важлива частина продуктивних сил суспільства. У цілому ефективність виробництва залежить від кваліфікації робітників, їхні розміщення і використання, що впливає на обсяг і темпи приросту вироблюваної продукції, використання матеріально-технічних засобів. Те чи інше використання персоналу прямим образом зв'язано зі зміною показника продуктивності праці. Зростання цього показника є найважливішою умовою розвитку продуктивних сил країни і головним джерелом росту національного доходу. На ріст продуктивності праці впливає існуюча в кожен момент часу система оплати праці, тому що оплата є стимулюючим чинником для росту кваліфікації праці, підвищення технічного рівня виконаної роботи.

Підвищення ефективності праці є важливим завданням в будь-якій суспільно - економічної формації. Основними факторами, що впливають на підвищення продуктивності праці, є підвищення технологічного рівня, вдосконалення управління на виробництві, різні галузеві фактори.

На нашу думку, враховуючи наявність великої кількості методів розрахунку чисельності працюючих на підприємстві та необхідність обрання одного з них для визначення рівня персоналу підприємств, необхідно з’ясувати, який з них найбільш придатний для цих цілей.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства ТК Домострой
Метою дипломної роботи є закріплення одержаних у коледжі теоретичних знань та набуття практичних навичок фінансової роботи на підприємствах різних форм власності, уміння аналізувати та ...

Шляхи зниження собівартості виробництва молока (на прикладі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма Зоря Оржицького району Полтавської області)
Найважливішою галуззю продуктивного тваринництва України є скотарство, яке постачає незмінні продукти харчування і цінну сировину для харчової і переробної промисловості. У результаті го ...

Економічний аналіз діяльності ЗАТ Одесавинпром
Економічний аналіз на відміну від інших видів аналізу відноситься до абстрактно-логічних методів дослідження економічних явищ. Економічний аналіз означає виділення окремих показників ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.