Меню сайту

Аналіз виробничих показників бюджетних установ

Ефективність функціонування бюджетних установ залежить від раціонального використання трудових ресурсів, роль яких посилюється персоніфікованим характером праці. Найважливішим завданням кадрової та організаційної роботи бюджетних установ є забезпечення традиційно високого рівня кваліфікації персоналу, забезпеченості кадрами, забезпечення і підвищення якості обслуговування населення. Тому в умовах постійно зростаючого рівня плинності кваліфікованих кадрів і низької оплати праці працівників бюджетної сфери завдання управління вимагають своєчасних і обґрунтованих рішень, здатних змінити ситуацію на краще.

Аналіз трудових ресурсів включає виявлення рівня забезпеченості установ працівниками та оцінювання ефективності їхньої роботи, повноти використання робочого часу і раціонального використання фонду заробітної плати. Основні напрями і послідовність проведення аналізу визначаються з урахуванням особливостей праці спеціалістів бюджетних установ. Зважаючи на особливості організації праці, необхідність додержання територіального принципу в обслуговуванні населення, для вивчення штатів установи застосовують показники чисельності: фізичні особи та штатні одиниці (затверджені та зайняті).

У більшості установ цілого ряду галузей, які фінансуються за рахунок державного бюджету, чисельність фізичних осіб, як правило, менша за кількість штатних одиниць (посад), необхідних для розвитку мережі. Баланс між ними забезпечується дозволом сумісництва - обіймання спеціалістом іншої штатної одиниці (посади). Застосування такої форми організації праці забезпечує надання послуг населенню меншою чисельністю працівників та економію коштів на оплату праці, що створює додаткові можливості щодо стимулювання поліпшення якості обслуговування. Під час аналізу важливо встановити масштаби застосування сумісництва та суміщення посад, його зміни та дотримання умов ефективної організації.

Усі основні завдання аналізу використання трудових ресурсів можна згрупувати таким чином: визначення забезпеченості підприємства кадрами; кількісна та якісна характеристика структури працюючих; оцінювання використання кадрів; виявлення факторів, що вплинули на відхилення фактичної продуктивності праці від планової; оцінювання негативних тенденцій; підрахунок резервів зростання продуктивності праці і збільшення випуску продукції (послуг); відпрацювання заходів з використання виявлених резервів.

Результати діяльності бюджетних установ - обсяг та якість наданих населенню послуг і робіт залежать від наявності, стану та використання необоротних активів, які є сукупністю матеріально-речових і нематеріальних цінностей та об'єктів, що належать установі, забезпечують її функціонування і мають очікуваний термін корисної дії чи експлуатації понад один рік.

Первісне формування складу необоротних активів бюджетних установ здійснює держава за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Надалі для забезпечення господарської діяльності та якісного надання послуг їх склад постійно поповнюється та оновлюється через придбання за системою тендерних торгів, капітальне будівництво, отримання гуманітарної допомоги та безоплатне надходження. Всі ці процеси характеризуються як надходження необоротних активів.

Необоротні активи поділяють на дві групи: матеріальні необоротні активи - ті, що мають фізичну та/або матеріальну форму (основні засоби / фонди та інші необоротні матеріальні активи) та нематеріальні необоротні активи - ті, що не мають фізичної та/або матеріальної форми.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Трудові ресурси Київської області та регіональні особливості їх розміщення й використання
Комплексний розвиток продуктивних сил економічних районів - один з пріоритетних напрямків наукових досліджень та практичної діяльності держави і місцевих органів влади з питань регіонал ...

Договірні взаємовідносини і партнерські зв'язки у підприємницькій діяльності
Договір є одним з основних видів зобов’язань по передачі товару, продукції чи наданні послуг в власність та розпорядження. Історія правового регулювання договору нараховує майже 4 тисяч ...

Ціноутворення в умовах перехідної ринкової економіки
Ціноутворення є найважливішим критерієм успіху підприємства і його товару на будь-якому ринку. У своїй роботі я опишу нормативно-параметричні методи розрахунку ціни на товар, приведу приклад комплексн ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.