Меню сайту

Заходи,що застосовуються для підвищення ефективності діяльності ресторанного підприємства.

Для підвищення ефективності діяльності ресторану та готелю «Александровский» в цілому, на підприємстві застосовують ряд заходів:

Розробка та впровадження раціональних форм розподілу і кооперації праці;

Поліпшення організації добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

Удосконалення організації й обслуговування робочих місць;

Удосконалення трудового процесу, впровадження передових прийомів та методів праці;

Удосконалення нормування праці;

Впровадження раціональних форм матеріального і морального стимулювання;

Поліпшення умов праці;

Зміцнення дисципліни праці та розвиток свідомого ставлення до неї.

Розробка та впровадження раціональних форм розподілу і кооперації праці передбачає:

удосконалення технологічного і професійно-кваліфікаційного розподілу праці з урахуванням рівня сучасної техніки і технологій та культурно-технічного рівня працівників;

впровадження раціональних форм функціонального розподілу праці в основних та допоміжних процесах виробництва та управління ним;

розстановку кадрів;

забезпечення взаємозв' язку та синхронізації діяльності підрозділів та виконавців (комунікація та координація);

суміщення професій та функцій.

Поліпшення організації добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів включає:

професійну орієнтацію;

професійний добір та адаптацію молоді на підприємстві;

забезпечення підготовки кадрів відповідно до потреб підприємства ;

систематичне підвищення професійної кваліфікації, загальноосвітнього та культурно-технічного рівня працівників;

вдосконалення форм і методів навчання відповідно до вимог науково-технічного прогрессу.

Удосконалення організації й обслуговування робочих місць охоплює:

раціональне планування робочих місць;

забезпечення їх технологічним і організаційним оснащенням, та необхідним устаткуванням і інвентарем;

впровадження систем регламентованого обслуговування, що забезпечує своєчасне налагодження та ремонт засобів оргтехніки, обладнання, доставку, матеріалів і сировини відповідно до встановлених графіків, завдань та завантаженості.

Удосконалення трудового процесу, впровадження передових прийомів та методів праці передбачає:

вивчення та раціоналізацію трудових процесів з використанням різноманітних способів та технічних засобів з метою забезпечення високої продуктивності праці та нормальних навантажень;

відбір передових прийомів і методів праці, їх подальше удосконалення та впровадження шляхом інструктування;

опрацювання інструкційних та технологічних карт;

проведення обміну передового досвіду;

поліпшення науково-технічного інформування.

Удосконалення нормування праці включає:

впровадження міжгалузевих, галузевих та інших прогресивних нормативів;

надання допомоги працівникам в опануванні норм і створення умов для їх виконання.

Впровадження раціональних форм матеріального і морального стимулювання передбачає:

удосконалення тарифної системи оплати праці робітників і схем посадових окладів керівників, службовців та інженерно-технічних працівників;

удосконалення форм оплати праці;

розробка систем преміювання, участі у прибутках та інших форм матеріального заохочення за підвищення продуктивності праці і якості продукції та виконаних робіт, зниження трудомісткості робіт, суміщення професій та функцій тощо;

розробку та впровадження ефективних форм морального заохочення за результатами праці.

Поліпшення умов праці передбачає:

механізацію важких робіт;

створення науково обґрунтованих санітарно-гігієнічних умов для працівників;

застосування раціональних режимів праці та відпочинку.

Зміцнення дисципліни праці та розвиток свідомого ставлення до неї.

У цьому напрямі найбільш важливими заходами є:

розвиток творчої ініціативи працівників; виховання почуття відповідальності за доручену справу;

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Дослідження стохастичних зв’язків
Усі соціально-економічні явища взаємозв'язані та взаємозумовлені і зв'язок (залежність) між ними носить причинно-наслідковий характер. Суть причинного зв'язку полягає в тому, що при необ ...

Житлове будівництво в Україні
Проблема забезпечення населення житлом, як на початку 90-х років XX ст. так і нині, належить до найгостріших соціально-економічних проблем в Україні. Наша країна має потребу у функціону ...

Асоціація як форма організації об’єднань підприємств
асоціація господарський об’єднання Як правило, одним із перших питань, що постає під час створення об’єднань підприємців (далі - асоціацій), є вибір їхньої організаційно-правової форми і ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.