Меню сайту

Механізм регулювання згідно форм і систем оплати праці

Сторонами генеральної тарифної угоди є, з одного боку, місцеві органи державної влади, уповноважені управляти комунальною власністю, а також спілки підприємств, групи підприємств і окремі підприємства, розташовані на цій території, незалежно від форми власності і господарювання: з іншого боку ‒ об’єднання профспілок, що мають відповідні повноваження від трудових колективів, працюють на цій території. Якщо профспілка відсутня або трудящі висловлюють їй недовіру, то у переговорах беруть участь уповноважені самих трудових колективів.

Сторонами тарифної угоди на виробничому рівні як складової частини колективного договору є власник або уповноважений ним орган (адміністрація) чи особа, з одного боку, і профспілка (профспілковий комітет), яка представляє інтереси найманих працівників підприємства, ‒ з другого боку.

Предметом тарифної угоди на виробничому рівні, як складової частини колективного договору, є:

‒ форми й системи оплати праці, що застосовуються для різних категорій та груп працівників;

‒ мінімальна тарифна ставка, диференційована за видами і типами виробництв у межах рівнів, передбачених генеральною тарифною угодою для відповідних видів і типів виробництв галузі (підгалузі);

‒ розміри тарифних ставок і посадових окладів за розрядами робіт і посадами працівників;

‒ види і розміри доплат, надбавок, премій та інших заохочувальних і компенсаційних виплат й умови їх надання;

‒ умови оплати праці за роботу в надурочний час, час простою, який мав місце не з вини працівника, при виготовленні продукції, що виявилася браком, не з вини працівника тощо;

‒ взаємні зобов’язання сторін щодо виконання угоди.

Питання державного і договірного регулювання оплати праці, прав працівників на оплату праці та їх захисту визначається Законом України «Про оплату праці» та іншими нормативно-правовими актами (згідно статті 94 Кодексу законів про працю України).

Колективно договірна система трудових відносин на виробничому рівні має сприяти захисту інтересів як роботодавців, так і працівників, поліпшенню організації трудових відносин, а також забезпеченню їх стабільності.

Механізм організації заробітної плати складається з таких елементів:

а) ринкового регулювання;

б) державного регулювання;

в) колективно договірного регулювання;

г) механізму визначення індивідуальної заробітної плати безпосередньо на підприємстві з використанням таких елементів, як тарифна система або безтарифна модель, нормування праці, форми і системи оплати праці та преміювання.

Основою організації оплати праці є тарифна система, що являє собою сукупність нормативних матеріалів, за допомогою яких встановлюється рівень заробітної плати працівників підприємства залежно від їхньої кваліфікації, складності робіт, умов праці. Тарифна система оплати праці включає: тарифні сітки, тарифні ставки, надбавки і доплати до тарифних ставок, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).

Існування ринкових відносин, а тим більш перехід до них не відміняють, а змінюють напрямки державного регулювання відносин розподілу, його характер і ведуть до появи нових форм управління цим процесом, які не припускають жорстких схем і адміністрування [18, с. 672]. Державне втручання необхідне для встановлення, тлумачення і забезпечення виконання умов і принципів розподілу доходів. В економічній системі, що ґрунтується на ринкових відносинах, втручання держави в організацію заробітної плати повинне мати переважно непрямий характер і соціально-орієнтовану спрямованість. Регулюючий вплив держави повинен бути спрямований на забезпечення соціальних гарантій і умов для заробітку потрібних коштів з метою підвищення ефективності використання праці, узгодження і рівноправної реалізації інтересів всіх учасників трудових відносин.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Управління конкурентоспроможностю підприємства ресторанного господарства в умовах глобалізації
Актуальність теми. З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Підвищення жорсткості методів та форм проявленн ...

Формування соціально-економічного механізму управління підприємства (за матеріалами Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма Ольгопіль)
Актуальність теми. В результаті проведення ринкових реформ сформувалися нові, специфічні умови функціонування аграрних підприємств. Жорсткість конкурентної боротьби, насичення ринків тов ...

Трансформація економічних систем постсоціалістичних країн
Капіталістичний спосіб виробництва розвивається вже п'ять століть. За цей час у його межах відбулися три революційні зрушення в технологічному способі виробництва, якісних змін зазнали в ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.