Меню сайту

Аналіз фінансового стану ТзОВ ВАП «Шаяни» у 2009 2011 рр.

Аналіз активів та капіталу ТзОВ ВАП «Шаяни» у 2009-2011 рр.

Розпочнемо оцінку діяльності ТзОВ ВАП «Шаяни» із аналізу його майна і джерел його фінансування. Вихідна інформація для аналізу міститься в балансі підприємства за 2009-2011 рр. (додаток Б).

Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу дає нам інформацію про склад, структуру та динаміку активів ТзОВ ВАП «Шаяни» та його капіталу.

Дослідження балансу показало, що впродовж 2009-2011 рр. є тенденції до збільшення валюти балансу підприємства. Так, в 2010 р. вона зросла на 1197 тис. грн. (на 20,37%), а в 2011 р. - на 1077 тис. грн. (на 15,23%) Проаналізуємо які зміни відбулись у складі та структурі майна підприємства та джерел його формування за останні 3 роки.

Аналіз активів ТзОВ ВАП «Шаяни» у 2009 р. показав, що вони складаються із необоротних та оборотних активів.

Причому, переважаючою є частка необоротних активів, які представлені лише основними засобами. Так, сума основних засобів дорівнює 3109 тис. грн., що становить 52,91% активів. У 2010-2011 рр. їх сума збільшується, тобто підприємство поступово оновлює їх.

Оборотні активи підприємства складаються із:

виробничих запасів - 2054 тис. грн. (34,96% вартості активів);

готової продукції - 129 тис. грн. (2,20%);

товарів - 65 тис. грн. (1,11%);

дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги - 508 тис. грн. (8,65%);

грошових коштів в національній валюті - 11 тис. грн. (0,19%).

На основі дослідження динаміки активів ми бачимо, що у 2010-2011 рр. зростають і необоротні, і оборотні активи підприємства.

У 2010 р. в складі оборотних активів відбулись такі зміни. Зменшується величина виробничих запасів (на 67 тис. грн.), готової продукції (на 32 тис. грн.) і товарів (на 20 тис. грн.). Водночас дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, навпаки зростає - на 211 тис. грн.

Для 2011 року характерною є протилежна тенденція зміни статей оборотних активів. Суттєво збільшується величина виробничих запасів - на 708 тис. грн., але зменшується дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - на 307 тис. грн.

Щодо зміни структури активів ТзОВ ВАП «Шаяни» за 2009-2011 рр., то можна зробити висновок, що спостерігається тенденція до зростання питомої ваги необоротних активів, які на кінець періоду займали понад 60,10%.

Аналіз капіталу ТзОВ ВАП «Шаяни» у 2009-2011 рр. показав, що він сформований із власного капіталу, довгострокових та поточних зобов’язань. Причому, частка власного капіталу становить у 2009 р. 59,62% (3503 тис. грн.) і складається із статутного, іншого додаткового, резервного капіталу та нерозподіленого прибутку. Розмір статутного капіталу є досить значним - 3054 тис. грн., що становить 51,97% капітал}’.

Підприємство має заборгованість перед банком по довгостроковому кредиту в сумі 1667 тис. грн. (в 2009 р.).

Поточні зобов’язаня формують є такі статті:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 554 тис. грн.;

- заборгованості з бюджетом, зі страхування, з оплати праці та інші поточні зобов’язання.

Впродовж 2010-2011 рр. спостерігається тенденція до збільшення суми власного капіталу. У складі власного капіталу це зумовлено переважно збільшенням статутного - на 536 тис. грн. в 2010 р. та 1247 тис. грн. в 2011 р. Інший додатковий капіталу також зростає.

Щодо зобов’язань, то в 2010 р. і довгострокові і поточні збільшується на 332 тис. грн. і 244 тис. грн. відповідно. В 2011 р. підприємство погашає частину своїх довгострокових і поточних зобов'язань

Отже, підсумовуючи результати аналізу активів та капіталу ТзОВ ВАП «Шаяни», можна сказати, що в 2010-2011 рр. відбувається зростання валюти балансу. В складі капіталу, це відбувається за рахунок значного збільшення власного капіталу, а в складі активів - збільшення величини необоротних і оборотних активів. А тому, можна зробити висновок, що до кінця аналізованого періоду підприємство розширює свою діяльність. Подальший аналіз фінансового стану покаже, чи цей висновок є правильним.

Оцінка фінансових результатів ТзОВ ВАП «Шаяни» у 2009-2011 рр.

Вихідними даними для аналізу фінансових результатів ТзОВ ВАП «Шаяни» є його звіт про фінансові результати за 3 роки (Додаток Б).

На основі даних додатку Г, де відображено результати розрахунку динаміки звіту впродовж 2009-2011 рр. можна зробити наступні висновки.

Доходами підприємства у 2009-2011 рр. є виручка від реалізації продукції та незначні інші фінансові доходи. Сума чистої виручки від реалізації підприємства в 2009 р. становила 12168 тис. грн., а інших доходів в цьому році не було.

В 2010 р. відбувається скорочення обсягів реалізації на 901 тис. грн. (на 7,4%), в результаті чого чистий прибуток підприємства скоротився на 28 тис. грн.

рік характеризується суттєвим збільшенням величини чистої виручки від реалізації продукції - на 1834 тис. грн. Також в цьому році зменшується деякі статті витрат, а саме адміністративні, на збут та інші операційні. Як наслідок, чистий прибуток зростає на 75 тис. грн. і дорівнює 160 тис.грн.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Ціноутворення в умовах перехідної ринкової економіки
Ціноутворення є найважливішим критерієм успіху підприємства і його товару на будь-якому ринку. У своїй роботі я опишу нормативно-параметричні методи розрахунку ціни на товар, приведу приклад комплексн ...

Українсько-німецьке спільне підприємство Електронтранс
Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» створене у 2011 році ПАТ «Концерн-Електрон», компанією «Транс-Тек» (Німеччина) і ТзОВ «Автотехнопроект» (м. Львів) з метою вироб ...

Адам Сміт як економіст
Прийняти правильне економічне рішення неможливо без глибокого знання економічних законів, що регулюють економічну діяльність, розуміння структури і функцій економічної системи. ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.