Меню сайту

Загальна характеристика ПАТ „АК „Київводоканал”

ПАТ „АК „Київводоканал” користується правами юридичної особи, здійснює виробничу діяльність на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування з метою отримання прибутку і діє як суб'єкт підприємницької діяльності на підставі Закону України "Про підприємства в Україні", має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в установі банку і печатку та штамп із своїм найменуванням, фірмовий бланк підприємства.

Юридична адреса та місцезнаходження підприємства: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а.

Структуру підприємства і його штатний розпис затверджує директор.

Предметом діяльності підприємства ПАТ „АК „Київводоканал” є задоволення потреб міста та його жителів по наступних видах послуг: водопостачання, водовідведення, виконання будівельно-монтажних робіт, надання інших послуг, що незаборонені діючим законодавством.

З метою виконання основних завдань підприємства " ПАТ „АК „Київводоканал”, його структурні підрозділи виконують наступні функції:

- видобування та використання підземних прісних вод;

- реалізація послуг з водопостачання та водовідведення;

обслуговування насосних станцій;

обслуговування водозабірних підземних вод:

обслуговування очисних споруд;

обслуговування агрегатів підкачування;

обслуговування водопровідної мережі;

обслуговування повітродувних машин;

обслуговування озонатор них станцій;

обслуговування споруд для зберігання і запасу води;

обслуговування водозапірних споруд;:

контроль і облік витрат води;

ремонт і встановлення водомірів;

обслуговування каналізаційних (дренажних) насосних станцій;

обслуговування каналізаційних мереж;

обслуговування очисних споруд;

обслуговування та експлуатація полів фільтрації.

ПАТ „АК „Київводоканал” згідно з покладеними на нього завданнями:

розробляє контрольні цифри планів соціально-економічного розвитку підприємства;

організовує та забезпечує ритмічне виконання затверджених виробничих планів по підприємству в цілому і кожного цеху окремо по всіх видах показників;

проводить єдину систему планування, обліку, звітності по всіх цехах і підрозділах;

проводить міроприємства по максимальному покращенню водоканалізаційного обслуговування населення;

удосконалює організацію оплати праці робітників.

Підприємство може здійснювати торгово-посередницьку діяльність.

Для здійснення господарської діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 451128,95 грн. Статутним фондом підприємства можуть бути: споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою і іншими природними ресурсами, а також інші майнові права, кошти, в т.ч. в іноземній валюті.

Підприємство використовує право господарського відання, володіє, користується та розпоряджається майном, закріпленим за ним засновником, з обмеженням правомірності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

ПАТ „АК „Київводоканал” самостійно розпоряджається фінансовими та матеріальними ресурсами, обіговими засобами, які воно отримує внаслідок господарської діяльності, за згодою виконкому міської ради використовує кредити банків та інші кредитні ресурси на договірній основі.

ПАТ „АК „Київводоканал” здійснює свою діяльність за рахунок доходів від реалізації комунальних послуг споживачам на договірній основі.

ПАТ „АК „Київводоканал” самостійно здійснює розрахунки з бюджетами всіх рівнів.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Франчайзинг як засіб мінімізації підприємницьких ризиків
Актуальність теми. Для української економіки питання розвитку підприємництва вирішується протягом двох десятиліть, проте ще і досі не втратило своєї актуальності. Постійні спроби зблизит ...

Інноваційні напрями регіонального розвитку
У сучасних умовах господарювання інноваційна діяльність служить могутнім каталізатором розвитку економіки, тому що вона являє собою інструмент конкуренції. Сьогодні Україна пережива ...

Товарне виробництво
Життя людського суспільства складна, багатогранна та сповнена протиріч. Майже у всьому світі, щоб вижити, людина повинна працювати, тому що оточуючі його речі у своєму природному стані, ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.