Меню сайту

Пріоритети та перспективи покращення фінансового стану підприємства

Сучасні умови господарювання вимагають від кожного підприємства запровадження і дотримання дійового комплексного механізму управління якістю продукції, щоб отримати належну позицію як на вітчизняному ринку, так і на ринках поза межами країни.

Посилення конкурентоспроможності продукції підприємства за рахунок підвищення якості товарів та послуг, пошук нових шляхів вдосконалення управління якістю на підприємстві, відповідність міжнародним стандартам якості продукції - головні завдання підприємств на сьогоднішній день.

Кожне підприємство повинно розробляти стратегічні напрямки удосконалення якості, приймаючи як вихідні показники своєчасність, повноту, комплектність, культуру обслуговування, якість технологічних операцій, робіт, послуг і продукції на підприємстві.

Планування підвищення якості продукції повинно базуватися передовсім на старанному вивченні поточного та перспективного попиту на продукцію підприємства, аналізі відгуків споживачів. Досягти необхідного рівня якості реалізованої продукції на ринках можна різними способами, які можна поділити на три групи: технічні, організаційні, економічні і соціальні.

Покращення якості продукції відображається у збільшенні її сортності, додатковий прибуток створюється за рахунок підвищення ціни на продукцію вищого сорту. При покращенні якості продукції зростає собівартість, як правило, збільшується строк служби нового виробу. Економічна ефективність цього полягає в додатковому прибутку підприємства, що отримується від виробництва і реалізації продукції підвищеної якості.

Одним з основних заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства ПАТ «Черкасикровля» є оптимізація керування його оборотними активами.

Для уникнення збитковості підприємству необхідно підвищити продажну вартість покрівельних матеріалів, яка не покриває витрати, пов’язані з її випуском, встановити певну договірну систему цін на закупку сировини, зменшити витрати зі сплатою відсотків за кредитами комерційних банків.

До основних напрямків покращення фінансового стану підприємства ПАТ «Черкасикровля» можна віднести:

зниження собівартості продукції, яке дозволить підприємству бути конкурентоспроможним на ринку збуту

збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, яке збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить підприємству оформляти довго і короткострокові позики в банку для фінансування поточної діяльності.

Ще одним напрямом з покращення фінансового стану є його прогнозування, оскільки, щоб грамотно керувати виробництвом, активно впливати на формування показників господарської і фінансової діяльності, необхідно постійно використовувати дані про його стан, а також зміни, які в ньому проходять.

Додаток А

Баланс ПАТ “ Черкасикровля” станом на 31.12.2011р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

20,6

7,1

- первісна вартість

011

150,2

154

- накопичена амортизація

012

129,6

146,9

Незавершене будівництво

020

1200

2

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

13022

21201,9

- первісна вартість

031

24171,7

34223,8

- знос

032

11149,7

13021,9

Довгострокові біологічні активи::

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

Знос інвестиційної нерухомості

057

Відстрочені податкові активи

060

186,3

279

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

14428,9

21490

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

5644,5

11043

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

824,7

1108

Готова продукція

130

2638,6

5889,4

Товари

140

2551,1

2321,7

Векселі одержані

150

2512,5

1794,3

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

7527,5

19827,4

- первісна вартість

161

7706,5

19924,9

- резерв сумнівних боргів

162

-179

-97,5

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

92,3

91,8

- за виданими авансами

180

962,2

2105,3

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

3614,1

496,3

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

294,8

355,1

- в іноземній валюті

240

26,1

0

Інші оборотні активи

250

87,6

99

Усього за розділом II

260

26776

45131,3

III. Витрати майбутніх періодів

270

0,3

0,3

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Баланс

280

41205,2

66621,6

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

453,1

453,1

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

7960,9

7960,9

Резервний капітал

340

85

85

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

3360,2

1355,9

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Усього за розділом I

380

11859,2

9854,9

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

415

416

417

418

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

8000

19238,4

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

446

3932

Усього за розділом III

480

8000

19238,4

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

613,8

8389

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

19474,9

27073,2

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

633,5

585,7

- з бюджетом

550

33,4

254,5

- з позабюджетних платежів

560

34,3

21,6

- зі страхування

570

98,6

185,8

- з оплати праці

580

336,4

437,3

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

325

Інші поточні зобов'язання

610

121

581,2

Усього за розділом IV

620

21346

37528,3

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

41205,2

66621,6

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Формування та використання виробничої потужності підприємства
В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи - підприємства. Підприємство є головним структуроутвор ...

Управлінський облік, аналіз і бюджетування витрат на матеріалах СГПП Рать
В сучасних умовах господарювання операційна діяльність підприємств досить широко розгалужена. Це виробництво і реалізація продукції, товарів, запасів, послуг, виконання робіт, реалізаці ...

Ціноутворення в умовах перехідної ринкової економіки
Ціноутворення є найважливішим критерієм успіху підприємства і його товару на будь-якому ринку. У своїй роботі я опишу нормативно-параметричні методи розрахунку ціни на товар, приведу приклад комплексн ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.