Меню сайту

Пріоритети та перспективи покращення фінансового стану підприємства

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

Так само, як аналіз фінансового стану підприємства припускає комплексну оцінку діяльності всіх аспектів його діяльності, заходи щодо поліпшення фінансового стану припускають вироблення рекомендацій, що стосуються всіх сторін виробничо-господарської діяльності підприємства, включаючи виробничу, маркетингову, і власне фінансову систему.

Реорганізація всіх сторін діяльності ПАТ «Черкасикровля» включає :

) серйозну постановку маркетингової діяльності підприємства по глибокому і всебічному дослідженню ринків збуту, просуванню покрівельних матеріалів на ринку;

) постановку фінансової функції як в операційної, інвестиційної, так і власне фінансової діяльності з використання сучасних методик керування фінансами;

) ліквідацію всіх технологічних недоліків (придбання оптимальної кількості необхідного устаткування);

) впровадження максимально гнучкої системи ціноутворення на ПАТ «Черкасикровля» пристосованої до потреб ринків.

З проведеного в роботі аналізу можна зробити висновок про те, що однією із найгостріших проблем підприємства є його збитковість у 2011 р., а також стан поточних активів і пасивів - дефіцит власних оборотних коштів, надзвичайно низькі показники ліквідності й оборотності, високий розмір дебіторської і кредиторської заборгованості, погіршення ситуації в сфері взаємних розрахунків підприємства.

Це свідчить як про несприятливість умов зовнішньоекономічного, фінансово-правового середовища (дефіцит оборотних коштів у покупців і постачальників, дорожнеча і важкоприступність довгострокових кредитів для інвестування виробничої діяльності підприємства, модернізації його технологій і відновлення застарілих основних засобів тощо). Однак крім об'єктивних проблем функціонування виробничо-господарської діяльності підприємства, очевидні недоліки і прорахунки в керуванні оборотними активами і поточними зобов'язаннями, що, у сполученні з несприятливістю зовнішнього середовища, привели підприємство до досить хитливого фінансового стану.

Виходячи з вищесказаного, одним з основних заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства ПАТ «Черкасикровля» є оптимізація керування його оборотними активами.

При оптимальному керуванні поточні активи і поточні пасиви можуть змінюватися щодня і вимагають ретельного моніторингу. При дефіциті засобів керування поточними активами погіршується і їхнє використання.

Для уникнення збитковості підприємству необхідно підвищити продажну вартість покрівельних матеріалів, яка не покриває витрати, пов’язані з її випуском, встановити певну договірну систему цін на закупку сировини, зменшити витрати зі сплатою відсотків за кредитами комерційних банків.

В даний час підприємство користується кредитами на поповнення оборотних коштів в основному з місцевих джерел. Цьому сприяє наявність на складі величезних запасів готової продукції і товарів, що не призначені під конкретні замовлення.

Отже, основними напрямками покращення фінансового стану підприємства є:

зниження собівартості продукції, яке дозволить підприємству бути конкурентоспроможним на ринку збуту, що можливе за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних витрат в собівартості продукції.

збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, яке збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить підприємству оформляти довго і короткострокові позики в банку для фінансування поточної діяльності.

Ще одним напрямом з покращення фінансового стану є його прогнозування, оскільки, щоб грамотно керувати виробництвом, активно впливати на формування показників господарської і фінансової діяльності, необхідно постійно використовувати дані про його стан, а також зміни, які в ньому проходять.

ВИСНОВКИ

В умовах ринкових перетворень в економіці України, які характеризуються посиленням процесів глобалізації, загостренням конкуренції, виникає необхідність пошуку нових шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. При цьому конкурентоспроможність підприємства залежить, у першу чергу, від його здатності задовольняти запити споживачів продукції, найважливішим параметром оцінки якої є якість.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Економічний аналіз діяльності ЗАТ Одесавинпром
Економічний аналіз на відміну від інших видів аналізу відноситься до абстрактно-логічних методів дослідження економічних явищ. Економічний аналіз означає виділення окремих показників ...

Загальноекономічна характеристика діяльності ТОВ Агротранссервіс
Зорієнтованість України на досягнення до 2020 року економічних показників розвинених європейських країн вимагає забезпечення щорічного зростання ВВП в розмірі 6-8 відсотків. Уже сьогодн ...

Економіка механічного цеху
Метою курсової роботи є практична реалізація теоретичних та методичних положень економічної теорії на рівні промислового підприємства та його виробничих підрозділів. Завданням курсово ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.