Меню сайту

Показник потужності класифікованої і стратифікованої множини

Потужність класифікованої і стратифікованої множини, що складається з k класів і l страт, об'єднує формули (1) і (3). Формула (1) свідчить про кількість елементів нестратифікованого i-го класу. Зважаючи на те, що кожний клас стратифікований ще на l страт, виразимо потужність i-го класу сумою кількостей різних елементів кожної із страт або сумою кількостей, приведених за допомогою коефіцієнта до однакових умовних елементів (очок, балів, грошових одиниць):

Знаючи потужність одного стратифікованого i-го класу, обчислимо потужність множини, підсумувавши наведений вираз за кількістю класів:

Наприклад, показник потужності множини товарів у магазині дорівнює сумі вартостей товарів N (а) кожного класу (тобто асортименту), які, у свою чергу, дорівнюють сумам добутків цін j-го сорту і кількостей товарів кожного сорту за стратами.

Визначення потужності множини соціальних об'єктів (якісно класифікованих і ратифікованих колективів, класифікованої і стратифікованої сукупності фактів тощо) і, отже, порівняльний аналіз різних соціологічних досліджень можливі при зведенні класів і страт до множини однорідних та рівноінтенсивних абстрактних одиниць (очок, балів, грошових одиниць), що суть субстанція соціальної вартості подібно субстанції ринкової вартості економічних множин предметів задоволення потреб суб'єктів ринку.

Якщо йдеться про визначення потужності колективної думки (настанови, переконання) за кількома проблемами, то спочатку визначають потужність думок за кожною проблемою як добуток інтенсивності думки на відповідну їй кількість осіб, а потім результати підсумовують за кількістю проблем. Наприклад, якщо за деяку ініціативу висловились 100 осіб без урахування інтенсивності думки, то потужність колективної думки дорівнює 100 "голосам". Якщо вимірювати інтенсивність колективної думки, скажімо, у трибальній системі, то опитувана сукупність поділиться на три страти нерівноінтенсивних "голосів". Для обчислень з метою здійснення порівняння результатів голосування потрібно ці нерівноінтенсивні "голоси" привести до рівноінтенсивних умовних "голосів". Так, якщо половина опитуваних осіб висловились з інтенсивністю думки 3 бали / 1 особа, 40 осіб - з інтенсивністю 2 бали / 1 особа і решта - з інтенсивністю 1 бал /1 особа, то потужність колективної думки

Тим самим для всіх страт у натуральних одиницях знайдено загальну множину умовних одиниць, кількість яких дорівнює її потужності.

Якщо голосування здійснювалось не з однієї, а з двох рівнозначних ініціатив, тобто множину "голосів" становлять два класи, то загальна потужність дорівнює сумі потужностей кожного класу: N = N1 + N2. Причому при обчисленні цих показників слід також ураховувати інтенсивність думки, тобто стратифікацію множин.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Загальна характеристика господарської діяльності ДП Тростянецьводоканал
Актуальність дипломної роботи полягає у орієнтації на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваю ...

Економiчне обґрунтування напрямiв пiдвищення ефективностi використання основних фондiв підприємства
Актуальність теми: ринкові методи господарювання вимагають того, що будь-який ресурс який є у наявності субьктів господарювання повинен використовуватись із відповідною віддачею. Проблем ...

Грошово-кредитна політика та її роль в державному регулюванні економіки
Стабільність та розвиток національної економіки забезпечується використанням державою різноманітних інструментів макроекономічного регулювання. Одним з найдієвиших засобів макроекономіч ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.