Меню сайту

Загальний аналіз активів і пасивів

Наступним етапом аналізу фінансової звітності підприємства є аналіз і оцінка фінансового потенціалу підприємства, який здійснюється через оцінку структури та динаміки активів і пасивів підприємства. Тому наступним нашим кроком аналізу є побудова таблиці аналітичного групування статей активу та пасиву балансу підприємства за 2008рік.

Агрегований баланс статей активу

Статті активу балансу

код рядка

На початок року

На кінець року

Абсолютне відхилення

Темп зростання

1. Необоротні активи

080

11525

11715

190

1,02

2. Оборотні активи:

2.1 Запаси

∑100-140

15182

10288

-4894

0,678

2.2 Дебіторська заборгованість

161

17072

29135

12063

1,71

2.3 Інша дебіторська заборгованість

∑150, 170-210

6837

5879

-958

0,86

2.4 Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

0

0

2.5 Грошові кошти та їх еквіваленти

∑230,240

-578

100

678

-0,17

Всього оборотних активів

260

38676

46493

7817

1,20

3. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

0

0

4. Необоротні активи утримані для продажу

275

247

0

-247

0

Баланс

50448

58208

7760

1,15

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Виробнича програма підприємства та її обґрунтування
Темою моєї роботи є: «Виробнича програма підприємства та її обґрунтування». Актуальність теми полягає в тому,що виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в п ...

Договірні взаємовідносини і партнерські зв'язки у підприємницькій діяльності
Договір є одним з основних видів зобов’язань по передачі товару, продукції чи наданні послуг в власність та розпорядження. Історія правового регулювання договору нараховує майже 4 тисяч ...

Удосконалення управління ефективністю виробництва в умовах ПП Каравай м. Житомир
Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що в сучасних умовах господарювання управління ефективністю виробництвом набуває великого суспільного, морально-емоційного та стимулююч ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.