Меню сайту

Модель функціонування фінансової інфраструктури підтримки малих підприємств

Українські вчені приділяють значну увагу пошуку шляхів розвитку інфраструктури фінансового ринку. Так, О.В. Батура та В.А. Табінський вважають, що створення інвестиційної інфраструктури малого підприємництва може бути досягнуте за рахунок формування спеціалізованих інвестиційних банків і пайових інвестиційних фондів які б акумулювали кошти приватних інвесторів для розміщення їх як портфельних інвестицій у малі підприємства. Вони пропонують створити регіональний ринок фінансових послуг на основі регіональної кредитно-гарантійної установи. Основою у цій системі повинні бути регіональні комерційні банки, що не мають великих корпоративних клієнтів, а орієнтовані на роботу із фізичними особами й представниками малого підприємництва, які шляхом певних організаційних перетворень зможуть надавати досить широкий спектр фінансових послуг.

Засновниками регіональної кредитно-гарантійної установи можуть бути банки, страхові компанії, іноземні інвестори, органи державної влади і малі підприємства. До найважливіших заходів у підвищенні ефективності кредитно-фінансової та інвестиційної підтримки суб'єктів малого підприємництва В.А. Табінський відносить створення загальноукраїнської системи лізингових послуг, франчайзингу, систем страхування інвестиційних ризиків у секторі малого підприємництва, доступних для всіх його суб'єктів; розробку відповідної системи гарантій для малого підприємництва у сфері кредитування; формування системи банків підтримки малого підприємництва; консолідацію усіх фінансових та інвестиційних ресурсів, призначених для розвитку малого підприємництва в усіх сферах економіки, з метою забезпечення підтримки перспективних проектів. При цьому він наголошує, що система створення скоординованої мережі об'єктів інфраструктури малого підприємництва потребує фінансового сприяння та матеріально-технічного забезпечення з боку держави.

О. Кужель вважає, що найважливішим елементом регіональної інфраструктури підтримки малих і середніх підприємств є фінансові інститути, покликані забезпечити доступність грошово-кредитних ресурсів. При цьому, в умовах гострої обмеженості державних коштів для підтримки малого підприємництва, пропонується принципово нова фінансова стратегія, яка передбачає:

залучення українських та іноземних банків, а також інших кредитно-фінансових організацій до фінансування (кредитування) програм, що реалізуються Українським фондом підтримки підприємництва (УФПП) під державні гарантії;

надання допомоги з боку іноземних банків, потенційних партнерів УФПП, у виході на міжнародні фінансові ринки й формування його репутації як міжнародного позичальника;

надання допомоги з боку іноземних і українських банків у випуску та розміщенні боргових зобов'язань УФПП або інших зобов'язань за його дорученнями на міжнародному фінансовому ринку;

спільну діяльність УФПП та іноземних і українських банків, інших кредитно-фінансових організацій, а також регіональних адміністрацій, інших урядових органів і організацій у створенні системи гарантій і взаємних поручництв для кредитування інвестиційних проектів у сфері малого підприємництва;

формування системи лізингу як однієї з найперспективніших можливостей створення і розвитку виробничого базису малого й середнього підприємництва в Україні;

цілеспрямовану діяльність УФПП у збільшенні власних активів за рахунок підвищення швидкості обігу наданих кредитів і активної роботи на

фондовому ринку.

Із сукупності компонентів, що складають інноваційну інфраструктуру, - правового поля, інноваційних підприємств та інституцій, персоналу, інвестиційних структур, каналів інформації, методів оцінки проектів, міжнародних зв'язків - М.Е. Сорокін виділяє інфраструктуру ринку інноваційного капіталу. Він пропонує комплекс рекомендацій, які стосуються насамперед фінансово-економічних умов та резюмуються у вигляді десяти важелів сприяння ринку інноваційного капіталу:

. Розвиток ринку цінних паперів інноваційних підприємств.

. Стимулювання венчурного капіталу, франчайзи, залучення іноземних інвестицій в інноваційну сферу.

. Запровадження програми субвенцій, грантів і нематеріального забезпечення.

. Установлення системи державних контрактів.

. Поліпшення режимів оподаткування і регулювання діяльності малих інноваційних підприємств.

. Створення інноваційних кредитних ліній, механізму гарантій та страхування.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Управління доходами торговельного підприємства від операційної діяльності (за матеріалами ТОВ Боярські Ряди, м. Боярка)
Умови формування ринкових відносин в Україні, що пов’язані з динамічністю зовнішнього середовища, зниженням купівельної спроможності населення, загостренням конкурентної боротьби, потре ...

Інвестиції, їх види, фактори й вплив на економіку
Дослідження проблеми інвестування економіки завжди знаходилось у центрі уваги економічної думки. Це обумовлено тим, що інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності, в ...

Удосконалення управління ефективністю виробництва в умовах ПП Каравай м. Житомир
Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що в сучасних умовах господарювання управління ефективністю виробництвом набуває великого суспільного, морально-емоційного та стимулююч ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.