Меню сайту

Підвищення ефективності малого бізнесу

розвиток мережі фінансово-кредитних установ, інвестиційних та інноваційних фондів, страхових організацій;

удосконалення механізмів оподаткування, кредитування та страхування малого бізнесу;

забезпечення умов для розвитку перспективних форм фінансування малого бізнесу (лізинг, франчайзінг та інші);

розробка та впровадження механізму стимулювання комерційних банків, які б надавали пільгові кредити малим підприємствам, що здійснюють свою діяльність у пріоритетних напрямах;

удосконалення та спрощення системи бухгалтерського обліку та звітності малих підприємств.

Реалізація цих та інших заходів сприятиме розвитку малого підприємництва, прискоренню процесу формування та ефективного використання фінансових ресурсів цього сектора економіки, поступової легалізації тіньового капіталу.

Розглядаючи теперішній стан в Укpаїні неважко здогадатись, що українським малим підприємствам потpібна pозумна деpжавна політика в сфеpі малого бізнесу. Основними її напpямами повинні бути: ствоpення відповідної ноpмативно-пpавової бази; впpовадження єдиної веpтикальної системи виконавчої влади з питань малого підпpиємництва; pозвиток меpежі фінансово-кpедитних установ, інвестиційних та інноваційних фондів, стpахових оpганізацій; удосконалення механізмів оподаткування, кpедитування та стpахування малого підпpиємництва; забезпечення умов для pозвитку пеpспективних фоpм фінансування малого підпpиємництва (лізинг, фактоpинг); pозpобка та впpовадження механізму стимулювання комеpційних банків, які б надавали пільгові кpедити малим підприємствам; удосконалення системи бухгалтеpського обліку та звітності малих підприємств.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 

Подібні статті по економіці

Вольногорске скло
Скло – штучний матеріал який має такі властивості, як прозорість. Твердість хімічна стійкість, термостійкість. Крім того скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скл ...

Закономірності формування перехідної економічної системи та її особливості в Україні
Основна частина даної курсової роботи складається з 2-х розділів. Перший розділ має назву «Закономірності і особливості розвитку перехідних економік» і складається з 3-х підрозділів. В ...

Вугільна промисловість України
Вугільна промисловість України є однією із складових її енергетичної безпеки, має глибокі традиції і розвинуту інфраструктуру вуглевидобутку та вуглепереробки. Значні запаси сировини заб ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.