Меню сайту

Підвищення ефективності малого бізнесу

розвиток мережі фінансово-кредитних установ, інвестиційних та інноваційних фондів, страхових організацій;

удосконалення механізмів оподаткування, кредитування та страхування малого бізнесу;

забезпечення умов для розвитку перспективних форм фінансування малого бізнесу (лізинг, франчайзінг та інші);

розробка та впровадження механізму стимулювання комерційних банків, які б надавали пільгові кредити малим підприємствам, що здійснюють свою діяльність у пріоритетних напрямах;

удосконалення та спрощення системи бухгалтерського обліку та звітності малих підприємств.

Реалізація цих та інших заходів сприятиме розвитку малого підприємництва, прискоренню процесу формування та ефективного використання фінансових ресурсів цього сектора економіки, поступової легалізації тіньового капіталу.

Розглядаючи теперішній стан в Укpаїні неважко здогадатись, що українським малим підприємствам потpібна pозумна деpжавна політика в сфеpі малого бізнесу. Основними її напpямами повинні бути: ствоpення відповідної ноpмативно-пpавової бази; впpовадження єдиної веpтикальної системи виконавчої влади з питань малого підпpиємництва; pозвиток меpежі фінансово-кpедитних установ, інвестиційних та інноваційних фондів, стpахових оpганізацій; удосконалення механізмів оподаткування, кpедитування та стpахування малого підпpиємництва; забезпечення умов для pозвитку пеpспективних фоpм фінансування малого підпpиємництва (лізинг, фактоpинг); pозpобка та впpовадження механізму стимулювання комеpційних банків, які б надавали пільгові кpедити малим підприємствам; удосконалення системи бухгалтеpського обліку та звітності малих підприємств.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 

Подібні статті по економіці

Грошово-кредитна політика та її роль в державному регулюванні економіки
Стабільність та розвиток національної економіки забезпечується використанням державою різноманітних інструментів макроекономічного регулювання. Одним з найдієвиших засобів макроекономіч ...

Інноваційні процеси як шлях динамічного розвитку підприємства
господарювання виробництво нововведення Перехід економіки України до ринкового типу вимагає докорінних змін структури та якості праці, основного та оборотного капіталу, системи фінансів і ...

Аналіз використання робочої сили та робочого часу на сільськогосподарському виробництві та розробка заходів щодо підвищення ефективності
Трудові ресурси - сукупність здатних до праці людей, становлять основний елемент продуктивних сил суспільства, характеризуються потенційною масою живої праці, що в даний період є в наяв ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.