Меню сайту

Система показників, що використовуються при аналізі динаміки складу та структури активів підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства починають з вивчення складу і структури майна за даними балансу. У його складі виділяються оборотні (мобільні) та необоротні (іммобілізовані) кошти. Вивчається динаміка структури майна.

Аналіз динаміки складу і структури майна дозволяє встановити розмір абсолютного і відносного приросту або зменшення всього майна підприємства та окремих його видів. Зміна структури майна створює певні можливості для основної виробничої та фінансової діяльності впливає на оборотність сукупних активів. Показники структурної динаміки відображають частку кожного виду майна у загальній зміні сукупних активів, їх аналіз дозволяє зробити висновки про те, в які активи вкладено нові залучені фінансові ресурси або які активи зменшились за рахунок відпливу фінансових ресурсів.

Загальну структуру активів характеризує коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів, який розраховується за формулою:

актив оборотний ліквідність рентабельність

Кс= (Р +З)/Ф, (1.1)

де, Ф - іммобілізовані кошти (необоротні активи);

Р - грошові кошти, розрахунки та інші активи;

З -запаси і витрати.

У ході внутрішнього аналізу структури активів необхідно з’ясувати причини зміни коефіцієнта за аналізований період.

Важлива характеристика структури коштів підприємства - коефіцієнт майна виробничого призначення, який розраховується за формулою:

Квп= (Вовф+ Внб+ Ввз+ Внв) / А, (1.2)

де Квп - коефіцієнт майна виробничого призначення;

де Вовф - вартість основних виробничих фондів;

Внб - вартість незавершеного будівництва;

Ввз - вартість виробничих запасів;

Внв - вартість незавершеного виробництва.

А - активи

Нормальне значення цього коефіцієнта для промислових підприємств не менше 0,5. У разі зниження цього показника нижче критичних розмірів необхідне поповнення власного капіталу або залучення довгострокових позикових коштів для збільшення майна виробничого призначення. Таким чином, в активах балансу відображається виробничий потенціал, який необхідний для ведення основної діяльності підприємства і створює умови для інвестиційної діяльності.

Однак в умовах перехідного періоду до ринку підприємства використовують різні фінансові схеми діяльності, за яких регулярно проводяться взаємозаліки з постійними контрагентами з дебіторської та кредиторської заборгованості у значних сумах, які становлять більшу частину загальної величини активів. Через це короткочасне зменшення величини активів не завжди свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.

Після загальної оцінки динаміки складу і структури активів підприємства необхідно детально вивчити стан, рух і причини зміни кожного виду майна. В даному контексті доцільно провести декілька видів аналізу. Доцільно розпочати з аналізу стану основних засобів і необоротних активів підприємства. Матеріально-технічна основа процесу виробництва на будь-якому підприємстві - це основні виробничі фонди. В умовах ринкової економіки початкове формування основних фондів, їхнє функціонування і розширене відтворення здійснюються за безпосередньої участі фінансів, за допомогою яких утворюються і використовуються грошові фонди цільового призначення, що опосередковують придбання, експлуатацію та відновлення засобів праці.

У момент придбання основних фондів і прийняття їх на баланс підприємства величина основних засобів кількісно збігається з вартістю основних фондів. У подальшому, по мірі участі основних фондів у виробничому процесі, їхня вартість роздвоюється: одна частина, що дорівнює зносу, переноситься на готову продукцію, друга - виражає залишкову вартість діючих основних фондів.

Частина вартості зношених основних фондів, перенесена на готову продукцію, по мірі її реалізації поступово накопичується у грошовій формі в спеціальному амортизаційному фонді. Цей фонд формується за рахунок щорічних амортизаційних відрахувань і використовується для простого та частково для розширеного відтворення основних фондів.

На підприємстві з метою вивчення стану основних засобів за даними обліку і звітності обчислюються коефіцієнти зносу (Кз) і придатності (Кп), які характеризують відповідно частку зношеної частини основних засобів:

Кз= Зоз /Пвоз (1.3)

Кп = 1 - Кз (1.4)

де Зоз - знос основних засобів;

Пвоз - первісна (відновна) вартість основних засобів.

Ці показники обчислюються на початок і на кінець року (періоду). Збільшення коефіцієнта зносу означає погіршення стану основних засобів.

Важливе значення для оцінки стану засобів праці мають показники руху основних засобів: коефіцієнти оновлення (Кон) і вибуття (Квиб):

Кон = Воз/Вкр (1.5)

Квиб = -Воз/Впр (1.6)

де Воз - вартість основних засобів, що надійшли за звітний період;

Воз - вартість вибулих основних засобів за звітний період;

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Аналіз власного капіталу в СВК Лиманський Очаківського району
Показником діяльності підприємства є його фінансовий стан який відображає всю інформацію про те чи інше підприємство що функціонує на території держави. Нині на території України є дуже ...

Формування та використання виробничої потужності підприємства
В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи - підприємства. Підприємство є головним структуроутвор ...

Управління конкурентоспроможностю підприємства ресторанного господарства в умовах глобалізації
Актуальність теми. З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Підвищення жорсткості методів та форм проявленн ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.