Меню сайту

Прибуток від інших позареалізаційних доходів

Для покриття можливих збитків кооперативу, за рішенням загальних зборів створюється резервний /страховий фонд/ у розмірі 20% від пайового фонду.

Резервний фонд формується щорічним відрахуванням в розмірі до 5% від доходу кооперативу.

За рішенням загальних зборів, за рахунок доходу кооперативу, можуть створюватись інші фонди, це:

фонд матеріального заохочення;

фонд розвитку виробництва;

фонд соціального розвитку;

інші.

Порядок створення і використання відповідних фондів визначається положенням про них, яке затверджуються рішенням загальних зборів кооперативу.

Частиною доходу кооперативу є кооперативні виплати, які за рішення правління, розподіляється між членами кооперативу відповідно до обсягів виконаних робіт, наданих послуг, коштів одержаних кооперативом у вигляді надбавок до цін під час реалізації продукції та внаслідок зниження цін у разі придбання товарів та з урахуванням трудової та іншої участі членів кооперативу в його діяльності.

Нарахування і виплати часток доходу на паї здійснюється за підсумками фінансового року з доходу, що залишається у розпорядженні кооперативу з урахуванням необхідності формування фондів для його розвитку.

Відсотки часток доходу на паї, як для членів так і асоційованих членів кооперативу, визначаються в рівних відсотках. Виплата часток доходу на паї визначена до розподілу може бути не більше 10 відсотків від всього доходу кооперативу.

Відповідно до рішення загальних зборів кооперативу виплата часток доходу на паї може здійснюватися товарами, збільшенням паю, грішми, цінними паперами тощо.

Спірні питання щодо права на майновий пай та виплата часток доходу на нього, вирішуються в судовому порядку.

Право власності членів виробничого кооперативу є спадковим.

Господарський рік у кооперативі починається з 1 січня та закінчується 31 грудня кожного року. Фінансовий рік співпадає з календарним. По закінченню кожного року складається річний баланс кооперативу.

Кооператив веде балансову бухгалтерську, фінансову, статистичну та іншу звітність, встановлену діючим законодавством України, що стосується сільськогосподарських виробничих кооперативів.

Дохід кооперативу утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці.

З доходу кооперативу виплачуються процент за кредити банків, а також вносяться передбаченні законодавством України відповідні податки та інші платежі до бюджету.

Чистий дохід, одержаний після здійснення розрахунків залишається в повному розпорядженні кооперативу, загальні збори якого визначають напрями його використання.

На частку кожного члена у пайовому фонді нараховуються дивіденди, розмір яких залежить від розміру частки кожного члену кооперативу.

Дивіденди члени можуть отримувати готівкою у визначений установчим договором або загальними зборами кооперативу. У випадку зарахування дивідендів на рахунки членів кооперативу, ці кошти за рішенням загальних зборів кооперативу можуть направлятись у фонд соціально-культурного розвитку і обов'язково при цьому збільшується частка у пайовому фонді кожного члена кооперативу.

Рішення про спосіб покриття збитків кооперативу приймають загальні збори більшістю % голосів.

Річні збитки кооперативу по рішенню загальних зборів кооперативу (більшістю 3/4) можуть бути перенесені на новий фінансовий рік, чи покриті за рахунок інших майнових фондів. Також в такому порядку збитки можуть компенсуватись із неподільного фонду та за згодою пайовиків шляхом списання з пайових внесків членів кооперативу.

Якщо для відшкодування річних збитків використовувались, по рішенню загальних зборів, пайові внески членів кооперативу, то доля цих збитків, що припадає на кожного члена кооперативу, вираховується в залежності від розміру пайових внесків кожного члена, які вже сплачені, або мають бути сплачені, згідно установчого договору чи статуту.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Економіко-статистичне дослідження рівня витрат за 1 гривню запущеної в обіг продукції
В умовах ринкових відносин підприємству потрібне постійне вдосконалення стратегії розвитку та ефективності виробництва, для підвищення конкурентоспроможності товарів на ринку. Для досягн ...

Економіка природокористування
Одним із численних нововведень Податкового кодексу України (далі - Кодексу) є прихід загальнодержавного екологічного податку на заміну колишньому збору за забруднення навколишнього прир ...

Формування та використання виробничої потужності підприємства
В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи - підприємства. Підприємство є головним структуроутвор ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.