Меню сайту

Формування і розподіл прибутку підприємства

Прибуток як економічна категорія є грошовим вираженням вартості реалізованого чистого доходу, основною формою грошових накопичень суб'єктів господарювання. Він характеризує дохідність підприємства, окупність вкладених витрат і використаного майна в результаті здійснення відповідних заходів.

Сума отриманого прибутку - це показник, який характеризує результативність діяльності підприємства, тобто є фінансовим результатом його підприємницької діяльності.

У Господарському кодексі України зазначається, що прибуток є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємств. Підприємство здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою отримання відповідного результату.

Планування прибутку є складовою фінансового планування і найважливішим аспектом фінансово-економічної діяльності підприємств. Від достовірності визначеного планового прибутку залежить ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Розрахунок планового прибутку має бути економічно обґрунтований, що дасть змогу здійснювати своєчасне і повне фінансування інвестицій, приросту власних оборотних активів, своєчасні розрахунки з бюджетом за податками тощо.

Найпоширенішим методом планування прибутку від продажу товарної продукції є метод прямого рахунку. Суть його полягає в тому, що прибуток визначається як різниця між виручкою від продажу товарної продукції (доходом) за вирахуванням податку на додану вартість та акцизів і її собівартістю.

Розрахунок прибутку від продажу продукції, виконання робіт (надання послуг), загального та чистого прибутку і їх розподіл наведений у табл. 7.1

Таблиця 7.1

Розрахунок і розподіл загального та чистого прибутку тис. грн.

№ з/п

Показник

Прибуток

Збиток

1. Розрахунок прибутку

Дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

3961,0

-

Податок на додану вартість

-

660,2

Акцизний збір

-

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

3300,8

-

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)

-

2550,6

Інші операційні витрати

195,0

Валовий прибуток (+), збиток (-)

Інші операційні доходи

25,5

-

Інші операційні витрати

-

84,0

Прибуток (+), збиток (-) від операційної діяльності

-

Фінансовий результат до оподаткування

496,9

Податок на прибуток

-

5,8

Чистий прибуток

491,1

2. Розподіл прибутку

Поповнення статутного капіталу

125

-

Поповнення резервного капіталу

-

-

На виплату дивідендів

-

-

На інші цілі

53

-

Нерозподілений прибуток

178

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Анализ конкурентоспособности предприятия
Одна з найважливих задач розвитку підприємтсва і країни в цілому, нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва, забеспечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращенн ...

Аналіз випуску готової продукції та її реалізації
За умов ринкової економіки господарчим суб’єктом (підприємством) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту ...

Дослідження стохастичних зв’язків
Усі соціально-економічні явища взаємозв'язані та взаємозумовлені і зв'язок (залежність) між ними носить причинно-наслідковий характер. Суть причинного зв'язку полягає в тому, що при необ ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.