Меню сайту

Формування і розподіл прибутку підприємства

Прибуток як економічна категорія є грошовим вираженням вартості реалізованого чистого доходу, основною формою грошових накопичень суб'єктів господарювання. Він характеризує дохідність підприємства, окупність вкладених витрат і використаного майна в результаті здійснення відповідних заходів.

Сума отриманого прибутку - це показник, який характеризує результативність діяльності підприємства, тобто є фінансовим результатом його підприємницької діяльності.

У Господарському кодексі України зазначається, що прибуток є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємств. Підприємство здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою отримання відповідного результату.

Планування прибутку є складовою фінансового планування і найважливішим аспектом фінансово-економічної діяльності підприємств. Від достовірності визначеного планового прибутку залежить ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Розрахунок планового прибутку має бути економічно обґрунтований, що дасть змогу здійснювати своєчасне і повне фінансування інвестицій, приросту власних оборотних активів, своєчасні розрахунки з бюджетом за податками тощо.

Найпоширенішим методом планування прибутку від продажу товарної продукції є метод прямого рахунку. Суть його полягає в тому, що прибуток визначається як різниця між виручкою від продажу товарної продукції (доходом) за вирахуванням податку на додану вартість та акцизів і її собівартістю.

Розрахунок прибутку від продажу продукції, виконання робіт (надання послуг), загального та чистого прибутку і їх розподіл наведений у табл. 7.1

Таблиця 7.1

Розрахунок і розподіл загального та чистого прибутку тис. грн.

№ з/п

Показник

Прибуток

Збиток

1. Розрахунок прибутку

Дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

3961,0

-

Податок на додану вартість

-

660,2

Акцизний збір

-

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

3300,8

-

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)

-

2550,6

Інші операційні витрати

195,0

Валовий прибуток (+), збиток (-)

Інші операційні доходи

25,5

-

Інші операційні витрати

-

84,0

Прибуток (+), збиток (-) від операційної діяльності

-

Фінансовий результат до оподаткування

496,9

Податок на прибуток

-

5,8

Чистий прибуток

491,1

2. Розподіл прибутку

Поповнення статутного капіталу

125

-

Поповнення резервного капіталу

-

-

На виплату дивідендів

-

-

На інші цілі

53

-

Нерозподілений прибуток

178

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Державне регулювання ринкової економіки
Високорозвинена ринкова економіка — це оптимальне поєднання засад, притаманних товарному виробництву (конкуренція, попит і пропозиція, вільне ціноутворення), та цілеспрямованої політики держ ...

Аналіз виробництва та реалізації продукції
В сучасних умовах ринку і конкуренції значно зростає актуальність та необхідність проведення аналізу виробництва та реалізації продукції. Це пояснюється тим, що зі зміною кон'юктури рин ...

Аналіз фінансового стану підприємства Укррічтранспроект
Відхід суспільства від системи планової економіки і вступ у ринкові відносини дуже сильно змінили умови функціонування підприємств. Підприємства, для того щоб вижити, повинні проявити і ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.