Меню сайту

Фактори інвестиційної політики та їх ранжування

Будь-які інвестиції пов'язані з інвестиційною діяльністю підприємства, що являє собою процес обґрунтування і реалізацію найбільш ефективних форм вкладень капіталу, спрямованих на розширення економічного потенціалу підприємства.

Для здійснення інвестиційної діяльності підприємства виробляють інвестиційну політику. Ця політика є частиною стратегії розвитку підприємства і загальної політики керування прибутком. Вона полягає у виборі і реалізації найбільш ефективних форм вкладення капіталу з метою розширення обсягу операційної діяльності і формування інвестиційного прибутку.

Для реалізації інвестиційної політики підприємствами розробляється інвестиційна програма, що являє собою сукупність реальних інвестиційних проектів, згрупованих по галузевим, регіональним і привабливими для інвестицій (інвестиційна привабливість) ознаками. Програма являє собою єдиний об'єкт керування і розробляється в залежності від різних факторів, що можуть впливати на уподобання інвестору.

Інвестиційна привабливість - узагальнююча характеристика переваг і недоліків окремих об'єктів інвестування з позицій конкретного інвестора за формованими ним критеріями.

Виділення ведучої ланки (ранжирування факторів) припускає постановку цілей і встановлення способів досягнення цієї мети. При цьому завжди виділяється основна (ведуча) ланка, застосовуючи методи факторного аналізу і структуризації проблеми.

Факторний аналіз - це процедура встановлення сили впливу факторів на чи функцію результативну ознаку (корисний ефект інвестицій, елементи сукупних витрат, продуктивності праці і т.д.) з метою ранжирування факторів для розробки плану організаційно-технічних заходів щодо поліпшення функції.

Застосування методів факторного аналізу вимагає великої підготовчої роботи і трудомістких по встановленню моделей розрахунків.

Ранжирування факторів інвестиційної політики - метод порівняння оцінки різних факторів по ступені чи впливу за іншими критеріями. Метод передбачає складання рядів, у яких різні фактори розглядаються в міру зростання чи убування їхньої значимості без кількісної оцінки.

Ранжирування факторів здійснюється по показнику їхньої еластичності. Фактору з найбільшим коефіцієнтом еластичності привласнюється перший ранг, і він є найважливішим.

З урахуванням необхідності подолання подальшого спаду виробництва й обмеженості фінансових можливостей держави інвестиційну політику передбачається здійснювати за наступними принципами:

послідовна децентралізація інвестиційного процесу шляхом розвитку різноманітних форм власності, підвищення ролі внутрішніх (власних) джерел нагромаджень підприємств для фінансування їхніх інвестиційних проектів;

державна підтримка підприємств за рахунок централізованих інвестицій;

розміщення обмежених централізованих капітальних вкладень і державне фінансування інвестиційних проектів виробничого призначення строго відповідно до федеральних цільових програм і винятково на конкурентній основі;

посилення державного контролю за цільовою витратою засобів федерального бюджету;

удосконалювання нормативної бази з метою залучення іноземних інвестицій;

значне розширення практики спільного державно-комерційного фінансування інвестиційних проектів [12].

Подібні статті по економіці

Удосконалення управління ефективністю виробництва в умовах ПП Каравай м. Житомир
Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що в сучасних умовах господарювання управління ефективністю виробництвом набуває великого суспільного, морально-емоційного та стимулююч ...

Управління оборотними коштами
оборотні кошти платоспроможність ліквідність Сучасний український бізнес диктує нагальну потребу формування цілісної системи керування фінансами вітчизняних компаній. Для передових україн ...

Визначення чисельності працюючих на підприємстві
Персонал підприємства - це сукупність фізичних осіб, що перебувають з фірмою як юридичною особою у відносинах, регульованих договором найму. Він являє собою колектив працівників з певно ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.