Меню сайту

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний кредит - це кредит, де кредиторами і позиковцями виступають різні держави, тобто рух позикового капіталу в сфері міжнародних економічних відносин.

Як економічна категорія міжнародний кредит виражає відносини, які склалися між кредиторами і позиковцями різних країн з приводу надання, використання та погашення позики. Суб’єктами цих відносин є держави та державні органи, кредитні організації, не фінансові заклади, а також інші юридичні та фізичні особи.

Міжнародний кредит виконує низку важливих функцій.

. Забезпечує перерозподіл між країнами фінансових і матеріальних ресурсів, що сприяє їх ефективному використанню.

. Посилює нагромадження в межах всього світового господарства за рахунок використання тимчасово вільних грошових коштів одних країн для фінансування капіталовкладень в інших країнах.

. Прискорює реалізацію товарів.

Міжнародна економічна інтеграція є вищою формою інтернаціоналізації господарського життя, що передбачає зближення і взаємопристосування всіх структур національних господарств.

На етапі економічної інтеграції:

а) формується міжнародний господарський комплекс зі своєю структурою та органами управління. Спільні умови господарської діяльності визначаються і погоджуються всередині кожної країни, на міждержавному та наддержавному рівнях;

б) зростає можливість об’єднання різноманітних ресурсів для спільного вирішення соціально-економічних проблем;

в) основою інтеграційної діяльності є не зовнішньоторговельний обмін, а взаємодія в галузі виробництва, науки, причому на пільгових порівняно з іншими країнами умовах;

г) інтеграційне співробітництво має комплексний і довготривалий характер.

Особливим фактором формування світової економіки є глобальні проблеми людства, тобто такі, які стосуються всіх і можуть вирішуватися лише шляхом залучення ресурсів світової спільноти. Таких проблем на сьогоднішній день є приблизно 40.

До глобальних проблем світового господарства відносяться наступні:

§ конверсія військового виробництва і роззброєння;

§ екологічна проблема;

§ проблема забезпечення енергетичними, сировинними і продовольчими ресурсами;

§ проблема освоєння світового океану і космосу;

§ демографічна проблема.

Більшість глобальних проблем є результатом людської діяльності. Вони постійно змінюють свої масштаби і структуру, якісні і кількісні характеристики, рівень впливу на розвиток світової економіки. В числі нових глобальних проблем сучасності слід виокремити формування всесвітньої інформаційної мережі.

Усі форми міжнародних економічних відносин взаємопов’язані й взаємозалежні. Для них на сучасному етапі характерне:

) зростання масштабів і якісна зміна характеру традиційної міжнародної торгівлі готовою продукцією - із суто комерційної вона значною мірою перетворилась у засіб безпосереднього обслуговування національних виробничих процесів;

) інтенсифікація міграції капіталу в різних формах;

) зростання масштабів міграції робочої сили;

) прискорення і розширення інтеграції економік країн і регіонів;

) швидкий обмін науково-технічними знаннями;

) розвиток сфери послуг;

) об’єднання зусиль у вирішенні глобальних проблем людства.

МЕВ як система економічних зв’язків за ступенем розвитку проходять такі 4 рівні:

1) міжнародні економічні контакти (притаманні юридичним особам і носять, як правило, разовий характер);

2) міжнародна економічна взаємодія (стійкі економічні зв’язки, які базуються на економічних угодах);

3) міжнародне економічне співробітництво (тривалі зв’язки кооперативного типу, побудовані на принципах партнерства);

4) міжнародна економічна інтеграція (це вищий рівень розвитку МЕВ, який характеризується взаємним сплетінням економік різних країн, проведенням узгодженої державної політики у взаємних економічних відносинах і відносинах з третіми країнами).

Головними елементами міжнародної економічної системи є:

1) центри світової економіки (найрозвинутіші індустріальні держави світу, передусім країни "великої вісімки");

2) перехідні транзитні економіки (насамперед, країни Центральної і Південно-Східної Європи, нові незалежні держави);

3) традиційні (периферійні) економічні системи.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств
Комерційні організації активно залучають позикові кошти, зокрема використовують кредити банків, товарні кредити, акціонерний капітал. Використання кредитів характерне для підприємств, що ...

Еволюція золота та його роль в сучасних умовах
Якщо на перших етапах розвитку товарного виробництва гроші існували як товар - загальний еквівалент, то гроші і зараз продовжують виконувати функцію загального еквівалента, хоч зі зміною ...

Безробіття
Праця і земля - два основні джерела багатства, два основні фактори зростання виробництва, бо всі інші фактори - капітал, організація, інформація - це справа рук і розуму людини. Тому су ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.