Меню сайту

Оптимізація оборотних активів ПАТ "Баштанський сирзавод"

Оборотні активи як натурально-речовинна категорія - це сукупність матеріально-речовинних цінностей і грошових коштів, які беруть участь у створенні продукту, цілком споживаються у виробничому процесі і повністю переносять свою вартість на виробничий продукт упродовж операційного циклу або дванадцяти місяців з дати балансу (сировина, матеріали, готова продукція, грошові кошти тощо).

Разом з тим в умовах існування товарно-грошових відносин матеріальні засоби підприємств виражаються не лише в натуральній, а й у вартісній формі.

Отже, предмети праці у грошовій оцінці становлять виробничі оборотні фонди. До складу виробничих оборотних фондів входять також незавершене виробництво та витрати майбутніх періодів.

Основне призначення (функція) виробничих фондів полягає в забезпеченні планомірного й ритмічного процесу виробництва на підприємствах та в об'єднаннях.

Крім виробничих оборотних фондів кожне підприємство має частину активів, що перебувають в обороті. Це готова продукція, грошові кошти на рахунках у банку та в касі підприємства, кошти в розрахунках тощо. Ця частина активів, оцінена у грошах, називається фондами обігу. Основне їх призначення (функція) полягає в забезпеченні коштами планомірного процесу обороту на підприємствах.

Але незважаючи на відмінності у призначенні оборотні фонди та фонди обігу тісно взаємопов'язані. Вони обслуговують єдиний процес відтворення на виробництві й забезпечують його неперервність.

Водночас оборотні фонди та фонди обігу є складовими оборотних активів, що відображають розміщення їх за сферами відтворення у процесі руху, і разом з тим самостійними економічними категоріями.

Для більш детального дослідження динаміки сфери виробництва та обертання створимо таблицю за період з 2008р. до 2012р.

Таблиця 3.3

Динаміка оборотні активи в сфері виробництва та сфері обігу.

2008

2009

2010

2011

2012

Сфера виробництва (тис. грн.)

4996.3

5105.6

6923

10134

23063

Сфера обігу (тис. грн.)

25363

52220.8

52790

88296

109073

На основі Таб. 3.3 побудуємо графік динаміки оборотних активів в сфері виробництва і дослідимо його (Рис. 3.6).

Рис. 3.6 Динаміка оборотних активів в сфері виробництва.

Динаміка оборотних активів в сфері виробництва демонструє стійку тенденцію зростання, так з 2008р. по 2012р. вона зросла з 4 млн. 996.3 тис. грн. до 23 млн. 63 тис. грн., що в абсолютному значені складає 18 млн. 066.7 тис. грн., або 361%. Середньорічний темп зростання склав . Найбільше зростання зафіксоване в 2012р. воно склало 12 млн. 929 тис. грн., або 127%, а в 2008р. показник знизився на 98.5 тис. грн. (1%). Тем зростання перевищив середньорічний в 2011р. (46%) та 2012р. (127%).

На основі Таб. 3.3 побудуємо графік динаміки оборотних активів в сфері обігу і дослідимо його (Рис. 3.7)

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Державний бюджет. Дефіцит бюджету
ХХ століття визначилось значним розвитком суспільства і, як результат цього, розвитком держави взагалі. Однією з найважливіших передумов розвитку та існування сучасної демократичної де ...

Франчайзинг як засіб мінімізації підприємницьких ризиків
Актуальність теми. Для української економіки питання розвитку підприємництва вирішується протягом двох десятиліть, проте ще і досі не втратило своєї актуальності. Постійні спроби зблизит ...

Анализ конкурентоспособности предприятия
Одна з найважливих задач розвитку підприємтсва і країни в цілому, нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва, забеспечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращенн ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.