Меню сайту

Методика розрахунку економічної ефективності капітальних вкладень у заходи НТП

До заходів з НТП відносяться розробка, виробництво і використання нових, реконструкція (модернізація) існуючих засобів і знарядь виробництва (машин, устаткування, будівель, споруд, передаточного обладнання тошо), предметів праці (сировини, матеріалів, палива, енергії), предметів споживання, технологічних процесів, а також засобів і методів організації виробництва, праці та управління.

Загальний підхід до вибору найкращого варіанта реалізації заходів з НТП зводиться до наступних дій:

· відбираються можливі варіанти, кожний з яких відповідає поставленим вимогам і цілям здійснюваного заходу;

· за кожним варіантом визначаються інтегровані результати, затрати і економічний ефект (за весь строк реалізації заходів з НТП), які наводяться до розрахункового року - року початку реалізації заходу НТП;

· кращим визначається варіант з найбільшим сумарним (загальним) економічним ефектом за весь строк реалізації заходу з НТП; або - при рівності економічного ефекту - з мінімальними сумарними затратами на здійснення заходу.

Показник економічного ефекту на всіх етапах реалізації заходу з НТП визначається як перевищення вартісної оцінки результатів над вартісною оцінкою сукупних затрат ресурсів за весь період (строк) здійснення заходу з НТП.

Економічний ефект заходу з НТП визначається згідно з умовами використання продукції за розрахунковий період. Сукупний економічний ефект визначається як сума річних економічних ефектів за розрахунковий період з обов’язковим врахуванням фактора часу (дисконтуванням) за формулою:

, (4.1)

де Ет - економічний ефект заходу з НТП за розрахунковий період;

Рт - вартісна оцінка результатів здійснювання заходу НТП за розрахунковий період;

Зт - вартісна оцінка затрат на здійснення заходу з НТП за розрахунковий період.

Визначення економічного ефекту проводиться при умові обов’язкового приведення різночасових вартісних оцінок результатів і затрат до єдиного для всіх варіантів реалізації заходу з НТП моменту часу - розрахункового року tр.

Приведення різночасових результатів і затрат усіх років періоду реалізації заходу до розрахункового року здійснюється множенням їх вартісної оцінки за кожний рік на коефіцієнт приведення (дисконтування) at. Цій коефіцієнт відображає змінення вартості грошей в часі внаслідок інфляції, ризиків тощо.

Таблиця 4.1 - Коефіцієнт приведення різночасових витрат та результатів до розрахункового року (α)

Число років до розрахункового

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1,000 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 0,5132 0,4665 0,4242 0,3855

Вартісна оцінка результатів за розрахунковий період визначається за формулою:

, (4.2)

де Рt - вартісна оцінка результатів в t-ому році;н - початковий рік розрахункового періоду.

Початковим роком розрахункового періоду є рік початку фінансування робіт по здійсненню заходів з НТП (включаючи науково-дослідні, конструкторські, проектні роботи). Кінцевим роком розрахунку є рік завершення всього "життєвого циклу" заходу з НТП, включаючи розробку, виробництво та використання результатів заходів у народному господарстві. Вартісна оцінка результатів визначається як сума основних і супутних результатів () по роках.

Вартісна оцінка основних результатів визначається для засобів праці тривалого користування за наступною формулою:

, (4.3)

де Цt - ціна одиниці продукції, яка виробляється за допомогою нових засобів праці в t-ому році; t - обсяг продукції виготовленої із застосуванням нової техніки;

Аt - кількість засобів праці в t-ому році;

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Фінансування інноваційних проектів через мережу інноваційних фондів
Економічна криза в Україні призвела до того, що вітчизняна наука переживає надзвичайно складні часи (бюджет Академії наук скоротився на 85% минулого рівня). Проте навіть в такий скла ...

Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
Функціонування будь-якої системи управління пов’язано з циркуля-цією в ній інформації. Будь-який процес управління - перш за все, інфор-маційний процес, який передбачає виконання ...

Види і мотиви злиття і поглинання
А.В. Дудар викладач Донецького державного університету управління Торезький коледж, А.І. Войтенко студентка Донецького державного університету управління Торезький коледж. В статті ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.