Меню сайту

Загальний аналіз фінансового стану підприємства

Аналіз динаміки валюти балансу наведено в табл.2.28.

Таблиця 2.28 - Аналіз динаміки валюти балансу

Показники

2007 рік

2008 рік

% зміни

Валюта балансу, тис. грн.: на початок року на кінець року

69728

108035

54,9

108035

151379

40,1

Отже, за даними табл.2.28 валюта балансу у 2008 році збільшилася з 108035 до 151379 тис. грн. у порівнянні з 2007 роком. Збільшення валюти балансу свідчить про зростання виробничих можливостей (при цьому слід враховувати інфляцію), а також структурні зміни, які відбулися в статтях балансу підприємства. Для цього необхідно проаналізувати зміни в балансі підприємства. Проте у будь-якому випадку зростання валюти балансу свідчить про позитивну роботу підприємства.

Аналіз динаміки складу, структури та динаміки активів підприємства

Аналіз складу, структури та динаміки активів підприємства здійснюють за даними форми №1 "Баланс" за допомогою табл.2.29.

Таблиця 2.29 - Аналіз складу, структури та динаміки активів

Показники

Код рядка

2007 рік

2008 рік

Відхилення

абс.

%

Всього активів, тис. грн.

280

108035

151379

43344

40,1

1. Необоротні активи, тис. грн.

080

29347

30226

879

3,0

- в % до активів

27,2

20,0

-7,2

х

2. Оборотні активи, тис. грн.

260

78158

120616

42458

54,3

- в % до активів

72,3

79,7

7,4

х

2.1 Запаси, тис. грн.

100…140

39314

53103

13789

35,1

- в % до активів

50,3

44,0

-6,3

х

2.2 Кошти в розрахунках, тис. грн.

150…210

38038

66173

28135

74,0

- в % до активів

48,7

54,9

6,2

х

2.3 Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

220…240

343

1331

988

288,0

- в % до активів

0,4

1,1

0,7

х

2.4 Інші оборотні активи, тис. грн.

250

463

9

-454

-98,1

- в % до активів

0,6

0,0

-0,6

х

3. Витрати майбутніх періодів, тис. грн.

270

530

537

7

1,3

- в % до активів

0,5

0,4

-0,1

х

4. Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн.

275

-

-

-

-

- в % до активів

-

-

-

х

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Ефективність технічного переозброєння підприємств та методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
Формування національної економіки на засадах самостійного розвитку зумовило комплекс проблем, серед яких особливе місце належить інвестиціям в основний капітал, що відтворюють і оновлюют ...

Управління якістю продукції
В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, зумовленої, насамперед, рівнем задоволення потреб суспільства з найме ...

Економіка механічного цеху
Метою курсової роботи є практична реалізація теоретичних та методичних положень економічної теорії на рівні промислового підприємства та його виробничих підрозділів. Завданням курсово ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.