Меню сайту

Ціна продукції, прибуток і рентабельність виробництва

Розвиток економіки припускає застосування такої системи цін, що сприяла б підвищенню ефективності виробництва і широкому використанню економічних методів керування підприємством. У цих умовах основою ціни є модифікована форма вартості - ціна виробництва, що представляє собою суму витрат виробництва і прибутку.

Тобто ціни повинні відшкодовувати підприємствам їх витрати на виробництво і реалізацію продукції, а також забезпечувати необхідний розмір прибутку.

Ціни служать важливим економічним важелем стимулювання зростання виробництва, технічного прогресу, скорочення витрат і раціонального використання матеріальних ресурсів підприємствами, підвищення якості продукції. Ціни є діючим засобом фінансового контролю роботи підприємств.

Ціна виконує кілька економічних функцій: облікову, нормативну, розподільчу, стимулюючу і регулюючу.

Облікова функція складається у відображенні в ціні суспільно необхідних витрат праці на виробництво, транспортування і реалізацію продукції. Завдяки цій функції ціни дозволяють зіставити між собою продукцію різних видів і призначення, здійснювати еквівалентний обмін товарами, враховувати і планувати загальний обсяг виробленої і реалізованої продукції й інші вартісні показники по підприємствах.

Нормативна функція складається у виконанні цінами ролі нормативів витрат на виробництво, транспортування і реалізацію продукції, що виражають припустимий рівень необхідних витрат. Виконання цінами цієї функції забезпечує орієнтацію на скорочення і раціональне використання ресурсів, економію живої й упредметненої праці, удосконалювання структури виробництва.

Розподільча (перерозподільна) функція складається в розподілі національного доходу між галузями виробництва. Перерозподілі відбувається при відхиленні ціни від вартості. Якщо ціна товару установлена вище його вартості, то частина нової вартості (прибавочного продукту), створюваної в споживачів даного товару, перерозподіляється на користь виробників зі збільшенням їх доходів. При реалізації продукції за ціною нижче вартості частина прибавочного продукту виробників перерозподіляється (передається) споживачам, збільшуючи їхні доходи.

Стимулююча функція полягає в заохочувальному або стримуючому впливі цін на різні сторони процесу виробництва - створення і впровадження нової техніки і технології, відновлення і підвищення якості продукції, раціональне використання виробничих ресурсів, утилізацію відходів. В багатьох випадках стимулююча функція реалізується при наближенні цін до необхідних витрат, тобто погодиться з обліковою і нормативною функціями.

Регулююча функція дозволяє регулювати співвідношення попиту та пропозиції шляхом підвищення або зниження цін на ті або інші види продукції.

Ціни класифікуються на види по різних ознаках.

) В залежності від характеру обороту, що обслуговується:

· оптові ціни промислової продукції,

· закупівельні ціни сільськогосподарської продукції,

· кошторисні ціни і розцінки в капітальному будівництві,

· тарифи на послуги транспорту і зв'язку,

· роздрібні ціни.

2). Стосовно до промислової продукції, у залежності від процесу руху товару від виробника до споживача й обліку в ціні прибавочного продукту і витрат реалізації:

· оптові ціни підприємства,

· оптові ціни промисловості,

· роздрібні ціни.

Оптова ціна підприємства включає повну собівартість продукції, прибуток, податок на додану вартість (ПДВ), акцизний збір (якщо дана продукція є підакцизним товаром). Дана ціна, що встановлюється на основі договорів між виробниками і споживачами, називається договірною ціною і використовується при реалізації продукції підприємствам різних форм власності, населенню («фірмова торгівля»), а також посередницько-збутовим організаціям і фірмам. Отриманий виторг від реалізації продукції забезпечує відшкодування витрат підприємства й одержання прибутку. Оптові ціни підприємства використовуються при плануванні й обліку товарної і реалізованої продукції, визначенні доходу, рентабельності, продуктивності праці й інших вартісних показників діяльності підприємств. Оптові ціни підприємства призначені також для використання в розрахунках економічної ефективності виробництва, капітальних вкладень, нової техніки.

Оптова ціна постачальницько-збутових організацій включає оптову ціну підприємства, витрати і прибуток посередницько-збутових організацій, ПДВ. За цими цінами оптові посередники реалізують продукцію споживачам (підприємствам і торгуючим організаціям).

Роздрібні ціни включають оптові ціни промисловості, витрати і прибуток торговельних організацій, а також ПДВ. Взаємозв'язок оптових і роздрібних цін і їх структура приведені на рис. 6.1.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Аналіз діяльності ВАТ Стахановский завод феросплавов
В ході проходження практики були пройдені такі основні етапи як: - отримання перепусток, інструктаж з техніки безпеки, отримання інд і виділеного завдання; - ознайомлення ...

Аналіз виробництва та реалізації продукції
В сучасних умовах ринку і конкуренції значно зростає актуальність та необхідність проведення аналізу виробництва та реалізації продукції. Це пояснюється тим, що зі зміною кон'юктури рин ...

Шляхи удосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства (на прикладі ТОВ Бердичівський пивоварний завод)
інвестиційний менеджмент управління На сьогоднішній день в країні продовжує панувати кризова ситуація, яка негативно впливає на діяльність промислових підприємств - призводить до зменшенн ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.