Меню сайту

Аналіз платоспроможності та ліквідності ЗАТ "Укррічтранспроект"

Аналіз ліквідності балансу може проводитись двома методами: коефіцієнтним та методом балансових пропорцій.

Для оцінки ліквідності і платоспроможності використовують такі коефіцієнти.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

Кал = Гр.кошти/Короткострокові зобов. (2.1)

Аналізують цей показник в динаміці та порівнюють з рекомендованим значенням. Коефіцієнт абсолютної ліквідності вважається достатнім, якщо він більше 0,2. Однак, зважити на те, що на величину цього показника значною мірою впливають випадкові фактори, пов’язані з рухом грошових коштів. Тому для більш достовірної оцінки коефіцієнта абсолютної ліквідності його слід аналізувати не рідше 1 разу на місяць.

Коефіцієнт поточної ліквідності:

Кпл = (ГК+Кор фін.вкл+ДЗ)/Короткостр. зобов. (2.2)

Рекомендоване значення цього показника - більше 0,8. Аналізують цей показник в динаміці та порівнюють з рекомендованим значенням.

Коефіцієнт платоспроможності (коефіцієнт покриття) розраховується за формулою:

Кплат = Оборотні активи/Короткострокові зобов. (2.3)

Цей коефіцієнт повинен бути не менше 2, щоб підприємство після повернення всіх боргів мало в своєму розпорядженні кошти для продовження поточної діяльності.

А тепер розрахуємо за 3 роки вище перелічені показники:

За 2007 рік:

Кал = 151,9 / 2,1 = 72,3

Кпл = 151,9 + 1076,8 / 2,1 = 585,1

Кплат = 1604,6 / 2,1 = 764,09

За 2008 рік:

Кал = 87,1 / 2,6 = 33,5

Кпл = 87,1 + 721,7 / 2,6 = 311,08

Кплат = 1512,6 / 2,6 = 583,45

За 2009 рік:

Кал = 56 / 162 = 0,35

Кпл = 56 + 402 / 162 = 2,82

Кплат = 1290 / 162 = 7,96

Для зручності перегляду всіх показників, занесемо їх результати в таблицю 2.3.

Таблиця 2.3

Аналіз показників ліквідності

Показник

Рекомендоване значення

2007 рік

2008 рік

2009 рік

Темп росту, % 2008/2007

Темп росту, % 2009/2007

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

≥0,2

72,3

33,5

0,35

0,46

0,005

Коефіцієнт поточної ліквідності

≥0,8

585,1

311,08

2,82

0,53

0,005

Коефіцієнт плато-спроможності

≥2

764,09

583,45

7,96

0,76

0,01

Як бачимо, усі показники ліквідності за 3 роки (2007-2009 рр.) відповідають нормативним значенням. Через наявність в 2009 році значних сум грошових коштів і збільшення величини запасів показники ліквідності в декілька разів перевищують рекомендовані значення. Однак, слід зазначити що у формування показника платоспроможності найбільшу участь бере дебіторська заборгованість. Цей факт не можна вважати позитивним з точки зору забезпечення платоспроможності. Перенесемо результати на графік, щоб побачити, на скільки

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Формування та використання виробничої потужності підприємства
В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи - підприємства. Підприємство є головним структуроутвор ...

Трансформація економічних систем постсоціалістичних країн
Капіталістичний спосіб виробництва розвивається вже п'ять століть. За цей час у його межах відбулися три революційні зрушення в технологічному способі виробництва, якісних змін зазнали в ...

Управління основними засобами підприємства
Проблема підвищення ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей - одна з найважливіших у господарській діяльності підприємства. При вивченні значення кожного елеме ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.