Меню сайту

Оцінка економічної безпеки TOB «Острійківське» Білоцерківського р-ну Київської обл

Фінансовий аспект діяльності будь-якого суб'єкта господарювання являється одним з головних критеріїв оцінки його конкурентоспроможності,інвестиційної привабливості та економічної безпеки. За даними оцінки фінансового стану підприємства робляться остаточні висновки що до і того або іншого виду діяльності, а також інвестиційної привабливості того або іншого виду діяльності, а також визначається чи є підприємство кредитоспроможним. Наукове і прикладене відпрацювання механізмів оцінки ефективності системи економічної безпеки суб'єктів аграрної сфери створює можливості для дотримання забезпечення продовольчої безпеки та стабільного функціонування та розвитку сільськогосподарського підприємства. Забезпечення та вчасна оцінка ефективності системи економічної безпеки агропромислових підприємств дозволить забезпечити раціональне господарювання підприємств, дозволить приймати обґрунтовані з точки зору економічної безпеки управлінські рішення. Практика господарювання в аграрному секторі потребує глибоких наукових розробок щодо вирішення питань економічної, продовольчої, фінансової, екологічної та інших видівбезпеки України, її регіонів, підприємств, фірм та господарств аграрного сектора економіки.

На думку деяких вчених, найбільш узагальнюючим показником, що характеризує економічну безпеку підприємства, є показник економічної дієвості, який характеризує здатність підприємства досягати поставлених завдань і виконувати власну місію у стратегічному аспекті [5]. Якщо підприємство здатне виконувати поставлені завдання, то зможе чинити опір загрозам та небезпекам, що надходять із зовнішніх і внутрішніх джерел. Крім економічної дієвості, науковці пропонують для характеристики економічної безпеки використовувати показники продуктивності, фінансової стабільності, ліквідності, маневреності, коефіцієнт ефективності підприємництва та інші.

З метою оцінки рівня економічної безпеки підприємства окремі фахівці пропонують використовувати загальновідомі моделі прогнозування імовірності банкрутства підприємства [13, с.221]. Окрім розглянутих моделей, для характеристики рівня економічної безпеки, окремі фахівці рекомендують застосовувати метод аналізу і обробки сценарію, методи оптимізації, теоретико-ігрові методи, методи теорії нечітких систем, програмно-цільовий метод та інші, які поки що не отримали ґрунтовного еоретичного обґрунтування та широкого практичного використання.

Оцінки показників, що характеризують економічну безпеку, коливаються в діапазоні від 0 до 1, залежно від відхилення від граничної величини. Виходячи із цього, підприємство, з погляду економічної безпеки можуть класифікуватися за 4-ма групами: абсолютно безпечні, безпечні, достатньо безпечні, небезпечні (рис. 1).

Якщо розмір відхилення фактичного значення від граничного більше 100 %, то даному показнику дається оцінка в 0 балів. У випадку коливання розміру відхилення від 0 до 100 % для кожних 10 % відхилення від граничної величини бальна оцінка знижується на 0,1 бала.

Рис 2.1 Класифікація підприємств за економічною безпекою

абсолютно безпечні

0,9-1

Безпечні

0,7-0,9

достатньо безпечні

0,4 - 0,7

небезпечні

0,4

В результаті усереднення бальних оцінок розраховується комплексний показник економічної безпеки.

КПБ =

де КПБ - комплексний показник безпеки;

ЬЗ, - бальне значення і-го показника економічної безпеки;

п - кількість використаних показників економічної безпеки.

Забезпеченість фінансовими ресурсами (а отже і фінансовий стан підприємства) залежить від виконання планів матеріально-технічного постачання, виробництва, реалізації та прибутку. Існує і зворотний зв'язок: відсутність грошових засобів може призвести до перебоїв у постачанні та виробництві [5, с. 105].

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Господарський механізм
Економіка являє собою сукупність процесів виробництва, розподілу, обміну і накопичення матеріальних благ і послуг. Трудова діяльність у суспільному виробництві здійснюється в порядку повно ...

Україна у вимірі індексу людського розвитку (1998-2009 рр)
Сьогодні в період трансформаційних змін соціальної та економічної системи України та багатьох країн світу однією з найважливіших проблем суспільства є не лише збереження, а й примноженн ...

Еволюція поглядів на економічне зростання та сталий розвиток
Проблеми досягнення стабільних темпів економічного зростання є актуальними в усіх країнах світу. Але в останній час дещо змінилися погляди щодо мети й шляхів досягнення зростання економ ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.