Меню сайту

Депонування коштів. Вибір інвестора. Беззбитковий обсяг виробництва, Задачі

де j - ставка складного відсотка у коефіцієнтах;- кількість інтервалів, по яких здійснюється кожен процентний платіж по періодичній ставці протягом року.

Отже, ефективна процентна ставка:

- першого банку (j1=0,08, k1=4):

- другого банку (j2=0,09, k2=3):

- третього банку (j3=0,10, k3=2):

- четвертого банку (j4=0,10, k4=1):

Отже, виходячи з розрахунку ефективної процентної ставки, найбільш вигідною пропозицією є пропозиція третього банку, оскільки його ефективна процентна ставка є найбільшою. З урахуванням ефективної відсоткової ставки третього банку майбутня сума внеску у розмірі 1200тис. грн. становитиме:

Фінансовий менеджер повинен розмістити 1200 тис. грн. на депозитний рахунок строком на 1 рік з нарахуванням складних відсотків в третій банк з щоквартальним нарахування відсотків за ставкою 10% річних. Ефективна процентна ставка склала 0,10 або 10% це відсоток, який одержується за результатами року при нарахуванні складного відсотку.

Задача № 3

Визначити тривалість операційного, виробничого і фінансового циклів на підставі наступних даних:

1. Виручка від реалізації продукції з ПДВ - ВР= 3456 тис. грн.

2. Середньорічний залишок виробничих запасів - З = 450 тис. грн.

. Середньорічний залишок незавершеного виробництва - НВ = 324 тис. грн.

. Середньорічний залишок готової продукції - ГП = 456 тис. грн.

. Середньорічний залишок грошових коштів - ГК = 98 тис. грн.

. Середньорічна вартість дебіторської заборгованості - ДЗ =324 тис. грн.

. Середньорічна вартість кредиторської заборгованості - КЗ =456 тис. грн

Розв’язання

Тривалість операційного циклу включає період часу від моменту витрачання грошових коштів на придбання виробничих запасів до отримання грошей від дебіторів за реалізовану продукцію і визначається за формулою:

Топ = Тгк + Твз + Тгп + Тдз, днів

де Тгк - тривалість обігу грошових активів, днів;

Твз - тривалість обігу виробничих запасів, днів;

Тгп - тривалість обігу готової продукції, днів;

Тдз - тривалість обігу дебіторської заборгованості, днів.

Тривалість обігу оборотних активів розраховується за формулою:

Ті = 360/Кобі = 360*ОАі / В, днів

де Кобі - швидкість обороту i-го виду оборотних активів, об.;

ОАi - середньорічний залишок i-го виду оборотних активів, тис.грн.;

В - виручка від реалізації продукції без ПДВ, тис.грн.

Виручка від реалізації без ПДВ розраховується за формулою:

де ВР - виручка від реалізації продукції з ПДВ, тис.грн.

Тривалість виробничого циклу - період повного оберту матеріальних елементів обігових активів, що використовуються у виробничому процесі:

Твц = Твз + Тнв + Тгп, дні

де Тнв - тривалість обігу незавершеного виробництва, днів.

Тривалість фінансового циклу - період повного обороту грошових коштів, інвестованих у оборотні активи, починаючи від моменту погашення кредиторської заборгованості за отриману сировину, матеріали та закінчуючи інкасацією дебіторської заборгованості за поставлену готову продукцію:

Тфц = Твц + Тдз - Ткз, дні

де Ткз - тривалість погашення кредиторської заборгованості, дні.

Розрахуємо виручку від реалізації продукції без ПДВ:

В = 3456/1,2 = 2880 тис. грн.

Визначимо тривалість обігу кожного виду оборотних активів:

Тгк = 360*98 / 2880 = 12 днів;

Тдз = 360*324 / 2880 = 41 днів;

Твз = 360*450 / 2880 = 57 днів;

Тнв = 360*324 / 2880 = 41 днів;

Тгп = 360*456 / 2880 = 57 днів;

Ткз = 360*456 / 2880 = 57 днів;

Визначимо тривалість операційного циклу

Топ = 12 +57 + 57 + 41 = 167 днів

Визначимо тривалість виробничого циклу

Твц = 57 + 41 + 57 = 155 днів

Визначимо тривалість фінансового циклу

Тфц = 155 + 41 - 57 = 139 днів

Висновок: тривалість операційного циклу становить 167 днів, тривалість виробничого циклу становить 155 днів, тривалість фінансового циклу становить 139 днів.

депозитний інвестор процентний фінансовий

Задача №4

Підприємство виготовляє продукцію і реалізує її за ціною 600 грн. (Ц), за тону. На виробництво 1 т продукції необхідно 370грн. (ЗВ1), сировини і матеріалів. Заробітна плата виробничого персоналу, який працює за відрядною формою оплати праці, дорівнює 23 грн. за 1 т (ЗВ2). Місячний фонд оплати праці адміністративно-управлінського персоналу дорівнює 43 тис. грн. (ПВ1). Щомісячні амортизаційні відрахування − 54 тис. грн. (ПВ2).

Розрахувати:

1) скільки тон продукції необхідно виготовити за місяць для досягнення порогу рентабельності;

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Трудові ресурси Київської області та регіональні особливості їх розміщення й використання
Комплексний розвиток продуктивних сил економічних районів - один з пріоритетних напрямків наукових досліджень та практичної діяльності держави і місцевих органів влади з питань регіонал ...

Економічні теорії та базисні інститути національної економіки
У будь-якій країні з ринковою економікою ефективно працююче інституційне середовище є необхідною базовою умовою для забезпечення сталої динаміки економічного зростання. Національна екон ...

Вплив діяльності ТНК на конкурентоспроможність економіки України
Міжнародні корпорації останньої чверті XX ст. - початку ХХІ ст. є найважливішим елементом розвитку світової економіки і міжнародного бізнесу. Їх бурхливий розвиток відображає загострення між ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.