Меню сайту

Вимір і забезпечення підвищення якості і конкурентоспроможності продукції

В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, обумовленої в першу чергу ступенем задоволення потреб суспільства з найменшими витратами. При цьому в даний час визначальною характеристикою, яка формує суспільні потреби, стає якість і конкурентоспроможність продукції.

Актуальність проблеми полягає в тому, що в умовах відкритості економіки України після вступу в СОТ, посилення процесів глобалізації, загострення конкуренції, виникає необхідність пошуку нових шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. При цьому конкурентоспроможність підприємства залежить, у першу чергу, від його здатності задовольняти запити споживачів продукції, найважливішим параметром оцінки якої є якість. Рівень якості продукції не може бути постійною величиною. Вироби залишаються технічно прогресивними, зручними, красивими, модними до тих пір, доки їм на зміну не прийдуть нові, ще більш досконалі, що обумовлено науково-технічним прогресом в науці і техніці. Але на кожному часовому етапі якість продукції повинна бути оптимальною, тобто такою, що максимально задовольняє потреби споживачів при відносно мінімальних затратах на її досягнення.

Про актуальність теми також свідчить велика кількість наукових праць з питань дослідження управління якістю продукції. Так, серед найбільш вагомих досліджень, які висвітлюють певні аспекти теорії і практики забезпечення якості продукції, слід відзначити праці таких зарубіжних дослідників: Е. Демінга, Ф. Котлера, Дж. Харрінгтона, А. Фейгенбаума. Вагомий внесок у розвиток зазначених питань зробили вітчизняні науковці Ю.О. Адлер, Н.В. Багрова, В.Д. Базилевич, Ю.І. Внуков, А.Е. Воронкова, А.Л. Глічев, О.А. Грішнова, Н.П. Гончарова, В.Г. Дикань, Л. Є. Довгань, В.Г. Дубровін, С.В. Дружиніна, А.А. Задоя, П.Я. Калита, Г.Г. Кирейцев, Т.Л. Мостенська, В.Д. Нємцов, В. В Окрепілов, П.Т. Саблук, А.О. Старостіна, В.А. Ткаченко, Д.М. Черваньов, Ю.А. Шаповал, А.В. Шегда, Т.І. Щедріна, Б.І. Холод, В.Л. Якубовський та інші.

Для досягнення поставленої мети було сформульовано такі основні завдання дослідження:

· провести оцінювання значення підвищення якості продукції для забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації;

· розробити методичні підходи щодо оцінки впливу якості продукції на конкурентоспроможність підприємств по виробництву шпалер в Україні;

· розкрити сутність системи якості продукції на підприємстві у сучасних умовах та визначити рівень її впливу на конкурентоспроможність підприємства;

· обґрунтувати необхідність удосконалення контролю за якістю продукції та визначити основні напрями цього удосконалення.

Методи дослідження - історичний метод, метод порівняльного аналізу, метод експертних оцінок.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, матеріали Державного комітету статистики України в галузі виробництва шпалер, матеріали наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів, які аналізують проблематику забезпечення якості продукції, господарсько-фінансова звітність підприємства ЗАТ «Едем» за 2007-2009 роки.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні й розробці практичних рекомендацій щодо напрямів і методів підвищення якості продукції підприємств в умовах посилення конкуренції.

  Подібні статті по економіці

  Дослідження цінової політики торгового підприємства
  Незважаючи на зростаючу роль у сучасному маркетинговому процесі нецінових факторів, ціна залишається основним елементом маркетингу. Ціна - його єдиний елемент, що приносить дохід. Цим і ...

  Вплив змін у вартості життя на розмір доходів
  купівельний споживчий економічний населення Сучасна економіка є нестабільною і невизначеною. І це усім відомий факт, що був доведений багатьма вченими численну кількість разів. Влада з ...

  Управлінський облік, аналіз і бюджетування витрат на матеріалах СГПП Рать
  В сучасних умовах господарювання операційна діяльність підприємств досить широко розгалужена. Це виробництво і реалізація продукції, товарів, запасів, послуг, виконання робіт, реалізаці ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.