Меню сайту

Розрахунок прогнозних показників діяльності підприємства.

Виходячи із проведених вище розрахунків, які характеризують фінансовий стан об’єкта дослідження, його платоспроможність та ділову активність, можна стверджуватися що ЗАТ “Сільгоспродукт” - знаходиться у передкризовому фінансовому стані, що протягом 2001 року воно функціонувало із значними збитками і, що його подальше функціонування у конкурентному середовищі потребує професійного, аргументованого проекту (плану) на коротко та довгостроковий період. Цей проект повинен включати як повний аналіз та оцінку показників діяльності підприємства за минулі роки, так і прогнозні показники та пропозиції стосовно розвитку підприємства. Наступним етапом дослідження фінансової стійкості підприємства є планування фінансової стійкості на майбутній період. Для цього будемо використовувати наступну таблицю №12.

Виходячи з даних цієї таблиці можна сказати наступне:

1. Коефіцієнт автономії на початок 1 кварталу наступного року буде мати приблизно таке значення - -0,12, а на кінець того ж кварталу - -0,07. Це означає, що на початку прогнозного періоду автономія підприємства буде поступово відновлюватися, але в кінці періоду ситуація погіршиться, і значення коефіцієнту автономії наблизиться до значення даного показника в 3 кварталі 2001 року.

2. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами формування запасів буде мати тенденцію до зростання значення і буде становити на початку 1 кварталу –0,85, а в кінці –0,28. Це означає, що частка власних засобів в пасиві балансу буде поступово збільшуватися і підприємство буде в змозі розраховуватися за своїми зобов’язаннями за рахунок власних засобів.

3. Коефіцієнт маневрування збереже тенденцію до зниження. Його значення будуть наступними: -26,82, 48,70. Це означає, що у підприємства в прогнозному періоді так само як і в досліджуваному буде не вистачати мобільних грошових засобів для забезпечення своїх боргових зобов’язань.

4. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними і довгостроковими позиковими коштами буде так само дорівнювати коефіцієнту забезпеченості запасів власними коштами. Але якщо підприємство прийме рішення щодо залучення довгострокових позикових коштів, то значення показника зміниться.

5. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними, довгостроковими і короткостроковими позиковими джерелами буде поступово зменшувати своє значення. Це означає, що запаси підприємства зменшуються, внаслідок зменшення власного капіталу, відсутності довгострокових позикових коштів і недостатньої кількості короткострокових кредитів.

6. Коефіцієнт кредиторської заборгованості й інших пасивів так само має тенденцію до зниження. Тому керівництву необхідно негайно переглянути свою фінансову стратегію.

7. Ккоефіцієнт поточної ліквідності на кінець прогнозного періоду ( І кв. 2002 р.), буде дорівнює 0,92, як і на кінець 2001 року.

8. Коефіцієнт абсолютної ліквідності не можливо спрогнозувати, оскільки балансові дані не дають достатньої інформації про рух наявних на підприємстві грошових коштів та їх еквівалентів.

9. Коефіцієнт критичної ліквідності зменшився на 2% в порівняно з своїм значенням на кінець 2001 року. В цілому група показників лыквыдності не може характеризувати видимі зміни стосовно покращення чи навпаки погіршення платоспроможності підприємства, ліквідності його балансу. Вони лишень ще раз підтверджують, що кардинальні

Показник

Середнє значення

Середній темп росту,%

Прогнозний показник

2001 рік

2002 рік

2кв.

3кв.

4кв.

Середнє заченя за 1 кв.

на поч. 1 кв.

на кін. 1кв.

Оборотні активи

2750,80

2986,60

6403,50

1,53

9413,10

6403,50

12422,70

Запаси

222,35

958,85

1029,15

2,15

2214,11

1029,15

3399,07

Витрати майбутніх періодів

0,50

1,20

0,65

1,14

0,74

0,65

0,83

Поточні зобов'язання

3542,65

4315,30

7275,35

1,43

10425,98

7275,35

13576,60

Позиковий капітал

3542,65

4315,30

7275,35

1,43

10425,98

7275,35

13576,60

Власний капітал

-223,3

-225,9

-238,8

1,03

-246,95

-238,80

-255,10

Активи підприємства

3319,35

4089,35

7036,55

1,46

10245,03

7036,55

13453,51

Необоротні активи

568,05

1101,55

632,45

1,06

667,34

632,45

702,23

Власні оборотні засоби

-791,35

-1327,45

-871,25

1,05

-914,18

-871,25

-957,10

Короткострокові кредити і позикові засоби

1537,20

1824,80

2351,00

1,24

2907,46

2351,00

3463,92

Кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги

151,75

149,80

1545,75

3,19

4933,38

1545,75

8321,01

Поточні розрахунки за зобов'язаннями

9,30

11,50

6,95

0,86

6,01

6,95

5,07

Інші поточні зобов'язання

1844,40

2329,15

3371,65

1,35

4558,65

3371,65

5745,65

Коефіцієнт автономності

-0,12

-0,07

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами формування

-0,85

-0,28

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

1,03

1,01

Коефіцієнт маневрування

-26,82

-48,70

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними і довгостроковими позиковими джерелами

-0,85

-0,28

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними, довгостроковими і короткостроковими позиковими джерелами

1,44

0,74

Коефіцієнт кредиторської заборгованості й інших пасивів

0,68

0,80

Коефіцієнт критичної ліквідності (ККЛ)

0,74

0,66

Коефіцієнт поточної ліквідності

(Кпл

)

0,88

0,92

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Економічний аналіз діяльності ЗАТ Одесавинпром
Економічний аналіз на відміну від інших видів аналізу відноситься до абстрактно-логічних методів дослідження економічних явищ. Економічний аналіз означає виділення окремих показників ...

Інноваційні напрями регіонального розвитку
У сучасних умовах господарювання інноваційна діяльність служить могутнім каталізатором розвитку економіки, тому що вона являє собою інструмент конкуренції. Сьогодні Україна пережива ...

Використання трудових ресурсів Західної України
Перехід до ринкової економіки на сучасному етапі характеризується поступовим зрушенням в структурі зайнятості населення за галузями, сферами та секторами економіки України. Розглядаючи проб ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.