Меню сайту

Оцінка типу фінансової стійкості підприємства “Сільгосппродукт”.

В умовах ринкової економіки важливого значення набуває фінансова незалежність підприємства від зовнішніх позикових джерел. Запас джерел власних засобів – це запас фінансової стійкості підприємства при тій умові, що його власні засоби перевищують позикові.

В даній курсовій роботі аналіз фінансової стійкості підприємства “Сільгосппродукт” буде проводитися двома способами: балансовим та методом розрахунку показників та коефіцієнтів фінансової стійкості.

Актив

Умовні позначки

Пасив

Умовні позначки

1. Основний капітал

695,3

4. Джерела власних засобів

-258,5

2. Запаси

1999,4

5. Кредити й інші позикові засоби, у тому числі:

х

3. Розрахунки, кошти та інші активи, у тому числі:

8901

- довгострокові кредити і позикові засоби

х

- розрахунки та інші активи

0,8

- короткострокові кредити і позикові засоби

3396,1

- кошти, цінні папери та інші короткострокові фінансові вкладення

х

- розрахунки та інші пасиви

8458,9

- зобов’язання підприємства не погашені в строк

х

Баланс

11596,5

Баланс

11596,5

Для розрахунку фінансової стійкості підприємства балансовим методом річні данні згрупуємо наступним чином:

Таблиця №10

Агрегований баланс для розрахунку фінансової стійкості підприємства.

Виходячи з цих даних можна визначити та спланувати рівень фінансової стійкості підприємства використовуючи таблицю №3.

Таким чином в кінці 4 кварталу 2001 року підприємство ЗАТ “Сільгосппродукт” мало нормальне фінансове становище. Такий висновок можна зробити виходячи з наступних рівнянь:

ДЗ > або =

Б + КЗ

8901,8> 8458,9

Як видно з розрахунку сума дебіторської заборгованості підприємства більше суми кредиторської заборгованості та зобов’язань підприємства не погашених в строк. Це означає що, підприємство має оптимальну платоспроможність, коли терміни надходжень грошових коштів (оплати) від наших дебіторів приблизно співпадає з терміном погашення поточних кредитних зобов’язань перед кредиторами. Але, я видно, суми дебіторської та кредиторської заборгованостей різняться лише на 442,9 тис. грн Тому підприємству слід потурбуватися про те, щоб в коротко - та довгостроковій перспективі дебіторська заборгованість значно перевищувала кредиторську. Тоді буде впевненість в тому, що підприємство не ступить через межу мінімального або передкризового фінансового становища.

Для розрахунку фінансової стійкості на короткострокову перспективу та довгострокову з вихідних даних агрегованого балансу будемо використовувати такий самий метод підстановок до балансових рівнянь приведених в таблиці №3.

При розрахунку перспективної фінансової стійкості на короткостроковий та довгостроковий період виконується такі умови балансової рівності:

ДЗ + З <або = Б + КЗ+ KК

ДЗ + З < або = Б + КЗ+ KК+ KД, відповідно.

Оскільки у досліджуваного підприємства немає довгострокової кредиторської заборгованості то ці два рівняння тотожні і у вартісному вигляді будуть мати такий вигляд:

10901,2<11855

З даного рівняння видно, що сума дебіторської заборгованості та запасів менша за кредиторську заборгованість та короткострокові кредити банків. Це означає, що оборотних активів підприємства виявляється недостатньо для покриття його кредиторської заборгованості і прострочених зобов'язань. У такій ситуації підприємство знаходиться на грані банкрутства. Для відновлення механізму фінансів необхідно пошукати можливості по забезпеченню підвищення ділової активності і рентабельності роботи підприємства. При цьому потрібно оптимізувати структуру пасивів, обґрунтувати зниження запасів і витрат, не використовуваних у обороті чи використовуваних недостатньо ефективно.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Економічні теорії та базисні інститути національної економіки
У будь-якій країні з ринковою економікою ефективно працююче інституційне середовище є необхідною базовою умовою для забезпечення сталої динаміки економічного зростання. Національна екон ...

Витрати виробництва, їх критерії та класифікація
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що підприємства в процесі своєї діяльності, здійснюваної на основі комерційного розрахунку та самофінансування, здійснюють матеріальні і ...

Формування стратегії розвитку та її реалізація на підприємстві харчової промисловості
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується докорінною зміною умов функціонування організації, що обумовлюється підвищенням рівня мобільності зовнішніх чинників та посилен ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.