Меню сайту

Проблеми та особливості формування витрат на підприємствах України

Діяльність будь-якого суб’єкта господарювання розпочинається зі здійснення витрат. Спочатку підприємству необхідно придбати основні фонди, тобто будівлі, приміщення, устаткування, транспортні засоби, які будуть забезпечувати його діяльність протягом тривалого періоду часу. Потім треба закупити матеріальні ресурси, які в процесі виробництва будуть перетворюватися на готову продукцію. У процесі реалізації підприємство відшкодовує здійснені витрати, якщо воно працює ефективно, отримує прибуток. Чим більша величина понесених витрат і рівень їх віддачі, тим більше прибутку отримає підприємство. Своєю чергою, прибуток є джерелом формування власних фінансових ресурсів підприємства, які знову можуть бути вкладені у виробництво. Це приводить до збільшення ринкової вартості підприємства, що за ринкових умов господарювання є основною метою діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. Пошук шляхів управління витратами виробництва в сучасних умовах потрібно розглядати як фактор підвищення прибутковості й ефективності роботи підприємств, забезпечення їх стабільності та конкурентоспроможності в ринковому середовищі, розширення можливостей внутрішньовиробничої реструктуризації відповідно до змін кон’юнктури ринку, що стане реальним досягненням довготривалого економічного зростання підприємств. Виходячи з цього, перед організаціями постає завдання по-новому вирішувати проблему виживання та розвитку, створювати механізми, що дають змогу приймати скоординовані та ефективні управлінські рішення. Управління витратами є однією з найважливіших складових частин процесу управління підприємством. Процес управління витратами є досить складним, він складається з декількох елементів. Загальну схему управління витратами підприємства наведено на рисунку 2.1. Бизнес по реализации разливного пива оборудование http://www.kegz.ru.

Рисунок 2.1 - Схема управління витратами на підприємстві

Управляти витратами означає: організувати облік витрат по кожному підрозділу, аналізувати структуру витрат та її вплив на результати діяльності підприємства; приймати обґрунтовані управлінські рішення; планувати рівень витрат; планувати прибуток з урахуванням обсягів здійснюваних витрат та змін у ринковому середовищі; формувати дієву систему мотивації працівників до контролю та зменшення витрат; контролювати рівень витрат та вживати заходів для їх зменшення.

Ефективне управління витратами передбачає своєчасний аналіз та контроль за кожною із складових цих витрат. Відповідно до бухгалтерського обліку, поточні витрати визначають як добуток собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат, фінансових витрат. Тому під час визначення величини витрат, її відхилень від планових показників, потрібно звертати увагу на те, за рахунок чого, якої з її складових, відбулася зміна. Ще одним основним аналізом витрат у здійсненні виробничо-господарської діяльності є аналіз операційних витрат за економічними елементами та за статтями калькуляції. Визначення структури витрат за економічними елементами дає змогу визначити роль окремих елементів у загальних витратах, виявити резерви подальшого їх зниження. Як відомо, за елементами операційних витрат витрати поділяють на: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та ін. операційні витрати. Загалом, найбільшу частку серед усіх витрат переважно займають матеріальні витрати. Тому управлінню саме цими витратами потрібно приділяти особливу увагу, шукати шляхи їх зниження.

Вирішенням є пошук вигідних джерел поставок сировини, матеріалів, а також, можливо, збільшення розмірів одноразових закупівель з метою отримання знижок тощо. Значну частку витрат займають витрати на оплату праці, тому необхідно шукати шляхи зростання продуктивності праці працівників. Зокрема, потрібно підвищити ефективність використання робочого часу, використовувати системи матеріального і морального стимулювання з метою зростання результативності роботи, підвищувати рівень кваліфікації працівників, а також оптимізувати чисельність працівників. До інших операційних витрат відносять втрати від браку, втрати від знецінення запасів, втрати від операційних курсових різниць, визнані економічні санкції, витрати на відрядження управлінського персоналу, витрати на проведення рекламних заходів і інші операційні витрати. Висока питома вага вказаних витрат свідчить про істотні прорахунки у веденні господарства.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення
Перетворення планово-директивної економіки у відкриту ринкову пов'язано сьогодні з вирішенням ряду актуальних проблем: заміною старої господарської структури, реструктуризацією пром ...

Аналіз системи економічних відносин між господарюючими суб'єктами
Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні ек ...

Державний бюджет. Дефіцит бюджету
ХХ століття визначилось значним розвитком суспільства і, як результат цього, розвитком держави взагалі. Однією з найважливіших передумов розвитку та існування сучасної демократичної де ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.