Меню сайту

Поняття витрат

У ринковій економіці кінцевою метою виробника є отримання прибутку. Його величина безпосередньо залежить від величини витрат підприємства, тому вони завжди знаходяться під його постійним контролем.

Витрати підприємства визначаються об’єктивними і суб’єктивними чинниками, вони можуть бути грошовими і негрошовими. Між суб’єктами виробничих відносин витрати виробництва можуть розподілятися по-різному. Тому немає єдиного універсального і водночас достатньо простого методу визначення витрат і результатів виробництва. Існує декілька підходів до їх визначення. Для підприємства (фірми), що працює в ринкових умовах, важливо не тільки передбачати прибуток, а й планувати, аналізувати витрати на виробництво продукції, передусім витрати, пов'язані з придбанням ресурсів на ринках.

Отже, насамперед необхідно з’ясувати сутність витрат виробництва. Виробництво продукту потребує витрат живої праці та праці, уречевленої у засобах виробництва, що використовуються при виробництві продукту.

Загалом, поняття "витрати" характерне для діяльності будь-якого підприємства, однак аналіз літературних джерел та останніх наукових публікацій зазначив, що на сьогодні не існує єдиного погляду щодо його трактування. Досить часто авторами ототожнюються такі поняття, як "витрати", "затрати", "видатки" на підґрунті спільної бази використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Такий синонімічний підхід характерний для більшості українських науковців, які ставлять терміни "витрати" й "затрати" на один рівень розгляду через труднощі мовного перекладу російськомовних першоджерел. Зокрема А. М. Турило, Ю. Б. Кравчук та А. А. Турило вважають, що російські "затраты", "расходы" та "издержки» є прототипом терміну "витрати" в україномовній практиці й розуміють їх як вартісне вираження абсолютної величини застосовано-споживаних ресурсів, необхідних для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства і досягнення ним поставленої мети. Аналогічно до цього О. І. Заруднєв розглядає витрати (затрати) підприємства як категорію, що поєднує в собі три елементи: витрати, пов’язані з виробництвом продукції; витрати, пов’язані з реалізацією продукції, та трансакційні витрати підприємства. На думку Ю. С. Цал-Цалко, затрати (витрати) - це зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Синонімічний підхід є характерним і для деяких тлумачних словників, зокрема в економічному словнику витрати (видатки) підприємства розглядаються як вартість використовуваних ресурсів, необхідних для виробництва будь-якого товару або послуги, тоді як затрати (витрати, видатки) згідно інших джерел - це економічний показник суми витрат підприємства у процесі господарської діяльності, від величини якого багато в чому залежить рентабельність і прибуток.

Подібні статті по економіці

Види і мотиви злиття і поглинання
А.В. Дудар викладач Донецького державного університету управління Торезький коледж, А.І. Войтенко студентка Донецького державного університету управління Торезький коледж. В статті ...

Багатомірна класифікація нового об’єкта методами дискримінаційного аналізу
Поділ сукупностей на групи, однорідні в тому чи іншому розумінні, пов'язаний з такими діями, як систематизація, типологія, класифікація, групування. Традиційно зазначений поділ виконують ...

Дослідження конкурентного середовища підприємства
Актуальність теми обумовлена тим, що сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим ступенем складності, динамізму і невизначеності. Здатність пристосовува ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.