Меню сайту

Аналіз складу та динаміки пасиву ЗАТ «Артон»

Аналіз динаміки пасиву балансу проведемо на основі даних ЗАТ «Аргон». Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку в національній валюті, а також валютний рахунок, печатку.

Проаналізуємо основні показники діяльності даного підприємства. Вони відображені в Додатку Б, Додатку Г та Додатку Е

- Звіт про фінансові результати за 2009-2011 рр. Відобразимо основні показники діяльності даного підприємства в табл. 2.1.

Таблиця 2.1. Основні показники діяльності ЗАТ «Аргон» за 2009-2011 р.

Стаття

за 2009 рік

за 2010 рік

за 2011 рік

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2378187

3925415

5533618

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1791657

3416974

4860922

Валовий прибуток

128556

-133418

-230748

Чистий прибуток

9484

18738

14185

Так у 2009 р. Воно отримало 2378187 тис. грн. прибутку, а в 2010 р. 3925415 тис. грн. У 2011 р. 5533618 тис. грн. Динаміку основних показників підприємства показано на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Основні показники діяльності ЗАТ «Аргон» за 2009-2011 рр.

За даними додатку Ж можна зробити висновки про те, що статутний капітал становить на кінець 2011 року 27091 тис. грн. За досліджуваний період значення показника не змінилося.

Інший додатковий капітал становить на кінець 2011 року 1294511 тис. грн., що на 45320 тис. грн. менше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить -3,38%) та на 44047 тис. грн. менше значення показника за 2009 року (темп приросту за 2 роки становить -3,29%). На кінець 2011 року питома вага іншого додаткового капіталу в пасивах підприємства становить 34,03% (1294511 / 3804253 * 100). Питома вага іншого додаткового капіталу за 2 останні роки зменшилась на 11,67%.

Резервний капітал становить на кінець 2011 року 54646 тис. грн., що на 0 тис. грн. менше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 0%) та на 979 тис. грн. більше значення показника за 2009 року (темп приросту за 2 роки становить 1,82%). На кінець 2011 року питома вага резервного капіталу в пасивах підприємства становить 1,44% (54646 / 3804253*100). Питома вага резервного капіталу за 2 останні роки зменшилась на 0,40%.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) становить на кінець 2011 року -421483 тис. грн. Це на 448050 тис. грн. менше показника на кінець 2010 року (темп приросту за останній рік становить -1686,49%). У порівнянні із показником за 2009 рік, нерозподілений прибуток (збиток) менший на 440955 тис. грн. (темп приросту за 2 роки становить -2264,56%). На кінець 2011 року питома вага нерозподіленого прибутку в пасивах підприємства становить -11,08% (-421483 / 3804253 * 100). Питома вага нерозподіленого прибутку за 2 останні роки зменшилась на 11,74%.

Загальна сума власного капіталу становить на кінець 2011 року 954765 тис. грн., що на 493370 тис. грн. менше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить -34,07%) та на 484023 тис. грн. менше значення показника 2009 року (темп приросту власного капіталу за 2 роки становить -33,64%). На кінець 2011 року питома вага власного капіталу в пасивах ЗАТ «Аргон» становить 25,10% (954765 / 3804253 * 100). В порівнянні із 2009 роком, питома вага зменшилась на 24,02%.

Забезпечення виплат персоналу становлять на кінець 2011 року 16468 тис. грн., що на 16293 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 9310,29%) та на 16460 тис. грн. більше значення показника 2009 року (темп приросту за 2 роки становить 205750%). На кінець 2011 року питома вага забезпечень виплат персоналу в пасивах підприємства становить 0,43% (16468 / 3804253 * 100). Питома вага забезпечень виплат персоналу за 2 останні роки збільшилась на 0,43%.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Формування і реалізація державної політики зайнятості в сучасних умовах на прикладі Харківського регіону
Актуальність теми дослідження. На етапі трансформування економіки України в ринкову проблеми формування ринку праці набувають статусу першочергових. У зв`язку з цим виникає необхідність ...

Економічна експертиза інвестиційного проекту
Призначення роботи - практична підготовка студентів до виконання економічних розрахунків у дипломних проектах, а саме обґрунтування інвестиційних рішень і послідовності формування економ ...

Види ринку
Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , що взаєм ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.