Меню сайту

Побудова моделі поведінки споживача, що формує попит за певних переваг і наявного бюджету

Модель поведінки споживача будується за загальними правилами мікроекономічного моделювання і включає три основних елементи: мету, обмеження, вибір.

Мета споживача полягає в отриманні якомога більшого задоволення від споживання певного набору благ, тобто в максимізації корисності.

Обмеження - це всі обставини, які не дозволяють споживачу отримати все, що забажається, найважливішими з них є ціни товарів і послуг та доход споживача.

Вибір полягає у прийнятті та реалізації рішення щодо обсягу і структури споживчого набору за даних обмежень, який дозволив би максимізувати задоволення потреб.

Бюджетне обмеження споживача формують його дохід і ціни на товари та послуги. Мікроекономічна модель бюджетного обмеження визначає множину наборів товарів, доступних споживачу, тобто враховує його фінансові можливості, і має назву „модель можливого” [6].

В момент рівноваги покупець отримує максимальну корисність,умовою рівноваги є рівність

= ,

де MUx, MUy - гранична корисність відповідно одного товару і другого.

За даними задачі

U=(х+5)×(у+1), звідси Рх+45= 9,4х+6у

,4х+45=9,4х+6у

Математично гранична корисність блага є похідною функції загальної корисності від кількості цього блага: MUx = (Ux)’ та MUy = (Uy)’. Згідно цієї умови:

MUx=у+1

MUy=х+5

Згідно умови рівноваги маємо:

,4х+45=9,4х+6у;

=;

54,4=9,4х+6у;

у+6=9,4х+47;

у+9,4-54,4=0;

у-9,4х-41;

,8х-13,4=0

х=0,71

Щоб визначити, яку комбінацію благ покупець придбає за наявного бюджету, необхідно підставити одержане значення Х у рівняння бюджетного обмеження:

у+9,4×0,71-54,4=0

6у-47,726=0

у=7,95

Отже, комбінація благ, що дає споживачеві максимум корисності, відображується точкою Е1(0,71;7,95). Оскільки ця точка належить кривій байдужості, на якій знаходиться покупець в момент рівноваги, то координати точки задовольняють рівняння цієї кривої байдужості:

U = (х +5)×(у + 1)=(0,71 + 5)×(7,95 + 1)=51,1

При збільшені ціни товару:

,6+45=11,6+6у;

=;

,6=11,6х+6у;

у-11,6-52=0;

у+11,6х-56,6=0;

у-11,6х-52=0;

,2х-4,6=0

Х=0,2

попит пропозиція ринок споживач

Підставляємо одержане значення Х у рівняння бюджетного обмеження:

6у+11,6×0,2-56,6=0

6у-54,28=0

У=9,05

Отже, комбінація благ буде (0,2;9,05)

Крива байдужості - це крива, кожна точка якої характеризує споживацький вибір у вигляді певного набору товарів чи послуг (ринковий кошик або кошик споживача)[4].

Види кривих байдужості:

- Абсолютні замінники. Функція корисності для таких товарів має вигляд: U(x,y) = x+y, гранична норма заміни MRS xy = const.

- Цілком взаємодоповнюючі товари. Функція корисності для таких товарів має вигляд: U(x,y) = min{x,y}, гранична норма заміни MRS xy = 0.

- Нейтральні товари. Функція корисності для них має вигляд: U(x,y)= x, гранична норма заміни MRSxy = 0.

- Більшість товарів є неповними замінниками; їх криві байдужості є монотонно спадними. Функція корисності для таких товарів має вигляд U(x,y)=хα*у, 0<α<1. При цьому, чим ближча α до 1, тим споживач більше схильний до споживання блага х порівняно з благом у. гранична норма заміни вздовж кривої байдужості зменшується і дорівнює MRSxy = , при якому U= const. На рис.6 відображений приклад кривої байдужості [5].

Рис. 6 Крива байдужості

Визначити перехресну еластичність попиту на товар У при зміні ціни на товар Х.

Рівняння нової кривої байдужості буде мати вигляд:

(х +5)×(у + 1)=52,26

Загальний ефект заміни ціни може бути розділений на два окремих ефекти: ефект доходу та ефект заміщення.

,6+45=11,6х+6у;

(х+5)×(у+1)=51,1;

,6х+6у-56,6=0;

Ху+х+5у-46,1=0;

у=56,6-11,6у

У=-

х×(9,4-1,9х)+х+5×(9,4-1,9х)-46,1=0

,8+9,3х-0,9=0

D=8,53

=2,3

Підставивши значення Х у рівняння У- знаходимо значення У:

У- =9,41

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Вимір і забезпечення підвищення якості і конкурентоспроможності продукції
В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, обумовленої в першу чергу ступенем задоволення потреб суспільства з на ...

Економiчне обґрунтування напрямiв пiдвищення ефективностi використання основних фондiв підприємства
Актуальність теми: ринкові методи господарювання вимагають того, що будь-який ресурс який є у наявності субьктів господарювання повинен використовуватись із відповідною віддачею. Проблем ...

Адам Сміт як економіст
Прийняти правильне економічне рішення неможливо без глибокого знання економічних законів, що регулюють економічну діяльність, розуміння структури і функцій економічної системи. ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.