Меню сайту

Організація керування діяльністю підприємства

На підприємстві використовується лінійна організаційна структура

Така структура має невелику кількість виконавців, що посилює відповідальність кожного з них за свою роботу, та керівника, який безпосередньо зацікавлений у кінцевих результатах роботи. Така структура управління дає змогу швидко приймати рішення, вчасно реагувати на зміни зовнішнього середовища, забезпечувати неформальні підходи до мотивації та контролю діяльності працівників.

Генеральний директор

приймається на роботу і звільняється з роботи загальними зборами засновників. У своїй роботі генеральний директор підпорядковується безпосередньо Роботодавцю. Генеральний директор має ненормований робочий день.

Генеральний директор безпосередньо керує всіма службами організації, технічної та господарської службами, бухгалтерією та кадрами) організовує їх роботу і здійснює контроль за своєчасним і якісним виконанням ними своїх посадових обов'язків. Основне завдання генерального директора - організація безперебійної та високоякісної роботи організації.

В обов'язки генерального директора входить пряму взаємодію з орендодавцями і вирішення усіх питань, пов'язаних із захистом інтересів організації по відношенню до орендодавців (листування з орендодавцями, технічні питання, частина фінансових питань (межі обмовляються з Роботодавцем), питання безпеки, зовнішнє оформлення приміщення, що орендується, реклама та ін.)

У надзвичайних ситуаціях: при виникненні небезпеки пожежі, прорив водопроводу, відключення електроенергії, систем опалення і т.д. вживає всіх необхідних заходів з дотримання безпеки співробітників і гостей, своєчасно доводить до відома Роботодавця, організовує усунення надзвичайних ситуацій в організації та орендованих приміщеннях.

Генеральний директор також повинен:

Виконувати накази, розпорядження, вказівки Роботодавця.

Виконувати інші функції, покладені на нього наказом Роботодавцем.

Забезпечувати конфіденційність всієї доступної йому інформації.

Для виконання своїх посадових обов'язків генеральний директор має право:

На робоче місце.

На своєчасну оплату праці в розмірах, погоджених з Роботодавцем.

Вимагати створення необхідних умов для виконання трудових і виробничих обов'язків відповідно до чинного законодавства;

Вносити пропозиції про поліпшення роботи організації;

Доповідати керівництву організації про всі недоліки, що є в її роботі.

Бухгалтер

Призначення на посаду бухгалтера та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням головного бухгалтера з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

Бухгалтер підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру підприємства або керівнику відповідного структурного підрозділу головної бухгалтерії.

За відсутності бухгалтера його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку), яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

Самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів та витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології оброблення даних.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Ефективність технічного переоснащення підприємств легкої промисловості
План науково-технічного розвитку передбачає систему взаємопов’язаних заходів по підвищенню техніко-економічного рівню виробництва на підставі впровадження самої передової й високоефекти ...

Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства
інноваційний інвестиційний економічний ефект Під інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства розуміється сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації ...

Господарський механізм
Економіка являє собою сукупність процесів виробництва, розподілу, обміну і накопичення матеріальних благ і послуг. Трудова діяльність у суспільному виробництві здійснюється в порядку повно ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.