Меню сайту

Пропозиції щодо вдосконалення виробництва і реалізації продукції

Аналіз фінансових результатів вказує на зниження обсягу виробництва продукції, пов'язане із перебоями у постачанні матеріалів, сировини, комплектуючих та енергетичних ресурсів, незабезпеченістю робочою силою, моральним та фізичним старінням устаткування, виходу з ладу обладнання. Зменшення обсягу реалізованої продукції, пов'язане із зміною попиту на продукцію, зниженням конкурентоздатності продукції, відставання у освоєнні виробництва нових виробів, зниженням якості виробленої продукції.

Спад виробництва продукції, пов'язаний із використанням виробничої потужності підприємства не на повну силу, а лише на 6 -8 %, зниженням рентабельності виробництва та продуктивності праці.

Для налагодження нормальної роботи підприємства та підвищення обсягів виробництва та реалізації продукції, необхідно і визначити шляхи покращення використання виробничих ресурсів, основними з яких є:

створення додаткових робочих місць - збільшення кількості працівників, ефективне використання фонду робочого часу - впливає на зростання продуктивності праці та розширення обсягу виробництва;

впровадження заходів науково-технічного прогресу - приводить до зменшення використання робочої ручної праці, більш ефективного використання фонду робочого часу, поліпшення якості виробленої продукції, зменшення затрат на її виробництво, а отже і зниження ціни на неї;

вдосконалення організації праці, виробництва та управління дозволяють зменшити затрати часу на виробництво продукції та збільшити обсяг виробництва;

проведення рекламної компанії через інформаційну мережу сприяє підвищенню попиту на продукцію, а також збільшує обсяг реалізації на 10-15%.

Визначення резервів виробництва і реалізації продукції, поліпшення її структури, підвищення якості, досягнення більшої ритмічності виробництва.

Визначення організаційно - економічних заходів у мобілізації виявлених резервів.

Оцінка основних показників технічного рівня виробів, оновлення продукції.

Виявлення передового досвіду господарювання, визначення раціональних форм і засобів господарювання.

Кожне підприємство мусить постійно контролювати процес виробництва та реалізації продукції через розробку та послідовну реалізацію власної програми підвищення ефективності діяльності, а також враховувати вплив на неї зовнішніх чинників, в результаті яких отримає максимальний прибуток.

Висновки

В даній роботі було проведено аналіз виробництва та реалізації продукції на ЗАТ - Вінницький завод «Елісон» за 2010-2011 роки. Предметом діяльності підприємства є виробництво виробів з металу та пластмаси і здійснення оптового продажу своєї продукції.

Проведений аналіз основних господарських показників свідчить про погіршення фінансового становища підприємства у 2011 році порівняно з 2010 роком. В структурі фінансових результатів по виробництву продукції помітно значний ріст частки витрат на виробництво реалізованої продукції. В результаті діяльності на кінець звітного періоду значно знизився балансовий прибуток, а відповідно і прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, необхідний для подальшого його розвитку.

Аналіз фінансових результатів вказує на зниження обсягу виробництва продукції, пов'язане із перебоями у постачанні матеріалів, сировини, комплектуючих та енергетичних ресурсів, незабезпеченістю робочою силою, моральним та фізичним старінням устаткування, виходу з ладу обладнання. Зменшення обсягу реалізованої продукції, пов'язане із зміною попиту на продукцію, зниженням конкурентоздатності продукції, відставання у освоєнні виробництва нових виробів, зниженням якості виробленої продукції.

За результатами аналізу можна зробити такі пропозиції: налагодити роботу у маркетингової сфері до виконання договірних зобов'язань повному обсязі; випуск і відвантаження продукції повинні прагнути бути ритмічними, тому що від цього залежить виконання плану з обсягу виробництва та реалізації продукції; кадрова служба має приймати працювати людей високої кваліфікації, збільшити штат працівників рахунок залучення молодих фахівців, і це збільшить показники обсягу виробництва та реалізації продукції.

Подібні статті по економіці

Фінансова стійкість підприємства
З переходом економіки України до ринкових відносин підвищується самостійність підприємств, їх економічна та юридична відповідальність за результати діяльності. Різко зростає значення фінансової стійк ...

Багатомірна класифікація нового об’єкта методами дискримінаційного аналізу
Поділ сукупностей на групи, однорідні в тому чи іншому розумінні, пов'язаний з такими діями, як систематизація, типологія, класифікація, групування. Традиційно зазначений поділ виконують ...

Ефективність технічного переозброєння підприємств та методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
Формування національної економіки на засадах самостійного розвитку зумовило комплекс проблем, серед яких особливе місце належить інвестиціям в основний капітал, що відтворюють і оновлюют ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.