Меню сайту

Пропозиції щодо вдосконалення виробництва і реалізації продукції

Аналіз фінансових результатів вказує на зниження обсягу виробництва продукції, пов'язане із перебоями у постачанні матеріалів, сировини, комплектуючих та енергетичних ресурсів, незабезпеченістю робочою силою, моральним та фізичним старінням устаткування, виходу з ладу обладнання. Зменшення обсягу реалізованої продукції, пов'язане із зміною попиту на продукцію, зниженням конкурентоздатності продукції, відставання у освоєнні виробництва нових виробів, зниженням якості виробленої продукції.

Спад виробництва продукції, пов'язаний із використанням виробничої потужності підприємства не на повну силу, а лише на 6 -8 %, зниженням рентабельності виробництва та продуктивності праці.

Для налагодження нормальної роботи підприємства та підвищення обсягів виробництва та реалізації продукції, необхідно і визначити шляхи покращення використання виробничих ресурсів, основними з яких є:

створення додаткових робочих місць - збільшення кількості працівників, ефективне використання фонду робочого часу - впливає на зростання продуктивності праці та розширення обсягу виробництва;

впровадження заходів науково-технічного прогресу - приводить до зменшення використання робочої ручної праці, більш ефективного використання фонду робочого часу, поліпшення якості виробленої продукції, зменшення затрат на її виробництво, а отже і зниження ціни на неї;

вдосконалення організації праці, виробництва та управління дозволяють зменшити затрати часу на виробництво продукції та збільшити обсяг виробництва;

проведення рекламної компанії через інформаційну мережу сприяє підвищенню попиту на продукцію, а також збільшує обсяг реалізації на 10-15%.

Визначення резервів виробництва і реалізації продукції, поліпшення її структури, підвищення якості, досягнення більшої ритмічності виробництва.

Визначення організаційно - економічних заходів у мобілізації виявлених резервів.

Оцінка основних показників технічного рівня виробів, оновлення продукції.

Виявлення передового досвіду господарювання, визначення раціональних форм і засобів господарювання.

Кожне підприємство мусить постійно контролювати процес виробництва та реалізації продукції через розробку та послідовну реалізацію власної програми підвищення ефективності діяльності, а також враховувати вплив на неї зовнішніх чинників, в результаті яких отримає максимальний прибуток.

Висновки

В даній роботі було проведено аналіз виробництва та реалізації продукції на ЗАТ - Вінницький завод «Елісон» за 2010-2011 роки. Предметом діяльності підприємства є виробництво виробів з металу та пластмаси і здійснення оптового продажу своєї продукції.

Проведений аналіз основних господарських показників свідчить про погіршення фінансового становища підприємства у 2011 році порівняно з 2010 роком. В структурі фінансових результатів по виробництву продукції помітно значний ріст частки витрат на виробництво реалізованої продукції. В результаті діяльності на кінець звітного періоду значно знизився балансовий прибуток, а відповідно і прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, необхідний для подальшого його розвитку.

Аналіз фінансових результатів вказує на зниження обсягу виробництва продукції, пов'язане із перебоями у постачанні матеріалів, сировини, комплектуючих та енергетичних ресурсів, незабезпеченістю робочою силою, моральним та фізичним старінням устаткування, виходу з ладу обладнання. Зменшення обсягу реалізованої продукції, пов'язане із зміною попиту на продукцію, зниженням конкурентоздатності продукції, відставання у освоєнні виробництва нових виробів, зниженням якості виробленої продукції.

За результатами аналізу можна зробити такі пропозиції: налагодити роботу у маркетингової сфері до виконання договірних зобов'язань повному обсязі; випуск і відвантаження продукції повинні прагнути бути ритмічними, тому що від цього залежить виконання плану з обсягу виробництва та реалізації продукції; кадрова служба має приймати працювати людей високої кваліфікації, збільшити штат працівників рахунок залучення молодих фахівців, і це збільшить показники обсягу виробництва та реалізації продукції.

Подібні статті по економіці

Еволюція золота та його роль в сучасних умовах
Якщо на перших етапах розвитку товарного виробництва гроші існували як товар - загальний еквівалент, то гроші і зараз продовжують виконувати функцію загального еквівалента, хоч зі зміною ...

Визначення економічної ефективності використання нового екскаватора
Науково-технічний прогрес (НТП) - це процес розвитку і удосконалення засобів і предметів праці, технологій і форм організації виробництва на основі досягнень науки і техніки. Здійснен ...

Україна у вимірі індексу людського розвитку (1998-2009 рр)
Сьогодні в період трансформаційних змін соціальної та економічної системи України та багатьох країн світу однією з найважливіших проблем суспільства є не лише збереження, а й примноженн ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.