Меню сайту

Моделі прийняття рішень за умов невизначеності

Невизначеність - це відсутність достатньої інформації про можливі події. Вона зумовлює ризик, тобто можливість відхилення фактичних результатів від очікуваних. Чим більша невизначеність, тим більший ризик при прийнятті рішення. Для зниження ризику необхідно враховувати ймовірність тих або інших явищ.

Ймовірність - це можливість того, що певна подія настане. Ймовірність виражається у десятковому вигляді і позначається буквою р, при цьому її значення знаходиться між 0 і 1. За теорією ймовірностей усі події, що спостерігаються, можна поділити на 3 групи:

) достовірні, тобто такі, які відбудуться обов’язково (ймовірність = 1);

) неможливі, тобто такі, які не можуть статися (ймовірність = 0);

) випадкові, які можуть відбутися за певних умов (ймовірність 0<р<1).

Невизначеність пов’язана саме з можливістю випадкових подій.

Ймовірність випадкової події - це відношення числа сприятливих наслідків випробування до загального числа всіх можливих наслідків. Ймовірність всіх можливих наслідків випадкової події дорівнює 1.

Розподіл ймовірностей - це список можливих наслідків аналізованої події та ймовірність того, що такий або інший наслідок настане. Наприклад, розподіл ймовірностей складання іспиту студентом А:

Оцінка на іспиті, бал (Аі)

5

4

3

2

Разом

Ймовірність оцінки (рі)

0,6

0,2

0,1

0,1

1

Очікуване значення оцінки (Аірі)

3,0

0,8

0,3

0,2

4,3

Очікуване значення розраховується зважуванням кожного наслідку на відповідну йому ймовірність

= ,

де - очікувана величина (оцінка події);

Аі - значення змінної величини для певної події (наслідку);

рі - ймовірність певної події (наслідку).

Ймовірності поділяють на об’єктивні та суб’єктивні.

Об’єктивні ймовірності - це такі, значення яких можуть бути розраховані математично на підставі фізичних дослідів або обробки історичного досвіду. Наприклад, ймовірність того, що підкинута вверх монета впаде орлом вверх, дорівнює 0,5 (адже тут можливі лише два варіанти).

Суб’єктивні ймовірності - це такі, значення яких оцінюється менеджером на підставі власного досвіду, інтуїції, уявлень та роздумів, спостережень. Будь-які подібні оцінки завжди пов’язані з суб’єктивними особливостями менеджера, але інколи вони бувають більш обґрунтованими і дають більш об’єктивну оцінку ймовірного наслідку (наприклад, попередня оцінка результатів складання іспиту тим або іншим студентом з боку викладача може мати досить високу ступінь ймовірності).

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

Адам Сміт як економіст
Прийняти правильне економічне рішення неможливо без глибокого знання економічних законів, що регулюють економічну діяльність, розуміння структури і функцій економічної системи. ...

Дослідження конкурентного середовища підприємства
Актуальність теми обумовлена тим, що сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим ступенем складності, динамізму і невизначеності. Здатність пристосовува ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.