Меню сайту

Оподаткування діяльності та оцінка фінансового стану підприємства

Загальні теоретичні відомості Фінансовий стан підприємства ñ це рівень забезпечення підприємства відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасних розрахунків за своїми зобов'язаннями.100 Аналіз фінансового стану підприємства має три основні цілі: оцінку минулої господарсько-фінансової діяльності підприємства; підготовку інформації для прогнозування майбутньої діяльності підприємства; порівняння показників діяльності підприємства з показниками інших підприємств галузі. У практичній діяльності використовують наступні види аналізу фінансового стану: аналіз горизонтальних процентних змін, який характеризує зміни окремих статей фінансової звітності за кілька періодів (років, кварталів, місяців); аналіз вертикальних процентних змін, що характеризує співвідношення статей фінансової звітності відносно однієї вибраної статті (наприклад, обсягу випуску продукції в грошовому виразі або валюти балансу та ін.); порівняльний аналіз ñ співвідношення окремих показників підприємства і показників інших аналогічних підприємств або середньогалузевих; аналіз коефіцієнтів, що ґрунтується на розрахунку окремих співвідношень показників фінансової звітності. Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), дані статистичної звітності та оперативні дані. (Додаток Д)

Найменування показника

Період

Звітний (2012 рік) тис.грн

Попередній (2011 рік)тис.грн

Усього активів

836151

740905

Основні засоби

86331

87131

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

35411

35521

Сумарна дебіторська заборгованість

10794

11002

Грошові кошти та їх еквіваленти

100

403

Нерозподілений прибуток

(-4016)

(-5969)

Власний капітал

60660

68906

Статутний капітал

12500

12500

Довгострокові зобов'язання

39150

24305

Поточні зобов'язання

36333

47694

Чистий прибуток (збиток)

1896

247

Середньорічна кількість акцій (шт.)

50000000

50000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

75

60

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації)
Незважаючи на позитивні зрушення в економіці, що відбулися в останні роки, практично кожне друге підприємство ще залишається збитковим. Проблема збитковості підприємств та організацій - ...

Витрати основної діяльності залізничного транспорту
Економічний аналіз є конкретною методологічною дисципліною. Ґрунтуючись на матеріалах інших економічних дисциплін і значною мірою узагальнюючи набуті студентами знання, він допоможе майб ...

Діагностика відновлення основних фондів підприємства
Одне з чинних місць в управлінні матеріальними ресурсами займає процес відтворення та вдосконалення основних фондів. Мета даної роботи розглянути форми відтворення та вдосконалення осно ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.