Меню сайту

Визначити, який варіант інвестиційного проекту заміни діючого обладнання на нове більш ефективний.

Нормативний коефіцієнт ефективності - 0,24.

Розв’язок:

Оцінимо економічну ефективність за І проектом

.Розрахуємо виручку від реалізації продукції:

економічний ефект відрахування нововведення

Ві = Qі * Ці,

де, Ві - виручка від реалізації і-го виду продукції, тис. грн.;і - обсяг виробництва і-го виду продукції, т.;

Ці - ціна і-го виду продукції.

Вс = 18400*1800 = 33120 тис. грн.

Вч = 43000*700 = 30100 тис. грн.

Взаг = 33120 + 30100 = 63220 тис. грн.

.Визначимо собівартість реалізованої продукції

Сі = Впост + Взм,

де, Сі - собівартість реалізованої продукції, тис. грн.;

Впост - постійні витрати, тис. грн.;

Взм - змінні витрати, тис. грн.

Сс = 2650 + 24409 = 27059 тис. грн.

Сч = 2408 + 22184 = 24592 тис. грн.

Сзаг = 27059 + 24592 = 51651 тис. грн.

.Визначаю виплати по кредиту:

.1.Визначаю суму позикового капіталу

Інвестиції = 14600 тис. грн. Власний капітал = 5200 тис. грн.

Сума позикового капіталу = 14600 - 5200 = 9400 тис. грн.

.2. Визначаю щорічні рівномірні виплати: 9400 / 5 років = 1880 тис. грн.

.3 Визначаю платежі по кредиту:

∑ позикового капіталу*0,25

-й рік: 9400*0,25 =2350 тис. грн.

-й рік: (9400 - 1880*1)*0,25 = 1880,0 тис. грн.

-й рік: (9400 - 1880*2)*0,25 = 1410,0 тис. грн.

-й рік: (9400 - 1880*3)*0,25 = 940 тис. грн.

-й рік: (9400 - 1880*4)*0,25 = 470 тис. грн.

.Визначаю амортизаційні відрахування (обладнання відноситься до 4 групи, мінімально допустимий строк корисного використання 5 років, розрахунок проведемо методом прискореного зменшення залишкової вартості).

За даним методом річна сума амортизації визначається як добуток

залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється відповідно до строку корисного використання об’єкта і подвоюється. Цей метод застосовується лише при нарахуванні амортизації до об’єктів основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби)

Аріч = ЗАЛ (ПВ) х На

На=100%/5*2=0,4

Нарахування амортизації за 5 років відображаю в таблиці:

Таблиця 2.3.

Рік

Вартість активу на початок року

Річна сума амортизаційних відрахувань

Залишкова вартість

Накопичена амортизація на кінець звітного року

1

14600

5840

8760

5840

2

8760

3504

5256

9344

3

5256

2102,4

3153,6

11446,4

4

3153,6

1261,44

1892,16

12707,84

5

1892,16

756,864

1135,296

13464,704

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Державне регулювання ринкової економіки
Високорозвинена ринкова економіка — це оптимальне поєднання засад, притаманних товарному виробництву (конкуренція, попит і пропозиція, вільне ціноутворення), та цілеспрямованої політики держ ...

Аналіз та характеристика діяльності ВАТ Львівхім
Метою виробничої практики з фаху є розвиток навичок та вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення при ...

Ефективність технічного переоснащення підприємств легкої промисловості
План науково-технічного розвитку передбачає систему взаємопов’язаних заходів по підвищенню техніко-економічного рівню виробництва на підставі впровадження самої передової й високоефекти ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.