Меню сайту

Сутність понять злиття та поглинання

Основою злиттів і поглинань завжди виступає конкурентне середовище, а точніше, її зміни. Вони стають усе більш істотними й стрімкими в міру розвитку економіки.

Щодо термінології понять, то в зарубіжному і українському законодавстві існують певні відмінності в їх трактуванні. Так, у відповідності з закордонними підходами злиття розглядається як об΄єднання товариств, результатом якого є утворення нової корпорації або приєднання одного із них до іншого (табл.1).

Таблиця 1

Тлумачення терміну злиття в зарубіжній науковій літературі

Джерело

Визначення поняття

Стратегический менеджмент: Ученик / Пер.с англ. Н.И. Алмазовой. − М.: ООО „Издательство Проспект”, 2003. − 336с.

злиття

об’єднання акціонерів в рамках нової організації, ресурси якої вони ділять між собою {[c.174]

Гохан Патрик А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / Патрик А. Гохан; Пер. с англ. − 3-е изд. − М.: Альпина Бізнес Букс, 2007. − 741 с.

злиття

об΄єднання різних за розмірами компаній при якому одна компанія приєднується до іншої [с.22 ]

Акционерное дело: Учебник / под ред В.А. Галанова. − М.: Финансы и статистика, 2003. − 544 с.

злиття

це процес об΄єднання двох або декількох акціонерних товариств, результатом якого є створення нового акціонерного товариства, якому передаються всі права і обов΄язки акціонерних товариств, що об΄єднуються з одночасним припиненням їх діяльності [с.485]

Словник акціонера заг. ред.: Чечетов М.В: − К.: „Видавничий дім „Корпорація”, 2004 −600 с.

злиття

це виникнення нового товариства правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов’язків двох або більше товариств і припиненням їх діяльності [с.203]

В національному законодавстві злиття трактується більш однозначно, як процес утворення нового товариства, якому передаються всі права і зобов’язання товариств на основі яких відбулося таке об’єднання.

В більшості зарубіжних видань не розмежовується поняття злиття та поглинання. Дуже часто формулювання замінюють одне одне. До таких, що найчастіше зустрічаються ототожнень відносять: злиття та поглинання, злиття та приєднання, поглинання та приєднання (табл.2). Іноземні автори не прагнуть до ідеалізації чистоти категорій економічної науки і тому не чітко розмежовують поняття злиття та поглинання.

Таблиця 2

Тлумачення терміну поглинання в зарубіжній науковій літературі

Джерело

Визначення поняття

Гохан Патрик А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / Патрик А. Гохан; Пер. с англ. − 3-е изд. − М.: Альпина Бізнес Букс, 2007. − 741 с.

Вороже злиття [с.22]

Доналд Депамфилис Слияния, поглощения и другие способы реструктуризацыии компании/ пер. с англ. − М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007.− 960 с.

Происходит когда одна компания становится основным собственником и приобретает контроль над другой компанией, ее дочерней фирмой или отдельными активами, например производственным предприятием [с.6]

Положення про акціонерні товариства. Затверджене Постановою ради Міністрів РСФР № 601 від 25.12.1990 р.

Це покупка 100% акцій товариства, причому поглинуте товариство може продовжувати існувати і далі

Владимирова И.Г. Слияния и поглощения компаний: http://www.cfin.ru/press/management/1999-1/03.shtml

Взятие одной компанией другой под свой контроль, управление ею с приобретением абсолютного или частичного права собственности на нее. Поглощение компании зачастую осуществляется путем скупки всех акций предприятия на бирже, означающей приобретение этого предприятия.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Товарне виробництво
Життя людського суспільства складна, багатогранна та сповнена протиріч. Майже у всьому світі, щоб вижити, людина повинна працювати, тому що оточуючі його речі у своєму природному стані, ...

Вольногорске скло
Скло – штучний матеріал який має такі властивості, як прозорість. Твердість хімічна стійкість, термостійкість. Крім того скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скл ...

Договірні взаємовідносини і партнерські зв'язки у підприємницькій діяльності
Договір є одним з основних видів зобов’язань по передачі товару, продукції чи наданні послуг в власність та розпорядження. Історія правового регулювання договору нараховує майже 4 тисяч ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.