Меню сайту

Значення та завдання фінансового аналізу

Суть фінансового аналізу полягає в оцінці й прогнозуванні фінансового стану підприємства за данними фінансової звітності та обліку. Фінансовий аналіз є одним із основних елементів фінансової політики підприємства.

Для забезпечення якісного та докладного фінансового аналізу потрібно оволодіти загальними й концептуально-методичними принципами у його підходах і трактуваннях. Існує багато визначень фінансового аналізу. Найбільш узагальнюючим є таке визначення, що фінансовий аналіз являє собою систему спеціальних знань, пов`язаних з дослідженням дії об`єктивних економічних законів на підприємствах, що складаються у ході економічних процесів та під впливом факторів суб`єктивного порядку [43].

Фінансовий аналіз є суттєвим елементом фінансового менеджменту та аудиту. Він виступає прерогативою найвищої ланки управлінських структур підприємства, спроможних впливати на формування фінансових ресурсів і потоки грошових коштів, ефективність управлінських рішень, пов`язаних із визначенням ціни продукції, зміною устаткування чи технології, економічного зростання підприємства.

З переходом України до ринкових відносин, суттєвим розширенням прав підприємств, з розвитком їх господарської самостійності, значно зросла роль і значення своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємтсва, управління ним. У зв`язку з цим неабиякого значення набуває слушне управлінське рішення. Аналітичним обгрунтуванням такого ріщення є фінансовий аналіз, який базується на вивченні фінансових результатів діяльності підприємства та руху його наявних коштів [46].

Ми вважаємо, що сьогодні, коли підприємство самостійно обирає собі постачальників і покупців, має право надавати позики іншим підприємствам, вкладати свої кошти в їх статутні капітали, купувати акції та інші цінні папери різних підприємств, посилюється значення фінансового аналізу.

На думку Н.М.Дєєвої фінансовий аналіз - це спосіб оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства на підставі його бухгалтерської, фінансової звітності й оперативних даних бухгалтерського обліку [8].

Ми вважаємо більш повним наступне твердження: фінансовий аналіз- це процесс дослідження фінансового стану і основних результатів фінансово-господарської діяльності підприємства з метою виявлення резервів підвищення його ринкової вартості та забезпечення ефективного розвитку, це засіб накопичення, трансфорації й використання інформації фінансового характеру [42].

Фінансовий аналіз є частиною загального, повного аналізу господарської діяльності, який складається з двох взаємопов`язаних розділів фінансового і управлінського аналізу.

Не можна не погодитися з тим, що особливого значення в сучасних умовах господарювання набуває своєчасна та об`єктивна оцінка фінансового стану підприємства за існування різноманітних форм власності, оскільки, жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити завдяки своєчасному й об`єктивному аналізу фінансового стану підприємств.

Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності і фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства і розмір його прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Враховують фінансовий стан підприємства також банки при визначенні кредитоспроможності позичальника [45].

Без фінансового аналізу не можливі планування, прогнозування, бюджетування, ефективне розміщення фінансових ресурсів, аудит.

Фінансовий аналіз сприяє вирішенню питання поточного руху фінансових ресурсів, їх формування й використання, поточного та довгострокового планування діяльності. Він є засобом поєднання фінансового та загального менеджменту в частині аналізу, а також фінансового забезпечення стратегії підприємтсва.

Ми вважаємо, що фінансовий аналіз має важливе зачення в економічній діяльності підприємтсва, оскільки дає змогу:

вишукувати резерви поліпшення фінансового стану підприємства;

об`єктивно оцінювати раціональність використання усіх видів фінансових ресурсів;

своєчасно вживати заходів, спрямованих на підвищення платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості підприємства;

забезпечувати оптимальний виробничий та соціальний розвиток коллективу за рахунок використання виявених у результаті аналізу резервів;

забезпечити розробку плану фінансового оздоровлення підприємства[2].

Ми згодні з тим, що фінансовий аналіз виступає як інструмент дослідження результатів діяльності підприємства. За його допомогою проводиться аналітичне відстеження процессу руху всіх наявних ресурсів підприємтва- власного або залученного капіталу, грошових коштів,трудових ресурсів, виробничих ресурсів та інших. Метою цих досліджень є удосконалення методів управління підприємством, відпрацювання управлінських рішень. Відомим прикладом результативності фінансового аналізу є висновок про те, що, коли позикові засоби надаються на строк, коротший, ніж виробничо-комерційний цикл, то платежі по зобов`язаннях проводяться тільки за умови, якщо власний обіговий капітал перебуває у співвідношенні до позикових засобів як три до двох [5].

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Франчайзинг як засіб мінімізації підприємницьких ризиків
Актуальність теми. Для української економіки питання розвитку підприємництва вирішується протягом двох десятиліть, проте ще і досі не втратило своєї актуальності. Постійні спроби зблизит ...

Еволюція золота та його роль в сучасних умовах
Якщо на перших етапах розвитку товарного виробництва гроші існували як товар - загальний еквівалент, то гроші і зараз продовжують виконувати функцію загального еквівалента, хоч зі зміною ...

Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки
Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливо без ефективної структурно-інвестиційної політики перетворення економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клім ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.