Меню сайту

Значення, задачі і джерела інформаційних даних по аналізу товарних запасів

Ефективність механізму управління товарними запасами переважно залежить від якісного рівня аналітичної роботи, глибини економічного аналізу, обґрунтованості його висновків.

Аналіз товарних запасів має бути направлений на виявлення резервів прискорення обіговості товарів, раціонального їх використання. Для цього необхідно вивчити динаміку товарних запасів, фактори, що визначають їх розвиток, асортиментну структуру та товарообіговість запасів, оцінити ефективність роботи з управління товарними запасами та її вплив на діяльність торговельного підприємства.

Вихідними даними для аналізу товарних запасів є показники статистичної та бухгалтерської звітності, матеріали спостережень, вибіркових обстежень, одночасного обліку, планових та позапланових інвентаризацій, результати уцінки.

Перелік основних джерел отримання інформації для аналізу товарних запасів наведено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Найменування показників

Звітна форма

1. Дані про обсяг та структуру товарних запасів та товарооборот підприємства.

Форма №3 - торг (скорочена) «Звіт про надходження, продаж та залишок товарів» Форма №3 - торг «Звіт про надходження, продаж та залишок товарів» Товарно-грошові звіти матеріально-відповідальних осіб Матеріали планових та позапланових інвентаризацій Дані контрольно-асортиментних пунктів Матеріали вибіркових обстежень

2. Дані про розміщення товарних запасів.

Товарно-грошові звіти матеріально-відповідальних осіб Матеріали планових та позапланових інвентаризацій Матеріали вибіркових обстежень

3. Дані про загальний обсяг товарних запасів, величину витрат та залишок товарів.

Форма №1 «Баланс» Оборотна відомість по рахунку №41 «Товари» та №44 «Витрати обігу», за балансовому рахунку 002 «Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання»

4. Нормативи товарних запасів.

Затвердження норми запасів (на рівні підприємства)

5. Дані про наявність та пересування неходових та залежалих товарів.

Матеріали одночасного обліку неходових та залежалих товарів Матеріали інвентаризації, вибіркових спостережень

6. Дані про уцінку та пересування знецінених товарів

Форма №3-а уцінка «звіт про використання коштів на уцінку товарів та про розпродаж за зниженими цінами» Акти переоцінок товарних запасів

Аналіз товарних запасів торговельного підприємства потребує послідовного виконання наступної роботи:

Аналіз товарних запасів торговельного підприємства.

Аналіз динаміки товарних запасів.

Аналіз факторів, що впливають на розмір товарних запасів.

Аналіз сезонних коливань товарних запасів.

Аналіз асортиментної структури запасів.

Аналіз якості товарних запасів.

Аналіз обіговості товарних запасів.

Аналіз ефективності управління товарними запасами.

Вивчення товарних запасів в динаміці має за мету виявити основні закономірності їх розвитку, оцінити співвідношення, що склалися між зміною запасів та товарооборотом, визначити забезпеченість товарообороту товарною масою.

Для вивчення динаміки товарних запасів аналізують динамічний ряд фактичних залишків товарних запасів в фактичних та співставних цінах (при наявності відповідної інформації та в натуральних показниках), розраховують абсолютні та відносні зміни розміру товарних запасів.

Важливим завданням аналізу є вивчення впливу факторів, що визначають стан та динаміку товарних запасів. Такий аналіз необхідний для того, щоб забезпечити раціональне формування та використання запасів. Вивчення впливу окремих факторів дозволяє також виявити можливості удосконалення управління товарними запасами, визначити резерви покращення постачання населення та скорочення витрат на утримання запасів.

Вплив на розмір товарних запасів змін обсягу товарообороту (ΔТЗто) та періоду обіговості (ΔТЗпо) визначається методом ланцюгових підстановок з використанням наступних моделей:

ΔТЗто = (ТО1-ТО0)*ПО0/Д;

ΔТЗпо = (ПО1-ПО0)*ТО1/Д;

де ТО1, ТО0 - відповідно, обсяг товарообороту в базисному періоді та періоді, який аналізується.

ПО1, ПО0 - період обороту товарних запасів в днях обороту, відповідно в базисному періоді та періоді, який аналізується.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Антимонопольна політика держави і її місце у встановлення сучасних ринкових відносин в Україні
В економічній системі розвинутих країн світу оптимально поєднуються ринкові важелі саморегулювання народного господарства з державним регулюванням. Незважаючи на це, економіка цих країн ...

Управління інноваційним проектом
інноваційний проект управління Актуальність теми роботи «Управління інноваційним проектом» виявляємо в тому, що переважна більшість інноваційних промислових проектів передбачає випуск нов ...

Ефективність використання матеріальних ресурсів на підприємстві ТОВ Гіпрон
В сучасних умовах господарювання економіка України потребує глибоких і структурних зрушень. В цих умовах центр економічної діяльності переміщується до основної ланки всієї економіки п ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.