Меню сайту

Визначення обсягу реалізації продукції ТзОВ ВАП «Шаяни» на 2012 рік

Згідно із завданням для виконання спеціальної частини роботи необхідно визначити планові обсяги діяльності та фінансові результати ТзОВ ВАП «Шаяни» на 2012 рік.

Для виконання завдання та складання звіту про фінансові результати на плановий рік ми спочатку здійснюємо прогнозування показника чистої виручки від реалізації продукції підприємства на 2012 рік.

Таке прогнозування можна здійснити за допомогою методу трьохчленної плинної середньої і методом найменших квадратів (тренду).

Аналіз рядів динаміки пов’язаний з визначенням основної тенденції (тренду). Зображена на графіку лінія тренду покаже плавну зміну досліджуваного явища в часі, яке звільнене від короткочасних відхилень, викликаних різними причинами.

Важливим способом виявлення загальної тенденцій ряду динаміки є згладжування за допомогою плинної трьохчленної середньої. Тут вдаються до укрупнення періодів, але воно проводиться шляхом послідовних зміщень на одну дату при збереженні постійного інтервалу періоду.

Найбільш ефективним і складним способом виявлення основної тенденції є аналітичне вирівнювання, при якому рівні ряду динаміки розглядаються як функція часу.

Для виявлення тенденції розвитку явища використаємо вирівнювання за прямою. Рівняння прямої має вигляд

Уг = а0 + аі*1

де У і -вирівняні значення динамічного ряду; а0 і а і - параметри шуканої прямої; у - фактичні дані динамічного ряду; ї - умовне позначення часу; п - число членів ряду динаміки.

Для знаходження параметрів ао і аь потрібно розв’язати за способом найменших квадратів систему рівнянь:

у = п*а0 + а

Х)* = а 0Х/ + а,2/

Для спрощення розрахунків по знаходженню параметрів а0 і аь відлік часу беремо із середини ряду таким чином, щоб сума часу дорівнювала нулю (^ / = 0). Тоді система для знаходження параметрів матиме вигляд:

У = п*а0 а0 = ^Гу/п

Т,У* = ааі О-6

Вирівнювання динамічних рядів використовують для знаходження прогнозу показників (екстраполяції).

Проведемо дослідження тенденції зміни та розрахуємо прогноз чистих доходів та витрат підприємства за допомогою цих статистичних методів.

Результати проведеного вирівнювання ряду динаміки чистої виручки від реалізації продукції ТзОВ ВАП «Шаяни» та прогнозні значення наведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 Вирівнюванні значення чистої виручки ТзОВ ВАП «Шаяни» за період III кВ 2009 р. -1 кв. 2012 р. та прогноз на ІІ-ІУ кв.2012 р.

Дата

Чиста виручка, тис. гри

Плинна трьохчленна середня

Метод найменших квадратів

 

І і

і2

Ґ*у

У:

01.10.09

3 248.00

-5

25

-16240,00

2456,22

01.01.10

2 131,50

2517,28

-4

16

-8526,00

2486,63

01.04.10

2 172,35

2253,18

О

9

-6517,05

2517,04

01.07.10

2 455,70

2455,70

-2

4

-4911,40

2547,45

01.10.10

2 739,05

2424,22

-1

1

-2739,05

2577,86

01.01.11

2 077,90

2591,42

0

0

0,00

2608,27

01.04.11

2 957,31

2445,11

1

1

2957,31

2638,68

01.07.11

2 300,13

2628,72

2

4

4600,26

2669,09

01.10.11

2 628,72

2665,23

3

9

7886,16

2699,50

01.01.12

3 066.84

2869,69

4

16

12267,36

2729,91

01.04.12

2 913,50

5

25

14567,50

2760,32

Сума

28 691,00

0

110

3345,09

23200,74

Прогнозні значення за лінією тренду: 01.07.2012 р. 01.10 2012 р. 01.01. 2013 р.

2790,73 2821,14 2851,55

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Економічні теорії та базисні інститути національної економіки
У будь-якій країні з ринковою економікою ефективно працююче інституційне середовище є необхідною базовою умовою для забезпечення сталої динаміки економічного зростання. Національна екон ...

Шляхи покращення стану ефективності використання активів ПАТ Полтавакондитер
Серед основних проблем, з якими на даному етапі розвитку економіки зіштовхуються українські підприємства, особливе місце належить ефективному управлінню активами , підприємства їх складом та ...

Шляхи підвищення рентабельності підприємства
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Суть фінансової дія ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.