Меню сайту

Структурно-динамічний аналіз собівартості

Собівартість продукції підприємства - це виражені в грошовій формі поточні затрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Ці затрати за їх економічним змістом поділяються на: матеріальні затрати; витрати на оплату праці; відрахування на державне соціальне страхування; амортизація основних фондів та інші витрати. Згідно облікової політики підприємства класифікація витрат на виробництво проводиться відповідно до П(С)БО 16.

У виробничу собівартість продукції включаються:

· прямі витрати на матеріали;

· прямі витрати на оплату праці;

· інші прямі витрати;

· змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожну одиницю виробленої продукції на підставі розрахунку нормальної виробничої потужності виробничого обладнання.

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції ( робіт, послуг ) у періоді їх виникнення, тобто зразу списуються на рахунок собівартості реалізації.

Загальновиробничі витрати розподіляються між видами продукції по переділу пропорційно до суми основних витрат на переробку, включаючи матеріальні витрати:

паливо та енергію для технологічних потреб;

витрати на основну та додаткову заробітну плату;

відрахування на соціальне страхування;

витрати на експлуатацію та утримання устаткування.

Витрати, що не включаються до собівартості реалізованої продукції, являються витратами звітного періоду. Класифікація адміністративних витрат і витрат на збут здійснюється у відповідності до П(С)БО 16.

Витрати підприємства за економічним змістом наведено у Звіті про фінансові результати. Тому для кращого розуміння динаміки коливання витрат ВАТ «Рівнеазот» проведемо структурно-динамічний аналіз його витрат за 2008-2010 роки. Результати оформимо в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2. Аналіз елементів операційних витрат по ВАТ «Рівнеазот»

Елементи витрат

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Відхилення

від 2008 р.

від 2009 р.

т.грн.

Пв, %

т.грн.

Пв, %

т.грн.

Пв, %

абс.

за Пв

абс.

за Пв

1

Матеріальні витрати

433881

75,65

571882

77,46

806713

79,93

372832

4,28

234831

2,47

2

Витрати на оплату праці

72985

12,72

88925

12,04

107952

10,70

34967

-2,02

19027

-1,34

3

Відрахування на соціальні заходи

27499

4,79

32592

4,42

39108

3,87

11609

-0,92

6516

-0,55

4

Амортизація основних фондів

30399

5,30

36959

5,01

20869

2,07

-9530

-3,23

-16090

-2,94

5

Інші витрати

8807

1,54

7929

1,07

34625

3,43

25818

1,89

26696

2,36

6

Всього

573571

100

738287

100

1009267

100

435696

-

270980

-

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Управління товарними запасами
Україна вже тривалий час знаходиться в стані глибокої економічної кризи. Об’єктивно в таких умовах найбільш вигідні галузі, в яких період обороту капіталу мінімальний. Торгівля відно ...

Економічне обґрунтування проекту цеху по виробництву вітамінізованої сметани
У даній курсовій роботі обґрунтована економічна ефективність технічних рішень і виконано всі необхідні економічні розрахунки. Розрахунок проведено для продукту під назвою "Вітамініз ...

Економіка сім'ї теоретичний аспект
Cкладність і суперечливість просування економіки України шляхом ринкових реформ значною мірою пов'язані з недооцінкою загальної ролі сектора сімейної економіки у формуванні ринкової сист ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.