Меню сайту

Вдосконалення системи управління якістю продукції на підприємстві

Для успішного розв’язання завдань, пов’язаних з підвищенням якості продукції, необхідна певна система заходів, яка б орієнтувала весь господарський механізм, усю сукупність технічних, організаційних і соціальних факторів сучасного виробництва на досягнення такого рівня якості продукції, який найповніше відповідав би суспільним потребам. Об’єднання робіт щодо поліпшення техніко-експлуатаційних споживчих властивостей продукції в єдину систему цільових, постійно здійснюваних заходів досягається на основі систем управління якістю.

Управління якістю продукції - це встановлення, забезпечення і дотримання необхідного рівня якості продукції при її розробці, виготовленні й експлуатації, що досягається шляхом систематичного контролю за якістю і цілеспрямованого впливу на умови й фактори, від яких вона залежить. Система управління якістю продукції має багаторівневий (галузь, об’єднання, підприємство, цех), комплексний (багатоаспектний) характер. Вона забезпечує єдність і взаємозв’язок технічного, організаційного, економічного, соціального і правового (юридичного) аспектів [24, с. 373].

Розробка управлінських рішень здійснюється на основі порівняння інформації про фактичний стан керівного процесу з його характеристиками, заданими програмою керування. Нормативну документацію, що регламентує значення параметрів та показників якості продукції, слід розглядати як важливу частину програми керування якістю продукції.

Основним завданням кожного підприємства чи організації є забезпечення якості виробленої продукції та запропонованих послуг. Умовами успішної діяльності підприємства є виробництво продукції та послуг, які:

відповідають чітко визначеним потребам, сфері застосування та призначення;

задовольняють потреби споживача;

відповідають чинному законодавству та іншим потребам суспільства;

відповідають застосованим стандартам та технічним умовам;

пропонуються споживачу за конкурентоспроможними цінами;

спрямовані на отримання прибутку.

Управління якістю має здійснюватися системно, тобто на підприємстві повинна функціонувати система управління якістю продукції, що становить організаційну структуру, яка чітко розмежовує відповідальність, процедури, процеси і ресурси, необхідні для управління якістю.

За останні роки значного поширення набули стандарти ISO серії 9000, в яких відображений міжнародний досвід управління якістю продукції на підприємстві [2, с. 170].

Хоча управлінню якістю продукції в усіх країнах приділяється достатньо уваги, останніми роками сформувався новий підхід, нова стратегія в управлінні якістю. Вона характеризується такими ознаками:

- забезпечення якості розуміється не як технічна функція, яка реалізується якимось одним підрозділом, а як систематичний процес, що пронизує всю організаційну структуру фірми;

- новому поняттю якості повинна дорівнювати відповідна організаційна структура підприємства;

- питання якості актуальні не тільки в межах виробничого циклу, а й у процесі розробок, конструювання, маркетингу та обслуговування після продажу;

- якість повинна бути орієнтована на задоволення потреб споживача, а не виробника;

- всеохоплююче підвищення якості досягається тільки зацікавленою участю всіх співробітників [5, с. 575].

Зараз все більшою мірою спостерігається перехід до застосування наукових методів оцінювання якості продукції, до масової механізації і автоматизації контролю якості за допомогою комп'ютерів. До них відносяться, насамперед, методи контролю, що не руйнують продукції: використання ізотопів, рентгеноскопії, гама-променів, ультразвуку, лазерних установок, барвних речовин і т. п. Автомобільні фірми стали першими розробляти й освоювати автоматичні методи вимірювання та контролю якості.

Контроль якості стає все важливішою і водночас дорожчою частиною виробничого процесу. Витрати, які пов'язані із забезпеченням високого рівня якості продукції, враховуючи складність сучасних технологічних процесів, устаткування, а також обсяг виробництва, досягли сотні мільйонів доларів. Загальні витрати на контроль якості становлять у США 8 % вартості кінцевого національного продукту.

Окремі фірми витрачають на такі цілі до 12 % усього обсягу виробничих затрат. Витрати на забезпечення якості та безпеки виробів у США становлять значні суми. При цьому ці витрати лягають на плечі не тільки виробників, а й споживачів, затрати яких на ремонт і обслуговування виробів часто перевищують первісно сплачену за них ціну.

Одним із найважливіших факторів, що забезпечують якість, є робітники високої кваліфікації. При цьому враховуються як фізичні якості (зір, витривалість, вправність), так і особисті характеристики робітників (вміння ладити з людьми, вміння керувати, мистецтво продавати).

Вирішення проблеми якості в Україні в нових умовах багато в чому залежить від створення відповідної законодавчої бази. Її складовими елементами мають бути: Закон про захист прав споживача; Закон про стандартизацію та сертифікацію; Закон про державний нагляд за стандартами, нормами та правилами; Закон про метрологію, тісно пов'язані з іншими «суміжними» законодавчими актами (наприклад, Закон «Про охорону довкілля») [5, с. 577].

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Аналіз діяльності ВАТ Люботинський хлібозавод
хлібозавод пшеничний номенклатура Навчально-виробнича практика на харчових підприємствах є основоположною в підготовці висококваліфікованих фахівців, адже це одна з найважливіших програм ...

Економічна експертиза інвестиційного проекту
Призначення роботи - практична підготовка студентів до виконання економічних розрахунків у дипломних проектах, а саме обґрунтування інвестиційних рішень і послідовності формування економ ...

Аналіз рівня собівартості і його вплив на обсяги виробництва
Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння к ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.