Меню сайту

Вдосконалення системи управління якістю продукції на підприємстві

Для успішного розв’язання завдань, пов’язаних з підвищенням якості продукції, необхідна певна система заходів, яка б орієнтувала весь господарський механізм, усю сукупність технічних, організаційних і соціальних факторів сучасного виробництва на досягнення такого рівня якості продукції, який найповніше відповідав би суспільним потребам. Об’єднання робіт щодо поліпшення техніко-експлуатаційних споживчих властивостей продукції в єдину систему цільових, постійно здійснюваних заходів досягається на основі систем управління якістю.

Управління якістю продукції - це встановлення, забезпечення і дотримання необхідного рівня якості продукції при її розробці, виготовленні й експлуатації, що досягається шляхом систематичного контролю за якістю і цілеспрямованого впливу на умови й фактори, від яких вона залежить. Система управління якістю продукції має багаторівневий (галузь, об’єднання, підприємство, цех), комплексний (багатоаспектний) характер. Вона забезпечує єдність і взаємозв’язок технічного, організаційного, економічного, соціального і правового (юридичного) аспектів [24, с. 373].

Розробка управлінських рішень здійснюється на основі порівняння інформації про фактичний стан керівного процесу з його характеристиками, заданими програмою керування. Нормативну документацію, що регламентує значення параметрів та показників якості продукції, слід розглядати як важливу частину програми керування якістю продукції.

Основним завданням кожного підприємства чи організації є забезпечення якості виробленої продукції та запропонованих послуг. Умовами успішної діяльності підприємства є виробництво продукції та послуг, які:

відповідають чітко визначеним потребам, сфері застосування та призначення;

задовольняють потреби споживача;

відповідають чинному законодавству та іншим потребам суспільства;

відповідають застосованим стандартам та технічним умовам;

пропонуються споживачу за конкурентоспроможними цінами;

спрямовані на отримання прибутку.

Управління якістю має здійснюватися системно, тобто на підприємстві повинна функціонувати система управління якістю продукції, що становить організаційну структуру, яка чітко розмежовує відповідальність, процедури, процеси і ресурси, необхідні для управління якістю.

За останні роки значного поширення набули стандарти ISO серії 9000, в яких відображений міжнародний досвід управління якістю продукції на підприємстві [2, с. 170].

Хоча управлінню якістю продукції в усіх країнах приділяється достатньо уваги, останніми роками сформувався новий підхід, нова стратегія в управлінні якістю. Вона характеризується такими ознаками:

- забезпечення якості розуміється не як технічна функція, яка реалізується якимось одним підрозділом, а як систематичний процес, що пронизує всю організаційну структуру фірми;

- новому поняттю якості повинна дорівнювати відповідна організаційна структура підприємства;

- питання якості актуальні не тільки в межах виробничого циклу, а й у процесі розробок, конструювання, маркетингу та обслуговування після продажу;

- якість повинна бути орієнтована на задоволення потреб споживача, а не виробника;

- всеохоплююче підвищення якості досягається тільки зацікавленою участю всіх співробітників [5, с. 575].

Зараз все більшою мірою спостерігається перехід до застосування наукових методів оцінювання якості продукції, до масової механізації і автоматизації контролю якості за допомогою комп'ютерів. До них відносяться, насамперед, методи контролю, що не руйнують продукції: використання ізотопів, рентгеноскопії, гама-променів, ультразвуку, лазерних установок, барвних речовин і т. п. Автомобільні фірми стали першими розробляти й освоювати автоматичні методи вимірювання та контролю якості.

Контроль якості стає все важливішою і водночас дорожчою частиною виробничого процесу. Витрати, які пов'язані із забезпеченням високого рівня якості продукції, враховуючи складність сучасних технологічних процесів, устаткування, а також обсяг виробництва, досягли сотні мільйонів доларів. Загальні витрати на контроль якості становлять у США 8 % вартості кінцевого національного продукту.

Окремі фірми витрачають на такі цілі до 12 % усього обсягу виробничих затрат. Витрати на забезпечення якості та безпеки виробів у США становлять значні суми. При цьому ці витрати лягають на плечі не тільки виробників, а й споживачів, затрати яких на ремонт і обслуговування виробів часто перевищують первісно сплачену за них ціну.

Одним із найважливіших факторів, що забезпечують якість, є робітники високої кваліфікації. При цьому враховуються як фізичні якості (зір, витривалість, вправність), так і особисті характеристики робітників (вміння ладити з людьми, вміння керувати, мистецтво продавати).

Вирішення проблеми якості в Україні в нових умовах багато в чому залежить від створення відповідної законодавчої бази. Її складовими елементами мають бути: Закон про захист прав споживача; Закон про стандартизацію та сертифікацію; Закон про державний нагляд за стандартами, нормами та правилами; Закон про метрологію, тісно пов'язані з іншими «суміжними» законодавчими актами (наприклад, Закон «Про охорону довкілля») [5, с. 577].

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Управління оборотними коштами
оборотні кошти платоспроможність ліквідність Сучасний український бізнес диктує нагальну потребу формування цілісної системи керування фінансами вітчизняних компаній. Для передових україн ...

Господарська діяльність ВАТ Київський завод безалкогольних напоїв Росинка
Метою виробничої практики є ознайомитися із господарською діяльністю ВАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», дослідити її стан та економічні показники, що її відображають. ...

Аналіз і оцінка фінансово-економічного стану ДП Куп'янського лісового господарства
Фінансово-економічний аналіз являє собою оцінку фінансово - господарської діяльності підприємства в минулому, дійсному й передбачуваному майбутньому. Його ціль - визначити стан «фінанс ...

Copyright © 2019. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.