Меню сайту

Аналіз структури активів і пасивів

Основними джерелами фінансового аналізу були річні форми бухгалтерського обліку. При цьому основними формами річного звіту для малого підприємства «МЕДІАСАТ» є : баланс (Ф№1), звіт про фінансові результати (Ф-№2).

Розглядаючи показники таблиці 4.1 у динаміці, можна відзначити зміни в структурі використання засобів для формування необоротних і оборотних активів. Частка необоротних активів зменшилася на 7,446% (за рахунок зносу основних засобів), а частка оборотних активів збільшилася на 7,446%. Кошти в підприємства в національній валюті збільшилися на 203,4%, в інвалюті на 161,2%. Це найбільш ліквідні активи підприємства. Дебіторська заборгованість, також збільшилася на 100,0%. Готова продукція зменшилася на 2,4%, а запаси на кінець оку дорівнювали 0. Це пов’язано з повним закінченням циклу. Така тенденція говорить про поліпшення стану оборотності оборотних коштів, так як найбільш ліквідні засоби - грошові кошти, значно збільшилися, а готова продукція та виробничі запаси зменшилися.

Найбільш яскраво нам це показує діаграма на мал 4.1

Мал.4.1 - Структура активів ТОВ «МЕДІАСАТ»

Приступаючи до оцінки пасивів підприємства, насамперед мають на увазі оцінку співвідношення власного і позикового капіталу ( табл. 4.3).

Таблиця 4.3 - Аналіз структури пасивів ТОВ «МЕДІАСАТ», тис.грн

Показники

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни за звітний період

тис.грн

% до підсумку

тис.грн

% до підсумку

Абсолютні, тис.грн

Темп роста, %

Структури, %

І Власний капітал

             

Статутний капітал

75

63,1845

75

31,753

0

1,000

-31,432

Резервний капітал

0

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

43,7

36,8155

161,2

68,247

117,5

3,689

31,432

Неоплачений капітал

0

0

0

0

0

 

0,000

Усього за розділом 1

118,7

77,077

236,2

77,367

117,5

1,990

0,289

ІІ Забеспечення наступних витрат і платежів

             

Усього за розділом 2

0

0

0

0

ІІІ Довгострокові фінансові забовязання

             

Усього за розділом 3

0

0

0

0

ІV Поточні забовязання

       

Короткострокові кредити банків

0

0

0

0

Кредиторська заборгованність за товари

0,4

1,133

2,6

3,763

2,2

6,500

2,630

Поточні забовязання за рахунками

             

з бюджетом

7,5

21,246

23,7

34,298

16,2

3,160

13,052

зі страхування

0,2

0,567

0,5

0,724

0,3

2,500

0,157

з оплати праці

3,4

9,632

3,9

5,644

0,5

1,147

-3,988

з учасниками

0

0

0

0

із внутрішних розрахунків

0

0

0

0

Інші поточні забовязання

23,8

67,422

38,4

55,572

14,6

1,613

-11,850

Усього за розділом 4

35,3

22,9221

69,1

22,633

33,8

1,958

-0,289

V Доходи майбутніх періодів

0

0

0

0

Баланс

154

100

305,3

100

151,3

1,982

0,000

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Витрати діяльності підприємства в умовах ринкової економіки
Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої господарської діяль ...

Економічна діяльність
Економічна діяльність, як центральний і визначальний елемент економічної культури Економічній культурі характерна кожному з елементів економічної системи, усім видам, способам і ф ...

Вплив діяльності ТНК на конкурентоспроможність економіки України
Міжнародні корпорації останньої чверті XX ст. - початку ХХІ ст. є найважливішим елементом розвитку світової економіки і міжнародного бізнесу. Їх бурхливий розвиток відображає загострення між ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.