Меню сайту

Аналіз структури активів і пасивів

Основними джерелами фінансового аналізу були річні форми бухгалтерського обліку. При цьому основними формами річного звіту для малого підприємства «МЕДІАСАТ» є : баланс (Ф№1), звіт про фінансові результати (Ф-№2).

Розглядаючи показники таблиці 4.1 у динаміці, можна відзначити зміни в структурі використання засобів для формування необоротних і оборотних активів. Частка необоротних активів зменшилася на 7,446% (за рахунок зносу основних засобів), а частка оборотних активів збільшилася на 7,446%. Кошти в підприємства в національній валюті збільшилися на 203,4%, в інвалюті на 161,2%. Це найбільш ліквідні активи підприємства. Дебіторська заборгованість, також збільшилася на 100,0%. Готова продукція зменшилася на 2,4%, а запаси на кінець оку дорівнювали 0. Це пов’язано з повним закінченням циклу. Така тенденція говорить про поліпшення стану оборотності оборотних коштів, так як найбільш ліквідні засоби - грошові кошти, значно збільшилися, а готова продукція та виробничі запаси зменшилися.

Найбільш яскраво нам це показує діаграма на мал 4.1

Мал.4.1 - Структура активів ТОВ «МЕДІАСАТ»

Приступаючи до оцінки пасивів підприємства, насамперед мають на увазі оцінку співвідношення власного і позикового капіталу ( табл. 4.3).

Таблиця 4.3 - Аналіз структури пасивів ТОВ «МЕДІАСАТ», тис.грн

Показники

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни за звітний період

тис.грн

% до підсумку

тис.грн

% до підсумку

Абсолютні, тис.грн

Темп роста, %

Структури, %

І Власний капітал

             

Статутний капітал

75

63,1845

75

31,753

0

1,000

-31,432

Резервний капітал

0

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

43,7

36,8155

161,2

68,247

117,5

3,689

31,432

Неоплачений капітал

0

0

0

0

0

 

0,000

Усього за розділом 1

118,7

77,077

236,2

77,367

117,5

1,990

0,289

ІІ Забеспечення наступних витрат і платежів

             

Усього за розділом 2

0

0

0

0

ІІІ Довгострокові фінансові забовязання

             

Усього за розділом 3

0

0

0

0

ІV Поточні забовязання

       

Короткострокові кредити банків

0

0

0

0

Кредиторська заборгованність за товари

0,4

1,133

2,6

3,763

2,2

6,500

2,630

Поточні забовязання за рахунками

             

з бюджетом

7,5

21,246

23,7

34,298

16,2

3,160

13,052

зі страхування

0,2

0,567

0,5

0,724

0,3

2,500

0,157

з оплати праці

3,4

9,632

3,9

5,644

0,5

1,147

-3,988

з учасниками

0

0

0

0

із внутрішних розрахунків

0

0

0

0

Інші поточні забовязання

23,8

67,422

38,4

55,572

14,6

1,613

-11,850

Усього за розділом 4

35,3

22,9221

69,1

22,633

33,8

1,958

-0,289

V Доходи майбутніх періодів

0

0

0

0

Баланс

154

100

305,3

100

151,3

1,982

0,000

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Економiчне обґрунтування напрямiв пiдвищення ефективностi використання основних фондiв підприємства
Актуальність теми: ринкові методи господарювання вимагають того, що будь-який ресурс який є у наявності субьктів господарювання повинен використовуватись із відповідною віддачею. Проблем ...

Інститути та засоби управління зовнішньою торгівлею на національному рівні
Система державних органів управління зовнішньоекономічною діяльністю. Принципова структура інститутів, що управляють зовнішньоекономічною сферою, і в промислове розвинутих країнах, і в краї ...

Дослідження цінової політики торгового підприємства
Незважаючи на зростаючу роль у сучасному маркетинговому процесі нецінових факторів, ціна залишається основним елементом маркетингу. Ціна - його єдиний елемент, що приносить дохід. Цим і ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.