Меню сайту

Оцінити рівень економічної безпеки однієї з страхових компаній, що діють на вітчизняному фондовому ринку

Методика розрахунку завдання:

. Розрахувати показники оцінки рівня функціональних складових економічної безпеки.

. Визначити бальну оцінку рівня економічної безпеки фінансового посередника.

Бальне значення показників рівня економічної безпеки (Рп) визначатиметься за формулою:

Рп = Бальна оцінка × Вага показника

Бальна оцінка присвоюється значенням показників за наступним принципом: отримане кількісне значення показника, розраховане за формулою або визначене на основі додаткових даних (Інтернет, ЗМІ) порівнюється із нормативним значенням. У випадку відповідності отриманого значення нормативу, даному показнику присвоюється 2 бали. У випадку наявності факту відхилення показника від нормативу, відхилення у бік динаміки позитивних змін оцінюється у 3 бали, за наявності негативної динаміки показнику виставляється 1 бал.

Рівень елементу економічної безпеки (фінансової, кадрової, силової та інших складових) розраховуємо за формулою:

Рбсс = Рпссi

де Рбсс - рівень безпеки структурної складової, Рпссi - рівень і-го показника структурної складової, n - кількість показників у оцінці структурної складової, n=1 .i.

Інтегральний (підсумковий) показник рівня економічної безпеки фінансового посередника підрахувати за допомогою наступної формули:

Реб = Впебi × Рпссi

де Реб - рівень економічної безпеки фінансового посередника, Впебi - вага показника структурної складової, n - кількість структурних складових, n=1 .9 (оскільки існує 9 складових економічної безпеки).

. У залежності від отриманого значення інтегрального показника рівня економічної безпеки, трансформувати кількісне значення у якісне, надавши йому буквеного вираження та охарактеризувати рівень економічної безпеки рівня фінансового посередника.

Фінансова безпека

фінансовий економічний безпека посередництво

Таблиця 1

Показник

Значення

Оцінка

Коефіцієнт

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,02

3

0,06

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,02

3

0,06

Коефіцієнт покриття

0,02

3

0,02

Величина власного оборотного капіталу

0,025

3

0,075

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

0,025

3

0,075

Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу

0,025

3

0,075

Коефіцієнт маневреності грошових коштів

0,01

1

0,01

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості

0,02

1

0,02

Оборотність дебіторської заборгованості

0,02

1

0,02

Оборотність кредиторської заборгованості

0,02

3

0,06

Середній період погашення дебіторської заборгованості

0,025

3

0,075

Середній період погашення кредиторської заборгованості

0,025

3

0,075

Оборотність активів

0,025

3

0,075

Оборотність чистих активів

0,025

3

0,075

Оборотність власного капіталу

0,02

3

0,06

Коефіцієнт заборгованості

0,025

3

0,075

Коефіцієнт фінансової стабільності

0,03

3

0,09

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

0,03

1

0,03

Коефіцієнт залежності підприємства від довгострокових зобов'язань

0,03

2

0,06

Відношення заборгованості до капіталізації

0,03

2

0,06

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів

0,03

3

0,09

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

0,03

2

0,06

Коефіцієнт фінансової залежності

0,03

2

0,06

Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу

0,03

3

0,09

Коефіцієнт маневреності власних коштів

0,03

3

0,09

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

0,03

2

0,06

Коефіцієнт структури залученого капіталу

0,03

2

0,06

Рентабельність продажу, %

0,04

3

0,12

Рентабельність виробництва (основної діяльності), %

0,04

3

0,12

Рентабельність чистих активів, %

0,04

3

0,12

Рентабельність оборотного капіталу, %

0,04

3

0,12

Рентабельність власного капіталу, %

0,04

3

0,12

Показник валового доходу, %

0,04

1

0,04

Показник чистого прибутку, %

0,04

3

0,12

Разом

2,42

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Управління товарними запасами
Україна вже тривалий час знаходиться в стані глибокої економічної кризи. Об’єктивно в таких умовах найбільш вигідні галузі, в яких період обороту капіталу мінімальний. Торгівля відно ...

Український державний центр транспортного сервісу Ліски
Залізничний транспорт є однією з важливих галузей економіки України, забезпечує її внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв’язки і потребує населення у перевезеннях. Діяльність за ...

Україна у вимірі індексу людського розвитку (1998-2009 рр)
Сьогодні в період трансформаційних змін соціальної та економічної системи України та багатьох країн світу однією з найважливіших проблем суспільства є не лише збереження, а й примноженн ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.