Меню сайту

Малий бізнес як економічна категорія

Ефективність функціонування економіки у розвинутих країнах значною мірою залежить від оптимального співвідношення в ній малого, середнього і великого бізнесу. Взаємодія держави і малого бізнесу в країнах із розвинутою економікою здійснюється на взаємовигідних умовах і має тривалий характер.

Малий бізнес - невід’ємна складова високорозвиненої ринкової економіки, атрибут сучасної моделі ринкового господарства. Ця форма підприємництва надає економіці гнучкості, мобілізує солідні фінансові та виробничі ресурси, створює сприятливе середовище для конкуренції, є важливим фактором структурної перебудови та раціонального використання ресурсів, вирішення соціальних проблем.

Малий бізнес - це провідний сектор економіки

Є основою дрібнотоварного виробництва

Визначає темпи економічного розвитку, структуру та якісну характеристику внутрішнього валового продукту, ступінь демократизації суспільства

Здійснює структурну перебудову економіки, швидку окупність затрат, свободу ринкового вибору

Забезпечує насичення ринку товарами та послугами, реалізацію інновацій, додаткові робочі місця

Характеризується високою мобільністю, раціональними формами управління

Формує соціальний прошарок підприємців-власників - основу середнього класу.

Сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції.

Отже, крім значного економічного та соціального ефекту, який приносить малий бізнес перехідним економікам, він може також впливати на політичний розвиток країни. Для України значення підприємництва є винятково актуальним. Проте в нас малий бізнес поки що займає символічне місце в економічному просторі (від 1,5 % до 3 % по регіонах і в цілому в економіці).

Розвиток недержавного сектора економіки - один з основних напрямків економічних реформ, що відбуваються в економіці України. Значне місце у формуванні механізму саморозвитку ринку посідає мале підприємництво. Розвиваючись під впливом загальної макроекономічної політики, воно має бути об'єктом спеціальних заходів державної фінансової підтримки і стимулювання.

Політика державної підтримки малого підприємництва в Україні лише формується, робляться перші кроки, тому нині дуже важливо закласти в її основу правильні орієнтири, спрямувати діяльність органів державної влади центрального, регіонального та місцевого рівнів на максимальне використання потенціалу малого бізнесу й усунення наявних бар'єрів, що заважають становленню і розвитку цієї важливої сфери економічної діяльності.

Необхідність державної підтримки малого підприємництва - далеко не аксіома, і визнання її багато в чому залежить від поглядів на економічну функцію держави, що домінують у ній, та на роль і значення малого підприємництва в національній економіці. Саме у цьому аспекті слід розглядати рецензовану монографію вченого-економіста, кандидата економічних наук З. Варналія "Державна політика підтримки малого підприємництва". Це перша спроба комплексного дослідження економічної природи, основних тенденцій, особливостей і проблем становлення малого підприємництва в Україні, визначення суті та основних напрямків державної політики щодо підтримки цього сектора економіки.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

Економічні хвилі
Упродовж останніх двох століть реальний ВВП у більшості країн з ринкової економікою зростав, що забезпечило істотне підвищення рівня життя населення. Проте економічне зростання не було б ...

Управління проектом з Удосконалення комерційної діяльності підприємства-монополіста (на прикладі ПАТ ЕК Херсонобленерго)
Актуальність обраної теми полягає в тому, що своєчасна та повна оцінка показників комерційної діяльності підприємства потребує значних теоретичних знань та практичних навиків, ця о ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.