Меню сайту

Малий бізнес як економічна категорія

Ефективність функціонування економіки у розвинутих країнах значною мірою залежить від оптимального співвідношення в ній малого, середнього і великого бізнесу. Взаємодія держави і малого бізнесу в країнах із розвинутою економікою здійснюється на взаємовигідних умовах і має тривалий характер.

Малий бізнес - невід’ємна складова високорозвиненої ринкової економіки, атрибут сучасної моделі ринкового господарства. Ця форма підприємництва надає економіці гнучкості, мобілізує солідні фінансові та виробничі ресурси, створює сприятливе середовище для конкуренції, є важливим фактором структурної перебудови та раціонального використання ресурсів, вирішення соціальних проблем.

Малий бізнес - це провідний сектор економіки

Є основою дрібнотоварного виробництва

Визначає темпи економічного розвитку, структуру та якісну характеристику внутрішнього валового продукту, ступінь демократизації суспільства

Здійснює структурну перебудову економіки, швидку окупність затрат, свободу ринкового вибору

Забезпечує насичення ринку товарами та послугами, реалізацію інновацій, додаткові робочі місця

Характеризується високою мобільністю, раціональними формами управління

Формує соціальний прошарок підприємців-власників - основу середнього класу.

Сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції.

Отже, крім значного економічного та соціального ефекту, який приносить малий бізнес перехідним економікам, він може також впливати на політичний розвиток країни. Для України значення підприємництва є винятково актуальним. Проте в нас малий бізнес поки що займає символічне місце в економічному просторі (від 1,5 % до 3 % по регіонах і в цілому в економіці).

Розвиток недержавного сектора економіки - один з основних напрямків економічних реформ, що відбуваються в економіці України. Значне місце у формуванні механізму саморозвитку ринку посідає мале підприємництво. Розвиваючись під впливом загальної макроекономічної політики, воно має бути об'єктом спеціальних заходів державної фінансової підтримки і стимулювання.

Політика державної підтримки малого підприємництва в Україні лише формується, робляться перші кроки, тому нині дуже важливо закласти в її основу правильні орієнтири, спрямувати діяльність органів державної влади центрального, регіонального та місцевого рівнів на максимальне використання потенціалу малого бізнесу й усунення наявних бар'єрів, що заважають становленню і розвитку цієї важливої сфери економічної діяльності.

Необхідність державної підтримки малого підприємництва - далеко не аксіома, і визнання її багато в чому залежить від поглядів на економічну функцію держави, що домінують у ній, та на роль і значення малого підприємництва в національній економіці. Саме у цьому аспекті слід розглядати рецензовану монографію вченого-економіста, кандидата економічних наук З. Варналія "Державна політика підтримки малого підприємництва". Це перша спроба комплексного дослідження економічної природи, основних тенденцій, особливостей і проблем становлення малого підприємництва в Україні, визначення суті та основних напрямків державної політики щодо підтримки цього сектора економіки.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Історія економічних учень
Історію людства ділять на доісторичну та історичну. Межа між ними не чітко визначена. Але вважається, що історія повинна бути документована. А документування можливе лише з появою писем ...

Антимонопольне регулювання в корпоративному секторі
Темою, обраною для розгляду в даній роботі є антимонопольне регулювання в корпоративному секторі. На сьогодні для економіки України висвітлення даного аспекту являється надзвичайно ак ...

Грошова оцінка земель в Україні
Земля являється одним з основних елементів виробництва, за допомогою якого країна створює матеріальні цінності. Поряд з тим земля є природним об’єктом, який вже існує і не створюється лю ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.