Меню сайту

Аналіз стану і структури оборотних активів ПАТ «Полтавакондитер»

У процесі аналізу активів підприємства важливу роль відіграє детальне дослідження стану та структури його оборотних активів. Особливу увагу при цьому приділяють аналізові стану запасів і витрат, аналізові стану розрахунків з дебіторами.

Структура оборотних активів - ця питома вага вартості окремих статей у загальній сумі оборотних активів. Аналіз складу й структури оборотних активів ПАТ «Полтавакондитер» представлений у таблиці 2.8

Таблиця 2.8 - Аналіз складу та структури оборотних активів ПАТ «Полтавакондитер» за період 2008 - 2010 рр.

Стаття

Роки

2008

2009

2010

Відхилення

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

+, -

у %

Оборотні активи

101059,30

100,00

113704,00

100,00

121803,00

100,00

20743,70

120,53

У тому числі:

Виробничі запаси

31490,50

31,16

29503,00

25,95

31923,00

26,21

432,50

101,37

Незавершене виробництво

1136,30

1,12

1037,00

0,91

1541,00

1,27

404,70

135,62

Готова продукція

9896,10

9,79

14888,00

13,09

12015,00

9,86

2118,90

121,41

Товари

1013,70

1,00

1066,00

0,94

955,00

0,78

-58,70

94,21

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

41813,60

41,38

54334,00

47,79

40189,00

33,00

-1624,60

96,11

Дебіторська заборгованість за рахунками:

9055,90

8,96

5884,00

5,17

25039,00

20,56

15983,10

276,49

Інша поточна дебіторська заборгованість

2620,10

2,59

3692,00

3,25

5284,00

4,34

2663,90

201,67

Грошові кошти та їх еквіваленти:

3350,60

3,32

2686,00

2,36

3748,00

3,08

397,40

111,86

Інші оборотні активи

682,50

0,68

614,00

0,54

1109,00

0,91

426,50

162,49

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Економічна експертиза інвестиційного проекту
Призначення роботи - практична підготовка студентів до виконання економічних розрахунків у дипломних проектах, а саме обґрунтування інвестиційних рішень і послідовності формування економ ...

Фірма в умовах монополістичної конкуренції
Термін «фірма» досить часто повторюється і в економічній літературі, і в побуті. Між тим у зако­нодавстві України такої категорії немає взагалі. Замість неї використовується поняття «підприє ...

Аналіз ПРП Луганської області
У останні десятиріччя під дією антропогенного фактора в Україні різко погіршився стан навколишнього природного середовища. Гостро постали такі екологічні проблеми як, погіршення якості ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.