Меню сайту

Поняття та значення інноваційного розвитку

На відміну від інших галузей сільськогосподарське виробництво характеризується великим періодом обігу капіталу. Це зумовлене довготривалим строком виробництва продукції, який у рослинництві та й у більшості галузей тваринництва становить більше року. Така умова вимагає значних вкладень у формі оборотних коштів на протязі тривалого періоду, а отримання результатів настає значно пізніше.

Підвищена ризикованість сільського господарства як об’єкта інвестування, важкий фінансовий стан аграрних підприємств на даний час, негативний вплив інфляції через затримку платежів, невелика частка ліквідних активів у складі їх авансового капіталу, недостатня розвинутість ринку сільськогосподарської продукції, невирішеність питань власності на землю та майно спричинює складність у залученні приватних інвестицій у цю галузь.

Інноваційна система аграрного підприємства є елементом загальної організаційно-економічної системи, яка за умови адекватної побудови та використання сприяє творчому процесу через виконання наступних функцій.

. Максимально швидке просування генерованих ідей від концепції до комерціалізації з мінімальними витратами ресурсів.

. Створення каналів зв’язку всередині організації із зовнішніми контрагентами з метою своєчасного забезпечення спеціалізованими знаннями.

. Нівелювання перешкод у координації між інноваційними проектами та командою.

. Встановлення дисципліни для управління знаннями й забезпечення інформацією.

. Синхронізація цілей на різних рівнях управління організацією з одночасним подоланням супротиву інноваціям.

При побудові інноваційної системи аграрного підприємства необхідно враховувати, що перша безпосередньо впливає на базові організаційні якості останнього: 1) чутливість (здатність підприємства передбачати проблеми та можливості, а також приймати стратегічні рішення, пристосовуючись до зовнішніх змін); 2) експериментування (рівень об’єктивності оцінки нових ідей у підприємстві); 3) внутрішня комунікативність (здатність розповсюджувати релевантну інформацію по структурних підрозділах); 4) готовність до ризику (здатність інвестувати інноваційні процеси, навіть в умовах невизначеності, з метою удосконалення діяльності); 5) здатність контролювати процеси, які продовжуються змінами й інноваціями. Виходячи з цього, кожен елемент інноваційного потенціалу підприємства задіяний у процес формування інноваційної системи через виконання специфічних завдань (табл. 1).

Розвиток елементів виробничо-господарської системи здійснюється через розвиток її інноваційного потенціалу як закономірної якісної ціле - направленої та незворотної зміни.

Формування інноваційного потенціалу залежить від того, наскільки виробнича система підприємства готова сприйняти інновацію - визнання її у випадку, коли виробнича система заінтересована і підготовлена до впровадження або відторгнення, коли інновації вступають у протиріччя з інтересами підприємства, а виробнича система є не готовою до впровадження [4].

Таблиця 1. 1 - Структура інноваційного потенціалу та його завдання щодо забезпечення інноваційної системи аграрного підприємства

Складові інноваційного потенціалу (блоки)

Завдання

Проектний

1. Створення інноваційної системи підприємства 2. Розробка пріоритетних напрямів діяльності 3. Розробка програми інвестування інноваційної системи

Функціональний

Організація безперебійного функціонування інноваційної системи підприємства на основі розроблених і затверджених програм

Ресурсний

1. Формування інтелектуального потенціалу через пошук кадрів, навчання та перекваліфікацію працівників, спеціалістів, менеджерів 2. Програми техніко-технологічної оснащеності інноваційної системи 3. Створення інформаційної бази, її поповнення та оновлення

Організаційний

1. Створення інноваційних підрозділів і забезпечення їхньої діяльності 2. Формування організаційної культури, що спонукає до розвитку інноваційної системи підприємства 3. Забезпечення інноваційної направленості управлінських функцій 4. Забезпечення взаємозв’язків між підприємством і виробниками та постачальниками науково-технічної продукції

Управління

1. Забезпечення відповідності результатів функціонування інноваційної системи соціально-економічним цілям організації 2. Своєчасне коригування цільових напрямів інноваційної системи

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Вольногорске скло
Скло – штучний матеріал який має такі властивості, як прозорість. Твердість хімічна стійкість, термостійкість. Крім того скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скл ...

Фінансування інноваційних проектів через мережу інноваційних фондів
Економічна криза в Україні призвела до того, що вітчизняна наука переживає надзвичайно складні часи (бюджет Академії наук скоротився на 85% минулого рівня). Проте навіть в такий скла ...

Управління інноваційним проектом
інноваційний проект управління Актуальність теми роботи «Управління інноваційним проектом» виявляємо в тому, що переважна більшість інноваційних промислових проектів передбачає випуск нов ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.